II Walny Zjazd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – wybrano nowe władze

27 listopada 2014 Kordek

W minioną niedzielę w Warszawie odbył się II Walny Zjazd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. Wybrano nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia ON.pl pozostał kol. Grzegorz Matyasik.

W dniu 23 listopada 2014 w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 4 im. Batalionu AK Parasol w Warszawie odbył się II Walny Zjazd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w którym wzięło udział 40 członków Ruchu Na Rzecz Obrony Terytorialnej. Swoją obecnością Zjazd ON.pl uświetnił współtwórca idei Obrony Terytorialnej w Polsce i honorowy członek ON.pl płk (r) prof. AON Józef Marczak, a także Wiceprezes Fundacji na Rzecz Edukacji dla Bezpieczeństwa i twórca SOIS Marek Kulesza oraz prof. Paweł Bromski, reprezentujący Szefa Biura Inicjatyw Obronnych prof. Romualda Szeremietiewa.

W swoim wystąpieniu prof. Józef Marczak sparafrazował słowa Napoleona mówiąc, że „cztery wieki Polska czeka na naszą działalność”, tj. odbudowę Obrony Terytorialnej. Zwrócił uwagę, że to nie silni sąsiedzi a własna słabość Polski była powodem jej upadku, który w ostatnich czterech wiekach przyniósł żniwo w postaci 20 milionów poległych Polaków oraz upadku polskiej państwowości. Jednocześnie podkreślił, że organizacja systemu obronnego państwa należy do tak żywotnych obszarów życia państwowego, że w nim „nie ma miejsca na rzeczy na próbę”. Dlatego – jak powiedział – należy wykorzystać doświadczenia polskiej państwowości w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego i zbudować siły zbrojne oparte na dwóch komponentach: wojskach operacyjnych i nowoczesnej, powszechnej Obronie Terytorialnej. Jak podkreślił, oba komponenty są sobie wzajemnie potrzebne i uzupełniają się zapewniając państwu skuteczną obronę.

Po wystąpieniu Profesora Józefa Marczaka, głos – w imieniu Szefa Biura Inicjatyw Obronnych prof. Romualda Szeremietiewa – zabrał prof. Paweł Bromski, który dziękując za zaproszenie podkreślał, że ma nadzieję na współpracę Stowarzyszenia z BIO na rzecz umacniania bezpieczeństwa Polski.

Po wystąpieniach gości nadszedł czas na przeprowadzenie spraw organizacyjnych. Wybrano kol. Stanisława Drosia na Przewodniczącego Zjazdu zaś kol. Grzegorza Tarnawskiego na Protokolanta obrad. Powołano jednocześnie Komisję Skrutacyjną. Następnie ustępujące władze złożyły sprawozdanie z 3 letniej kadencji i uzyskały absolutorium. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie i przyjęcie przez zebranych zmian w Statucie Stowarzyszenia ON.pl. Następnie członkowie zwyczajni ObronaNarodowa.pl podjęli uchwałę nadającą członkowstwo honorowe współtwórcy koncepcji Obrony Terytorialnej w Polsce prof. Ryszardowi Jakubczakowi.

Kulminacyjnym momentem II Walnego Zjazdu ON.pl były wybory władz Stowarzyszenia, w wyniku których ukonstytuował się nowy siedmioosobowy Zarząd ObronaNarodowa.pl w składzie:
Grzegorz Matyasik – Prezes Zarządu
Marek Mroszczyk – Wiceprezes Zarządu
Paweł Makowiec – Wiceprezes Zarządu
Anna Maria Siarkowska – Skarbnik
Stanisław Drosio – Członek Zarządu
Grzegorz Tarnawski – Członek Zarządu
Wiktor Powiłajtis – Członek Zarządu

Wybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której weszli:
Beata Noskowicz – Przewodnicząca KR
Prof. Józef Marczak – członek KR
Adrian Patrzałek – członek KR

Organizatorzy Zjazdu dziękują Dyrekcji Społecznego LO Nr 4 im. Batalionu AK Parasol w Warszawie za udostępnienie pomieszczeń szkoły.