Małopolska ON: 1 MłpDOT: walka w budynku i zapoznanie z kbk AKM

15 sierpnia 2013 Kordek

W dniu 10 sierpnia 2013 roku członkowie 1 Małopolskiej Drużyny Obrony Terytorialnej przeprowadzili warsztaty poświęcone zagadnieniom walki w budynku. Na początku ujednolicono procedury: szyki drużyny i sekcji, techniki poruszania się korytarzem i pokonywania jego załomów, techniki wejścia do pomieszczeń, techniki sprawdzania pomieszczeń bez wejścia, sposoby czyszczenia pomieszczeń, w tym amfiladowych oraz dużych pomieszczeń i inne. Następnie przeprowadzono szereg ćwiczeń, w tym także przy udziale pozorantów. Trening trwał 8 h.

Następnego dnia przeprowadzono zapoznawcze szkolenie z kbk AKM. Po omówieniu zasad działania oraz zasad bezpieczeństwa każdy z uczestników wystrzelił około 100 nabojów z różnych postaw. Zapoznawczo przećwiczono również strzelanie dubletami, przenoszenie ognia oraz strzelanie w ruchu.

W obydwu częściach szkolenia wzięli udział Strzelcy z JS 3053 Nysa Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, którym bardzo dziękujemy za przybycie, aktywny wkład w ćwiczenie i zaangażowanie.

Link do filmu: www.youtube.com/watch?v=YUIzAoLURAE