KwDNwTZ 2014: „Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym” – relacja z ćwiczenia

5 października 2014 Kordek

W ostatni weekend września w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się ogólnopolskie ćwiczenie „Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym”. Jego celem było zgrywanie pododdziałów organizacji proobronnych na szczeblu kompanii. Ćwiczenie tego typu zorganizowano już po raz piąty, zaś po raz trzeci realizowano go na terenie realnego miasta.

Organizatorami tegorocznego ćwiczenia były Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Jednostka Strzelecka 2013 Ostrowiec Świętokrzyski ZS „Strzelec” OSW oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Honorowy patronat nad ćwiczeniem objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisław Koziej, zaś w skład Komitetu Honorowego ćwiczenia wszedł gen. broni pil. Lech Majewski – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz: Jarosław Górczyński – Poseł na Sejm RP, Zbigniew Pacelt – Poseł na Sejm RP, Jarosław Rusiecki – Senator RP, Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, dr Zdzisław Kałamaga – Starosta Powiatu Ostrowieckiego, Jarosław Wilczyński – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, prof. dr hab. Bożena Zboina – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, por. rez. Grzegorz Matyasik – prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, st. insp. ZS Dariusz Kaszuba – twórca i pierwszy dowódca JS 2013 Ostrowiec Św. ZS „Strzelec” OSW.

W ćwiczeniu udział wzięło dwustu dwudziestu uczestników, członków takich organizacji paramilitarnych i proobronnych jak ObronaNarodowa.pl (LPOT i GSR), Legia Akademicka KUL, związki strzeleckie (ZS „Strzelec” OSW, Związek Strzelecki, ZS „Strzelec”, SJS „Strzelec”), Ranger Survival Club, Grupa WiN, Stowarzyszenie Parasim. Ich działania wspomagała Obrona Cywilna Lublin, odpowiedzialna za łączność w trakcie ćwiczenia.

Ćwiczenie rozpoczął apel, w trakcie którego przedstawiono kadrę, omówiono kwestie organizacyjne, warunki bezpieczeństwa oraz logistykę związaną z realizacją przedsięwzięcia. Następnie uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy i rozpoczęli zajęcia przygotowawcze według planu ułożonego przez Dowódcę Zgrupowania Kompanijnego. Część z nich została przemieszczona do rejonu poprzemysłowego (tzw. „Starego Zakładu” Huty) w celu przeprowadzenia zajęć treningowych, pozostali uczestnicy ćwiczyli na terenie WSBiP. W tym samym czasie rozwijał się sztab i wsparcie dowodzenia – technologie teleinformatyczne i łączność. Ten obszar odpowiedzialności objęli mł. chor. rez. Jacek KlimanekWojciech Opara i Michał Grzybek. Na poszczególnych punktach w zakresie realizacji procedur TCCC wsparcia udzielał instruktor Michał Czerwiński.

Wieczorem rozpoczęły się przygotowania do realizacji ćwiczenia, czyli prowadzenia działań nieregularnych. Uruchomiono centralne stanowisko dowodzenia (TOC – Tactical Operation Center) oraz przeprowadzono odprawę dla kadry dowodzącej pododdziałem, w trakcie której Dowódca Zgrupowania Kompanijnego „Ostrowiec Świętokrzyski” przedstawił założenia i sytuację taktyczną oraz postawił rozkaz bojowy. W ramach przygotowań do ćwiczenia zrealizowano również szkolenie radiooperatorów oraz przeprowadzono instruktaż dla ratowników medycznych plutonów. Następnie plutony rozpoczęły przygotowania do realizacji postawionych zadań.

Od godz. trzeciej nad ranem, po ogłoszeniu alarmu bojowego, pododdziały kompanii przystąpiły do jednego z najważniejszych elementów ćwiczenia – przenikania w rejony ześrodkowania. Realizowały je sekcje/zespoły liczące od 2 do 4 osób, przemieszczających się bez broni w ubraniach cywilnych. Broń i oporządzenie zostały przerzucone samochodami przez grupy zabezpieczenia w rejony ześrodkowań. Gdy już wszyscy członkowie plutonów dotarli na wyznaczone miejsca, przebrali się w mundury i pobrali uzbrojenie a następnie w plutonach przemieścili się na ustalone pozycje wyjściowe. W tym czasie od godzin wieczornych pluton OPFOR działał już bardzo intensywnie. Jego zadaniem było prowadzenie patrolowania wyznaczonych ulic, zarówno pieszo jak i na pojazdach oraz lokalizowanie podejrzanych grup i osób. Realizację tego zadania ograniczono do wykonywania zdjęć, aby uniknąć zatrzymywania osób niezwiązanych z ćwiczeniem.

Aktywne działania prowadził również pododdział GSR, rozpoznając wybrane obiekty i przesyłając na bieżąco informacje do komórki S-2 Sztabu Zgrupowania. W godzinach porannych poszczególne grupy zadaniowe osiągnęły pozycje wyjściowe. Piętnaście minut po godzinie dziewiątej rano 3 pluton rozpoczął atak pozorowany w formie napadu ogniowego na Punkt Kontrolny „Czerwonych”, mieszczący się przy Szkole Podstawowej nr 10 (kryptonim RYDZ). Załoga „RYDZA” poprosiła swoje Dowództwo o wsparcie. Dowódca pododziału OPFOR podjął wówczas decyzję o wysłaniu z miejsca dyslokacji sił głównych sił szybkiego reagowania (QRF czyli Quick Reaction Force). Ruszono trzema wozami. Na trasie wozy QRF wpadły jednak w sieć zasadzek punktowych, zastawionych przez siły 4 plutonu. Po zameldowaniu przez dowódcę 2 plutonu związania sił QRF walką, 1 plutonowi wydano rozkaz uderzenia na główny obiekt dyslokacji OPFOR-u, czyli Szkole Podstawowej nr 12 (kryptonim KOZAK). 2 pluton otrzymał rozkaz prowadzenia izolacji pośredniej i bezpośredniej tego obiektu, zaś 3 pluton miał za zadanie opanować obiekt RYDZ.

W efekcie doszło do intensywnego kontaktu ogniowego pomiędzy nacierającym 1 plutonem a siłami broniącymi obiektu. Wykorzystując fakt związania sił obrony przez 1 pluton w kulminacyjnym momencie pod wejście podjechały wozy GSR. Błyskawicznie obezwładniły siły obrony, wkroczyły do budynku i przeprowadziły ewakuację zakładników. Następnie szybko oddaliły się wozami do punktu sprawdzenia i przekazania przejętych osób.

W międzyczasie 3 pluton opanował obiekt RYDZ, zaś pluton 4 niszczył pozostałości QRF przeciwnika. Po potwierdzeniu ewakuacji zakładników, plutony otrzymały rozkaz rozformowania w wyznaczonych rejonach i ponownego przejścia do konspiracji. Chwilę później ćwiczenie zostaje zakończone.

Należy podkreślić, iż godzina rozpoczęcia działań związana była z prezentacją kulminacji ćwiczenia zaproszonym gościom, wśród których był m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisław Koziej. Wśród pozostałych obserwatorów kulminacji ćwiczenia byli następujący goście specjalni: prof. dr. hab. Bożena Zboina – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, gen dyw. w st. spocz. Andrzej Pietrzyk – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP, dr Paweł Gotowiecki – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP, płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, mjr dr Marek Witkowski – przedstawiciel Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, ppłk Grzegorz Wtykło – reprezentant Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lecha Majewskiego, przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej, ppłk Krzysztof Leśniak – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, Kazimierz Kotowski – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, dr Zdzisław Kałamaga – Starosta Powiatu Ostrowieckiego, Janusz Wojciech Kotasiak – Przewodniczący Rady Miasta, dr Tomasz Góra – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, płk Stefan Suska – szef Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta. Gośćmi ze strony organizatorów zajmował się st. insp. ZS Dariusz Kaszuba oraz ze strony Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Anna Maria Siarkowska i Szymon Hatłas.

Po zakończeniu pokazu, szef BBN wraz z zaproszonymi gośćmi udał się do centralnego ośrodka dowodzenia (TOC), gdzie wiceprezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Stanisław Drosio zaprezentował koncepcję Krajowego Systemu Armii Krajowej / Obrony Terytorialnej. Następnie udano się na ostrowiecki Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel kończący ćwiczenie. Meldunek związany z realizacją ćwiczenia gen. Stanisławowi Koziejowi złożył Kierownik Ćwiczenia st. sierż. ZS Rafał Dobrowolski. Następnie krótkie przemowy mieli zaproszeni goście, w tym Szef BBN, który podziękował uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalizm. Na koniec st. insp. ZS Dariusz Kaszuba przeprowadził apel poległych związany z 72. rocznicą egzekucji obywateli Ostrowca przez niemieckich okupantów, delegacje zaś złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie. Po apelu ksiądz prałat Jan Sarwa udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym i ćwiczenie zostało oficjalnie zakończone.

Organizatorzy kierują specjalne podziękowania władzom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości za wsparcie i szeroką pomoc udzieloną organizatorom za pośrednictwem gen dyw. w st. spocz Andrzeja Pietrzyka oraz dr. Pawła Gotowieckiego. Słowa podziękowania organizatorzy kierują także do Obrony Cywilnej Lublin – Pana Wojciecha Opary i całej ekipy łączności oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa Ursynów – Strzeleckiej Ochotniczej Formacji Ratowniczej w Warszawie, która zabezpieczała medycznie imprezę delegując karetkę wraz z zespołem. W tym miejscu dziękujemy również Panu Markowi Kuleszy oraz całej ekipie ratowników z Dowódcą Panem Piotrem Bęczkowskim. Podziękowania kierujemy również do Pana Marcina Szwagrzyka (LPOT), który opracował mapy na tegoroczne ćwiczenie.

Gorące podziękowania organizatorzy składają również wszystkim osobom, które wsparły ćwiczenie za pośrednictwem akcji „Zbieramy na karabiny”. Dzięki temu możliwym było wynajęcie 12 jednostek broni strzelającej ślepą amunicją, co znacznie urealniło ćwiczenie. W osobnym artykule organizatorzy podziękują wszystkim firmom, które wsparły ćwiczenie od strony technicznej.

Kadra ćwiczenia i skład organizacyjny:

Kierownik ćwiczenia – st. sierż. ZS Rafał Dobrowolski (JS 2013 ZS „Strzelec” OSW)
Zastępca ds. organizacyjnych – por. rez. Grzegorz Matyasik (ObronaNarodowa.pl)
Zastępca ds. logistyki – sierż. ZS Piotr Machula (JS 2013 ZS „Strzelec” OSW).

Opracowanie merytoryczne założeń ćwiczenia: kadra Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – dr Paweł Makowiec (GSR ON.PL), Marek Mroszczyk (GSR i LPOT ON.PL) a także por. rez. Grzegorz Matyasik i Wiktor Powiłajtis (LPOT ON.PL).

Założenia i organizacja systemu łączności – mł. chor. rez Jacek Klimanek (wpierany przez ekipę Obrony Cywilnej z Lublina oraz Mateusza Folwarcznego z JS 2023 Wodzisław Śl.);
Organizacja wsparcia zobrazowań i wsparcia teleinformatycznego- Michał Grzybek
Szef Grupy Ewakuacji Medycznej – Michał Czerwiński

Ćwiczącą kompanią dowodził Wiktor Powiłajtis, jego zastępcą był Marek Mroszczyk, zaś sierżantem kompanii była Beata Noskowicz.

Oficer prasowy ćwiczenia – Stanisław Drosio

Dowódcy plutonów:
1 pluton ON.PL – Marek Szulikowski,
2 pluton ZS „Strzelec” / ZS „Strzelec” OSW – Karol Krzewiński,
3 pluton ZS „Strzelec” OSW – Łukasz Naczyński,
4 pluton Legia Akademicka KLU – Damian Duda
5 pluton GSR ON.PL – kpt. Paweł Supiński
Pluton OPFOR – Michał Świostek

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i dużą dyscyplinę podczas realizacji ćwiczenia.

Polecamy relacje prasowe z ćwiczenia:

Zielone ludziki w Ostrowcu Świętokrzyskim?

TVP: Powrót do tradycji

Pozorowany atak na Ostrowiec. Ćwiczenia na terenie zurbanizowanym

Komentarz Dnia – 29.09.2014 r.- Dariusz Kaszuba

Fot. Klaudia Lazar: Google photos by Klaudia Lazar

Wyciąg z założeń ćwiczenia i rozkazu bojowego:

„Dnia 20 września Siły Zbrojne „CZERWONYCH” osiągnęły pełną gotowość do podjęcia działań. W dniu 22 września rozpoczęta została przez „CZERWONYCH” operacja powietrzna i równolegle rozpoczęły się działania lądowe. Niespodziewanym uderzeniem „Czerwoni” wdarli się na wschodnie tereny „Niebieskich”. Zadając poważne straty „Niebieskim” na froncie południowym „Czerwoni” kierują się na górnośląski okręg przemysłowy […].

Do dnia 22 września 20 Gwardyjski Pancerny Korpus Armijny „CZERWONYCH” szybko rozbił obronę „Niebieskich” prowadzoną w oparciu o m. ZAMOŚĆ – STALOWA WOLA, następnie do dnia 24 września rozbił obronę „Niebieskich” prowadzoną na linii Wisły opanowując przeprawy na rzece Wisła w m. SANDOMIERZ i m. ANNAPOL po czym wyprowadzono natarcie na m. KIELCE, które zostały zajęte z marszu po czym skierował się na m. CZĘSTOCHOWA. Dnia 26 września na linii rz. PILICA pododdziały Korpusu zostały zatrzymane przez rezerwowe pododdziały „NIEBIESKICH” oraz ich sojuszników w m. SZCZEKOCINY I KONIECPOL. Na terenie zajętym „CZERWONI” koncentrują się na rozlokowaniu jednostek zabezpieczających linie komunikacyjne oraz zaplecze. W większych miastach „CZERWONI” instalują doraźne garnizony sił policyjno – porządkowych z zdaniem ochrony infrastruktury zaopatrzeniowej realizowanych poprzez prowadzenie patroli oraz za pomocą punktów kontrolnych. W celu niedopuszczenia do oddziaływania sił nieregularnych „NIEBIESKICH” siły policyjno – porządkowe „CZERWONYCH” dokonały zatrzymań lokalnych działaczy społecznych, którzy są przetrzymywani jako zakładnicy. W m. OSTROWIEC ŚW. rozlokowana została kompania wojsk wewnętrznych, „CZERWONYCH”.

Z kolei pododdziałom „NIEBIESKICH” po początkowych niepowodzeniach, utracie 60% terytorium i rozbiciu pierwszorzutowych jednostek udało się wprowadzić do walki jednostki rezerwowe oraz sojusznicze. W oparciu o linię rzeki Pilica zorganizowano obronę niszcząc przeprawy, niedopuszczając do uchwycenia przyczółków na lewym brzegu i zatrzymując nacierające pododdziały „CZERWONYCH”, przygotowane są siły do wykonania zwrotu zaczepnego celem odzyskania utraconego terenu.

Pododdziały Obrony Terytorialnej „NIEBIESKICH” na terenach zajętych przez przeciwnika przeszły do działań nieregularnych na szeroką skalę – koncentrując je głównie w terenach zurbanizowanych. W ramach uzyskania dogodnych warunków do wyprowadzania zwrotu zaczepnego przez wojska operacyjne „NIEBIESKICH” pododdziały OT wspólnie z pododdziałami wojsk specjalnych rozpoczynają akcję „ZORZA”, w ramach której pododdziały OT dokonają zaskakujących ataków na punkty kontrolne i punkty dyslokacji wojsk wewnętrznych „CZERWONYCH”, a pododdziały wojsk specjalnych uderzą w punkty infrastruktury zaopatrzeniowej w celu całkowitego przerwania linii zaopatrzeniowych „CZERWONYCH”. W rejonie odpowiedzialności „KIELCE” działa nieregularnie zgrupowanie batalionowe „NIEBIESKICH” – „GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE” rozproszone na plutony OT. W ramach akcji „ZORZA” zgrupowanie otrzymało zadanie ataków na punkty kontrolne i punkty dyslokacji wojsk wewnętrznych „CZERWONYCH” w m. OSTROWIEC ŚW. – SKARŻYSKO KAMIENNA – STARACHOWICE.

Z rozkazu dowódcy zgrupowania kompanijnego – myśl przewodnia zadania:

Od 280200WRZ14 do 280830WRZ14 zamierzam skoncentrować zakonspirowane pododdziały ZK OSTROWIEC w rejonie miasta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, a następnie napadem pozorowanym na obiekt RYDZ wywabić siły QRF przeciwnika obsadzające obiekt KOZAK, zniszczyć je w zasadzce, aby z tak osłabioną obroną opanować obiekt RYDZ, uwalniając przetrzymywanych tam zakładników w liczbie 5 – 7. Następnie rozproszyć siły ZK OSTROWIEC i przejść ponownie do konspiracji.”