OBROŃCA 2014 – ćwiczenie koncepcyjne organizacji proobronnych w układzie pozamilitarnym

6 marca 2014 Kordek

Zapraszamy do zapoznania się z tematykę oraz podstawowymi celami i zagadnieniami przygotowywanego na przełom maja i czerwca ćwiczenia pn. „Obrońca 2014”, w opracowaniu Kierownika Ćwiczenia Jacka Klimanka, dowódcy 1LPOT.

A więc po kolei. Temat roboczy, ale najprawdopodobniej zasadniczy to „Działanie sił układu pozamilitarnego wspartych organizacjami proobronnymi w sytuacji zagrożenia destabilizacją lokalnego systemu zarządzania. Ochrona ludności cywilnej oraz infrastruktury komunikacyjnej i przemysłowej podczas działań wojennych”.
Samo ćwiczenie określam mianem koncepcyjnego, a spowodowane jest to koniecznością dostosowania i skorelowania dotychczasowych działań prowadzonych w projektach stowarzyszenia z działaniami, których dotychczas nie ćwiczono, a które moim zdaniem powinny zajmować pozycję równorzędną z działaniami taktycznymi. Sam sens istnienia i działania sił Obrony Terytorialnej, to przede wszystkim zadania wykonywane w obronie lokalnej, obronie ludności i infrastruktury bardzo często połączonej ze wsparciem innych struktur jednocześnie działających na jednym terenie. Istnieje przekonanie, że siły OT powinny pełnić rolę równorzędnego partnera dla wojsk operacyjnych jednak osiągnięcie tej równorzędności przynajmniej w dobie dzisiejszego postrzegania zamiarów reaktywacji OT uważam za mało realne. Nie wdając się w polemikę moje zdanie w tym temacie jest nieco odmienne. Z kolei działania zarówno stowarzyszenia ON.pl jak też innych poważnych organizacji proobronnych powinny również pójść drogą wypracowania koncepcji użycia lekkich pododdziałów, jako elementów wspierających działania innych służb w rejonie odpowiedzialności. Jednym słowem OT, jako uzbrojona formacja wspierająca działania lokalnej administracji oraz służb w wypadkach kryzysowych.
Aby nie powielać tematów chciałbym, aby dyskusja i uwagi do ćwiczenia toczyły się w tym miejscu jednak artykuł na głównej stronie portalu pozwoli szerszej rzeszy użytkowników zapoznać się z zamiarami.
Dotychczasowe prace nad organizacją ćwiczenia skupione są głównie na rozmowach oraz działaniach informacyjnych pomiędzy podmiotami, których zarówno współpraca jak i odpowiednie zezwolenia są konieczne do jego przeprowadzenia. Do chwili obecnej nie odnotowano żadnej odpowiedzi negatywnej, a to pozwala mieć nadzieję, że ćwiczenie zostanie zrealizowane w zaplanowanych granicach.

Ważnym założeniem jest udział w nim przede wszystkim osób reprezentujących oddziały stowarzyszenia ON.pl oraz inne organizacje proobronnych.

OBROŃCA 2014

Regulamin
Postanowienia informacyjne.

I. Ćwiczenie Obrońca 2014 jest oddolną inicjatywą szkoleniową organizowaną przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej mającą w swym przesłaniu kontynuację prac koncepcyjnych w temacie możliwości i konieczności reaktywacji lokalnych sił Obrony Terytorialnej bądź innych pododdziałów o analogicznym przeznaczeniu.
Tematyką ćwiczenia jest: Działanie sił układu pozamilitarnego wspartych społecznymi organizacjami proobronnymi w sytuacji destabilizacji lokalnego systemu bezpieczeństwa i zarządzania. Ochrona ludności cywilnej oraz infrastruktury krytycznej podczas działań wojennych.
Podmiotem organizacyjnym z ramienia Stowarzyszenia jest 1 Lubuski Pluton Obrony Terytorialnej.

II. Miejsce:
Powiat i Gmina Międzyrzecz, woj. Lubuskie

III. Termin:
30.05.2014 (godziny popołudniowe i wieczorne) – przybycie i zakwaterowanie uczestników.
31.05.2014 – szkolenie podstawowe oraz zgrywające.
01.06.2014 godziny 0.00 – 12.00 – ćwiczenie część zasadnicza

IV. Zakwaterowanie:
Informacja udostępniona zostanie do 31.03.2014

V. Wyżywienie:
Każdy uczestnik jest zobowiązany jest do zabezpieczenia wyżywienia we własnym zakresie. Uczestnikowi przysługuje 5 litrów wody mineralnej niegazowanej oraz kawa, herbata i cukier w ilości nielimitowanej.
Spożywanie posiłków regulowane będzie przez instruktorów bądź dowódców poszczególnych pododdziałów.

VI. Zabezpieczenie medyczne:
Kwestia zabezpieczenia medycznego oparta została na trzech elementach:
1. Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.
2. Społecznej Sieci Ratownictwa.
3. Kwalifikowanych ratownikach medycznych biorących udział w ćwiczeniu.
Pod kątem technicznym dyspozycyjna będzie karetka pogotowia usytuowana przy Szpitalu Miejskim w Międzyrzeczu oraz karetka pogotowia Społecznej Sieci Ratownictwa dostępna w terenie ćwiczenia.
Wszyscy uczestnicy zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem.

VII. Zabezpieczenie sanitarno – higieniczne:
Odpowiednio do wytypowanego miejsca lokacji obozowiska możliwe będzie korzystanie z sanitariatów przenośnych typu ToiToi oraz wyznaczonej strefy, w której możliwe będzie umycie się.
Uczestnicy w rejonach ćwiczeń zobowiązani są do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych po sobie do dostępnych w terenie koszy na śmieci i lub do worków, które zostaną wydane każdemu z uczestników. Worki należy dostarczyć po zakończeniu szkolenia do obozowiska bądź wyrzucić do ogólnodostępnych kontenerów.

VIII. Zabezpieczenie mienia:
Zarówno obozowisko jak też miejsca parkowania pojazdów zostaną odpowiednio oznaczone i ogrodzone natomiast w samym obozowisku, jako spójny element szkolenia działała będzie służba ochronna, do której obowiązków należeć będzie dbanie o pozostawione na miejscu mienie. Z uwagi, że będzie to służba wewnętrzna bez uprawnień nadanych odpowiednimi ustawami dowódca ochrony posiadał będzie możliwość wezwania na miejsce patrolu Policji w wypadkach uzasadniających taką konieczność.
Uczestnicy zarówno w miejscach szkolenia jak też obozowisku zobowiązani są do posiadania dokumentów tożsamości oraz dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania pojazdami (kierowcy), a także dokumentów pododdziałów w miejsca szkoleń wszystkie namioty winne zostać dokładnie zasznurowane, a wszelkie mienie w nich zamknięte.

Postanowienia regulaminowe.

1. Uczestnicy ćwiczenia Obrońca 2014 w dniu rozpoczęcia winni być pełnoletni. Odstępstwem od tego wymogu jest osiągnięcie pełnoletniości do 30 dni po terminie rozpoczęcia ćwiczenia i przybyciu na nie wraz z grupą zorganizowaną, której opiekun (lider) jest osobą pełnoletnią i posiada upoważnienie nieletniego o oddaniu się pod jego opiekę, upoważnienie musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Każdy z uczestników ćwiczenia zobowiązany jest pod rygorem jego wycofania ze składu posiadać w dniu przyjazdu i przekazać organizatorowi podpisane oświadczenie o własnym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Jest to oświadczenie osobiste uczestnika, zatem nie wymaga się jego potwierdzenia przez lekarza.

3. W dniu przybycia zorganizowany zostanie punkt rejestracyjny, w którym każdy uczestnik musi potwierdzić swoje przybycie i podpisać listę ewidencyjną w tym też punkcie wydana zostanie woda pitna, worki na śmieci oraz wskazane miejsce parkingowe i biwakowe.

4. Zgodnie z informacją o rozpoczęciu rejestracji internetowej umieszczonej na forum portalu ObronaNarodowa.pl każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłaty składki na zasadach określonych we wspomnianej informacji. Składka nie jest przyjmowana w gotówce na miejscu szkolenia.

5. Wszyscy uczestnicy przebywający w rejonie obozowiska oraz rejonach ćwiczeń zobowiązani są do zachowania w zgodzie z przepisami prawa regulującymi zasady współżycia społecznego, porządku i bezpieczeństwa. Szkolenie monitorowane będzie przez służby porządkowe powiatu (Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu) oraz służbę porządkową wojska (Żandarmeria Wojskowa).
Przez cały czas zgrupowania obowiązywać będzie całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
Niektóre obiekty wykorzystane podczas ćwiczeń posiadają własna ochronę i nadzór natomiast uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących na obiektach oraz stosowania się do wskazówek służb nimi się zajmujących.

6. Ćwiczenie odbywać się będzie w warunkach miejsko – wiejskich przy codziennej aktywności ludności cywilnej z tej uwagi zaleca się dbać o bezpieczeństwo własne oraz przede wszystkim osób postronnych. Dodatkowym elementem utrudniającym przebieg ćwiczenia jest jego moment kulminacyjny przypadający na Dzień Dziecka stąd należy zachować ostrożność i uwagę na odbywające się inne imprezy sportowo – rekreacyjne.

7. Pojazdy biorące udział w ćwiczeniu nie będą posiadały znamion pojazdów uprzywilejowanych, a ich kierowcy wini stosować się w pełnej rozciągłości do przepisów o ruchu drogowym.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość doboru uczestników w wypadku napłynięcia większej liczby zgłoszeń niż przewidywana, a przy tym wyczerpania limitu. Pierwszeństwo uczestnictwa zarezerwowane jest dla:
• Członków stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl oraz grup proobronnych realizujących szkolenia w projektach przez stowarzyszenie prowadzonych
• Członków organizacji Strzeleckich
• Członków grup proobronnych prowadzonych przez Ligę Obrony Kraju
• Uczestników indywidualnych działających na korzyść poprawy świadomości obronnej społeczeństwa.

9. Ćwiczenie i jego elementy maja charakter jawny natomiast organizator zachowuje sobie prawo do publikowania materiałów medialnych oraz publikacji wizerunku uczestników.

10. Z uwagi, że ćwiczenie prowadzone jest również w celach budowy wizerunku społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim budowy pozytywnego postrzegania społecznego zaangażowania w obronność kraju uczestnicy mają obowiązek z należytą starannością i godnością traktować mundur, godło oraz barwy narodowe.
Organizator nie zezwala na jakąkolwiek publikację treści, odznaczeń oraz innych elementów godzących w elementarne podstawy etyki, patriotyzmu oraz religii zarówno Polski jak też innych państw.

11. Organizator zachowuje sobie prawo do rozstrzygnięcia kwestii spornych bądź problemów wynikłych z organizowanego ćwiczenia.

Opracował.
Jacek Klimanek

Dowódca 1 Lubuskiego Plutonu Obrony Terytorialnej
Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl

Jacek Klimanek
Dowódca 1LPOT
ObronaNarodowa.pl