Małopolska ON: 1 MłppOT – unitarka systemem weekendowym – relacja

29 czerwca 2014 Kordek

W okresie maja i czerwca 2014 Małopolski Pluton OT przeprowadził szkolenie unitarne systemem weekendowym, zakończone weryfikacją nabytych umiejętności. W trakcie 4 spotkań rekruci nauczani byli zagadnień objętych I etapem systemu szkolenia LPOT tj. w szczególności podstaw musztry indywidualnej i zespołowej, łączności, terenoznawstwa oraz survivalu militarnego, a także taktyki indywidualnej oraz taktyki sekcji lekkiej piechoty. Szczególny nacisk położony na zasady bezpiecznego posługiwania się bronią w praktyce. Przeprowadzono również szkolenie ogniowe – strzelnie z kbk AKM.

Na pierwszych zajęciach odbył się wykład dotyczący stanu sił zbrojnych RP, potrzeb obronności Polski oraz cech wojsk obrony terytorialnej. Rekruci mogli również zapoznać się z dostępnym na rynku umundurowaniem oraz wyposażeniem – omówiono wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Następnie odbyły się zajęcia z musztry oraz ćwiczenia taktyki na pasie taktycznym (poruszanie się na polu walki, rzut granatem oraz reakcja indywidualna na kontakt). Omówiona została zasada BLOS w praktyce.

Kolejne zajęcia rozpoczęto od strzelania z kbk AKM. Skupiono się na przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, nauczano podstawowych postaw strzeleckich (leżącej, klęczącej i stojącej oraz warunków celnego strzału (przy strzelaniu na celność). Następnie korzystając z taktycznej pogody powtórzono tematykę pierwszych zajęć oraz nauczano taktyki sekcji lekkiej piechoty.

Trzecie zajęcia poświęcono nauce terenoznawstwa. Na początku odbył się wykład teoretyczny. Następnie uczestnicy w praktyce wykonywali marsz na azymut, a następnie marsz wg mapy. Nauczano również podstaw survivalu militarnego oraz zakładania bazy pasywnej.

Czwarte zajęcia poświęcone zostały zasadom łączoności oraz zagadnieniom postępowania w przypadku ataku BMR, ze szczególnym naciskiem na zakładanie maski pgaz oraz OP-1. Przeprowadzono również szkolenie inż.-sap. Powtórzono zagadnienia z taktyki.

Kurs został zakończony egzaminem weryfikacyjnym w formie ćwiczenia aplikacyjnego. Rekrutów podzielono na drużyny. Następnie postawiony został rozkaz dowódcy plutonu – zadaniem plutonu OT było prowadzenie działań osłonowych na korzyść wojsk operacyjnych w obronie miasta. Dowódcy drużyn (w których wcielili się instruktorzy) postawili rozkaz drużynom. Następnie przeprowadzono reharsal z procedur zajęcia rejonu, SOPu na wypadek OPA, ataku BMR a także przejścia na stanowiska zapasowe. Przećwiczono również składanie meldunków (ze szczególnym naciskiem na przekazywanie ich po linii) oraz kierowaniem ogniem. Następnie pododdziały zajęły wyznaczone rejony. Po stworzeniu systemu ognia rekruci wykonali stanowiska oporu drużyny w ramach plutonowego punktu oporu. Niedługo po zameldowaniu o gotowości do obrony przeciwnik zaatakował na pozycji drugiej drużyny. Po wycofaniu dyżurnego środka ogniowego z ubezpieczenie przeciwnik wykonał OPA na tę pozycję, a następnie na pierwszą linię drużyny. Wobec wprowadzenia przez przeciwnika do walki plutonu BWP i braku na wyposażeniu plutonu środków ogniowych do ich zwalczania dowódca plutonu podjął decyzję o wycofaniu plutonu na pozycje zapasowe. Na pozycjach zapasowych pluton prowadził obronę, nawet po ataku przez przeciwnika BMR. Wobec jednak groźby rozbicia plutonu wobec znacznej przewagi przeciwnika, za zgodą przełożonego, opuszczono zajmowane pozycje i drużyny udały się na uprzednio wyznaczony punkt zbiórki. Na miejscu, wobec zajęcia rejonu odpowiedzialności plutonu, dowódca postawił rozkaz przejścia do działań nieregularnych w wyznaczonych uprzednio rejonach. Rekruci w sekcjach przeniknęli do wyznaczonych rejonów odpowiedzialności, gdzie założyli bazy pasywne. Przez noc utrzymywali o wyznaczonych godzinach łączność radiową z dowódcą plutonu. W godzinach rannych przeprowadzili zasadzki w wyznaczonych miejscach. Ćwiczenie zakończono około godziny 6.00.

W szkoleniu łącznie uczestniczyły 23 osoby w wieku 19-47 lat, z czego 8 osób zaliczyło szkolenie, w tym jedna warunkowo. Osoby te od lipca kontynuują szkolenie w ramach II etapu – wyszkolenie na poziomie drużyny lekkiej piechoty. W zajęciach aktywny udział wzięło również 12 osób z Krakowskiej Legii Akademickiej.

Kolejne szkolenie unitarne w ramach szkoleń weekendowych rusza w Krakowie w październiku 2014 roku. Na początku 2015 roku planowane są szkolenia również w innych miastach Małopolski.

FILM Z ZALICZENIA UNITARKI – FRAGMENT OPA POŁĄCZONY Z ATAKIEM BMR