Stanowisko inicjatorów Kampanii Społecznej „Odbudujmy Armię Krajową” ws. „Koncepcji funkcjonowania NSR”

13 maja 2014 Kordek

„„Koncepcja funkcjonowania NSR” nie rozwiązuje problemu braku komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych RP. Podtrzymujemy postulat o konieczności utworzenia powszechnej, terytorialnej organizacji wojskowej, na wzór Armii Krajowej” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Kierownika Projektu „Odbudujmy Armię Krajową” Stanisława Drosio.

Stanowisko inicjatorów Kampanii Społecznej „Odbudujmy Armię Krajową”
w sprawie „Koncepcji funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych”
 

Warszawa, 13 maja 2014 r.

Odnosząc się do ogłoszonej w dn. 12 maja br. przez Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej Pana gen. Bogusława Packa „Koncepcji funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych”, w imieniu inicjatorów Kampanii Społecznej „Odbudujmy Armię Krajową” oświadczam, że:

Przedstawione założenia reformy Narodowych Sił Rezerwowych, w wyniku której obok pododdziałów NSR przypisanych do wojsk operacyjnych utworzone zostaną terytorialne oddziały specjalne NSR, podległe pod Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, uważamy za krok w dobrym kierunku – pierwszy ku odbudowie komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Organizacje skupione wokół idei projektu „Odbudujmy Armię Krajową”, popierają wszelkie inicjatywy, mające na celu poprawę zdolności Sił Zbrojnych RP do odstraszania, ochrony i obrony terytorium Polski.

Jednocześnie podnosimy co następuje:

1. Stan osobowy przyszłego komponentu terytorialnego NSR zaplanowany na 10 000 żołnierzy rozlokowanych w 16 województwach, ocenić należy jako wysoce niewystarczający. W wyniku powyższego na jedno województwo przypadać będzie ok. 500-600 żołnierzy komponentu terytorialnego NSR, co na przykładzie województwa mazowieckiego przekłada się na ok. 14 żołnierzy przypadających na powiat/miasto na prawach powiatu.

Taka ilość w żaden sposób nie odpowiada wymogowi stworzenia sprawnej obrony terytorialnej, która w razie konieczności byłaby w stanie wiązać siły przeciwnika, zapewniając wojskom operacyjnym swobodę manewru oraz zapewnić wsparcie administracji samorządowej i lokalnej ludności w czasie kryzysu i sytuacji nadzwyczajnej.

2. Zaprezentowana koncepcja praktycznie nie uwzględnia wykorzystania potencjału tkwiącego w organizacjach paramilitarnych, proobronnych i harcerskich, w których do służby Ojczyźnie przygotowują się tysiące młodych ludzi.

Organizacje wspierające projekt „Odbudujmy Armię Krajową”, pragną raz jeszcze podkreślić swoją gotowość do włączenia się w budowę terytorialnej organizacji wojskowej Państwa Polskiego. Chcielibyśmy wesprzeć prace umożliwiające zbudowanie jednolitego programu szkolenia oraz miarodajnej oceny umiejętności członków organizacji wchodzących w skład powyższych organizacji, umożliwiających wejście ich elementów w skład systemu obronnego Polski.

3. Autorzy koncepcji proponują, by żołnierze komponentu terytorialnego otrzymywali dodatek „za gotowość” w wysokości 500 zł miesięcznie. Wynagrodzenie w takiej wysokości nie jest w stanie stać się wystarczającym motywatorem, zapewniającym dopływ odpowiednio zmotywowanych ochotników do pełnienia służby w komponencie terytorialnym NSR. Zasadnicze w tym względzie nie są kwestie finansowe, lecz stworzenie esprit de corps, czyli ducha armii. Dotychczas żołnierze NSR byli tego istotnego elementu pozbawieni. W zaprezentowanej koncepcji kwestia ta również nie została podniesiona.

W ocenie organizacji wspierających Kampanię Społeczną „Odbudujmy Armię Krajową”, celowym i pożądanym byłoby nawiązanie do polskiej historii i tradycji w taki sposób, by nowotworzone jednostki komponentu terytorialnego niosły ze sobą konkretną ideę. Proponujemy, by przyszły komponent terytorialny Sił Zbrojnych oparł się na tradycjach i doświadczeniu Armii Krajowej.

Ewentualny ekwiwalent finansowy, jaki otrzymywaliby żołnierze komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych RP przysługiwałby za czas przeznaczony na ćwiczenia comiesięczne (jeden weekend w miesiącu) i coroczne (dwa tygodnie w ciągu roku), a także za czas, w którym zostają oni zmobilizowani do udziału w operacjach czasu kryzysu i wojny. Takie rozwiązania zostały przyjęte np. w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych.

Wobec powyższego ogłoszona przez Pana gen. Bogusława Packa „Koncepcja funkcjonowania NSR” nie rozwiązuje problemu braku komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych RP. Podtrzymujemy postulat o konieczności utworzenia powszechnej, terytorialnej organizacji wojskowej, na wzór Armii Krajowej.

Stanisław Drosio
Kierownik Projektu „Odbudujmy Armię Krajową”