KRO Mrozy grudzień 2013

6 stycznia 2014 Kordek

W dniach 28-29 grudnia 2013 roku w Mrozach k. Mińska Mazowieckiego odbyła się kolejna, zorganizowana przez SJS we współpracy z ON.pl, edycja Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją jednego z uczestników.

W dniach 28-29 grudnia 2013 r. odbyła się w Mrozach kolejna edycja Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego, którego organizatorem było Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” w porozumieniu ze stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl. W szkoleniu wzięło udział niemal 50 osób, w tym 8 instruktorów. Kursanci reprezentowali Związek Strzelecki, Związek Strzelecki „Strzelec”, ZS „Strzelec” OSW, SJS „Strzelec” i PTOP-PDS.

Szkolenie rozpoczęło się w sobotę 28 grudnia o godzinie 9.00 zajęciami teoretycznymi dotyczącymi działalności rozpoznawczej ISTAR, rodzajów rozpoznania (wg NATO), sposobów działania elementu rozpoznawczego oraz procedur łączności awaryjnej (specjalnej – osobowej i nieosobowej). Następnie odbył się wykład dotyczący topografii, a zwłaszcza pomiarów odległości w terenie, przeliczania wielkości obiektu na tysięczne oraz teorii sporządzania szkicu terenu z posterunku obserwacyjnego. Po tej części wykładów kursanci udali się w teren, aby w praktyce wykorzystać zdobytą przed chwilą wiedzę.

Pluton kursantów został podzielony został na dwie grupy. Zadaniem ćwiczących było wykonanie szkicu terenu z posterunku obserwacyjnego z uwzględnieniem azymutów, skali i dozorów, oraz zawierającego odzwierciedlenie najważniejszych przedmiotów terenowych i pola martwe obserwacji. Po ćwiczeniu nastąpił powrót do sal wykładowych w celu omówienia efektów pracy.

Wieczorem kursanci uczestniczyli w kolejnej serii wykładów, tym razem dotyczących armii państw obcych. Bardzo szczegółowo zostały omówione struktura, dyslokacja, uzbrojenie i sprzęt sąsiadów Polski. Omówiona została także organizacja obrony terytorialnej przy wykorzystaniu organizacji paramilitarnych – na przykładzie Litwy i w Szwecji. Podobne wykorzystanie tego rodzaju organizacji w Polsce z pewnością wzmocniłoby struktury Sił Zbrojnych RP.

Po zakończeniu wykładów kursantom przedstawiono zadanie, które polegało na przedostaniu się w rejon wyznaczonego obiektu, rozdzieleniu się na kilka grup oraz założeniu posterunków obserwacyjnych wraz z ubezpieczeniami. Rozpoznanie obiektu miało dać informację grupie niszczącej o ewentualnej możliwości wykonania napadu. Całość zadania była wykonywana pod osłoną nocy. Celem tego ćwiczenia aplikacyjnego było sprawdzenie na ile kursanci przyswoili wiedzę zdobytą w ciągu kursu. Po podziale na dwie drużyny, odprawie i przygotowaniu się w sekcjach, pluton udał się w rejon obiektu, gdzie założono ORP, a następnie przystąpiono do realizacji zadania. Rozmieszczone posterunki obserwacyjne potwierdziły możliwość wykonania napadu i dały tym samym sygnał dla grupy niszczącej, która wykonała swoje zadanie. Po wycofaniu się wszystkich grup nastąpił powrót do rejonu wyjściowego. Podczas wycofywania się plutonu doszło do organizacji zasadzki improwizowanej na przeciwnika prowadzącego pościg. Przeciwnik mimo oświetlania terenu racami wpadł w zasadzkę i został zniszczony. Pluton po reorganizacji, już bez przeszkód dotarł do rejonu wojsk własnych.

Zadanie zakończyło się nad ranem. Po dwóch godzinach snu kursanci udali się na ostatnią część wykładów. Dotyczyła ona metod rozpoznania terenu. Po wykładzie nastąpiło praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności – w lasach wokół Mrozów wykonali rozpoznanie terenu metodami: pudełko, trójkąt i trop węża. Po powrocie do miejsca zakwaterowania około godziny 13.30 nastąpiło zakończenie kursu, ostatniego w 2013 roku.

pchor. Związku Strzeleckiego Adam Dłużniak