Szkoła Niższych Dowódców – zapisy!

24 stycznia 2013 Kordek

sonda.jpgStowarzyszenie ObronaNarodowa.pl nawiązując do tradycji Armii Krajowej i pragnąc utrwalić nazewnictwo AK w swojej działalności szkoleniowej postanowiło nadać organizowanym przedsięwzięciom szkoleniowym nazwy – kryptonimy szkoleń organizowanych przez Armię Krajową. W związku z tym podstawowe szkolenie dowódcze funkcjonujące dotychczas pod nazwą Kursu Dowódców Drużyn i Kursu Dowódczo – Metodycznego otrzymuje nazwę Szkoły Niższych Dowódców – SONDA.

W połowie 1944 r. KG AK, w związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem, zdecydowała się zmienić system szkolenia i dokonać unifikacji szkolenia podoficerskiego i podchorążych. SPRP (Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty) zostały zlikwidowane zaś na ich miejsce nakazano uruchomienie z dniem 1 czerwca 1944 r. Zastępczych Kursów Szkolenie Niższych Dowódców (ZKSND), prowadzonego według programu szkół podoficerskich. Kurs ten w końcowym okresie działalności Armii Krajowej była podstawowym kursem szkoleniowym obejmującym poziom dowódcy drużyny. Zachowując te tradycje i odwołując się również do nazwy stanowiącej akronim utworzony w Szarych Szeregach od skrótu SND, w systemie szkolenia Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl SONDA będzie miała podobną rolę.
Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej będzie uruchomienie szkolenia „AGRICOLA” odpowiadające poziomowi Kursu Dowódców Plutonów. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” powołana została w styczniu 1943 r. przez „Kedyw” Komendy Głównej AK na potrzeby Warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów i działała nieprzerwanie do maja 1944 r. wyszkalając 273 absolwentów (w tym również kobiety) – przyszłych dowódców pododdziałów batalionów „Zośka”i „Parasol”.
Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl na szkolenie w ramach Szkoły Niższych Dowódców SONDA zaprasza już w lutym 2013 (szczegóły poniżej), natomiast na szkolenie w ramach „Agricoli” planujemy uruchomić od roku 2014 dla absolwentów zeszłorocznego Kursu Dowódczo- Metodycznego, KDD a także dla pierwszych absolwentów SONDY.

INFORMACJA NA TEMAT SZKOŁY NIŻSZYCH DOWÓDCÓW (SONDA) – ŁÓDŹ 2013

Termin: 23-24.02.2013 r.
Rozpoczęcie: godz. 10.00. 23.02.2013
Zakończenie: godz. 13.00 24.02.2013
Miejsce: Siedziba Jednostki Strzeleckiej 4008 ZS Strzelec OSW, Łódź Klub Garnizonowy ul. Źródłowa 52 (wejście od Alei Palki, dawna Strykowska)

Kierownik ćwiczenia: Grzegorz Matyasik
g.matyasik@obronanarodowa.pl, tel. 600 43 80 20
Organizator: ObronaNanrodowa.pl we współpracy z JS 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW oraz OSS Siedlce.

Ilość miejsc: 40
Koszt: 30 zł.
Organizator zapewnia:
– bazę noclegową wraz z salą do przeprowadzenia wykładów teoretycznych i prezentacji (obiekt szkolny z węzłem sanitarnym),
– środki pozoracji,
– przygotowanie materiałów dydaktycznych (płyta CD/ konspekty) dla każdej jednostki po zakończeniu kursu.

Cel: Przeszkolenie kadry dowódczej organizacji proobronnych w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć ogólnowojskowych/ w organizacji proobronnej oraz w zakresie dowodzenia pododdziałem w walce.
Kurs dedykowany jest dla osób funkcyjnych –dowódców drużyn, dowódców plutonów z organizacji proobronnych – którzy będą brali udział w ćwiczeniu „Kompania w natarciu w terenie zabudowanym” oraz dla osób które pełnią funkcję dowódców drużyn (plutonu) w organizacjach proobronnych lub do pełnienia tej funkcji są przeznaczeni,
Warunkiem pozytywnego zakwalifikowania do Kursu jest ukończone szkolenie podstawowe (unitarne), mile widziany ukończony Kurs Piechoty.
Uwaga: szkolenie tylko dla osób pełnoletnich

Zgłoszenia do dnia 14.02.2013 r. przyjmuje organizator na adres:
m.mroszczyk@obronanarodowa.pl
W zgłoszeniu proszę podać kolejności:
1. imię nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. organizację/nazwę grupy/oddziału/ Jednostki
4. datę i miejsce ukończenia szkolenia podstawowego (unitarnego) i Kursu Piechoty
5. nick (po wcześniejszej rejestracji) z portalu Strzelecki Portal Szkoleniowy (http://www.strzelec.net.pl/news.php). Materiały teoretyczne niezbędne do SONDA będą dostępne od 15 lutego 2013 na forum Strzelecki Portal Szkoleniowy dla uczestników pozytywnie zakwalifikowanych do Kursu.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – cześć teoretyczna i– szkoleniowa. Dzień drugi – cześć praktyczna.

PRZEBIEG SZKOLENIA.
W pierwszy dzień szkolenia odbędą się wykłady teoretyczne obejmujące min. zagadnienia związane z następującymi zagadnieniami:
1. Proces dowodzenia – wykonanie zarządzenia przygotowawczego, szkicu, rozkazu bojowego, zarządzenia bojowego.
2. Metodyka prowadzenia zajęć -zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, zasady prowadzenia zajęć taktycznych.
3. Orientowanie topograficzne i zasady nawigacji podczas dowodzenia.
4. Zasady prowadzenie łączności podczas dowodzenia.
5. Zabezpieczenie bojowe w procesie dowodzenia.
Dzień drugi to zajęcia na poligonie w formie realizacji zadań aplikacyjnych.

7. WYPOSAŻNIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA.
Na czas Ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,
– zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),
– śpiwór i karimatę,
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb,
– przybory do pisania i rysowania,
– łopatkę piechoty,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,
– okulary ochronne/gogle – obowiązkowo
– ochronniki słuchu
– ubezpieczenie indywidualne NW