Spotkanie w BBN – prezentacja projektu Katalogu Potrzeb i Możliwości

15 stycznia 2015 Kordek

„Podejmując rozmowy z organizacjami proobronnymi BBN chciało zainicjować dyskusję w państwie nad wykorzystaniem ich rosnącego potencjału i aktywności oraz nad możliwościami włączenia ich do systemu bezpieczeństwa państwa. Naszym celem było też zdiagnozowanie możliwych obszarów współpracy między strukturami państwa, a stowarzyszeniami” – mówił minister Stanisław Koziej podczas spotkania z przedstawicielami organizacji podsumowującego dotychczasowe prace.

Zadanie to postawił BBN Prezydent Bronisław Komorowski, który zaznaczał podczas ostatniej odprawy kierowniczej kadry MON i SZ RP: „Unowocześnienie sił zbrojnych to podstawowy warunek umacniania obronności państwa. Ale system obronności to coś więcej. Zwracam uwagę na konieczność zaangażowania w to zadanie pozamilitarnych struktur państwa, a także organizacji społecznych i obywateli. Tylko w ten sposób można zapewnić strategiczną odporność kraju na ewentualną agresję”.

W środowe południe w siedzibie BBN odbyło się spotkanie podsumowujące powyższą dyskusję. Obecny na nim był członek Zarządu ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej Stanisław Drosio. Spotkanie zostało otwarte prezentacjami generałów Stanisława Kozieja – szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Bogusława Packa – Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych. Pierwsza prezentacja podsumowała inicjatywę Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz jej realizację przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Drugie wystąpienie natomiast ukazało pierwsze efekty prac Pełnomocnika MON. Warto tutaj zaznaczyć, iż nadrzędnym celem prac wg. prof. Packa jest stworzenie federacji / systemu (czyżby zapożyczenie koncepcji ObronaNarodowa.pl – Krajowego Systemu Obrony Terytorialnej?), który grupował by organizacje pozarządowe, chcące bilateralnej współpracy z resortem Obrony Narodowej przede wszystkim w zakresie szkolenia i utrzymania gotowości rezerw osobowych na czas mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych (szkolenia te byłyby realizowane w oparciu o infrastrukturę własną, jednostek wojskowych – zgodnie z poleceniem MON oraz zgodnie z minimum programowym opracowanym przez Sztab Generalny WP i zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej). Natomiast drugim elementem jest przygotowanie pozostałych zasobów (w efekcie końcowym pozbawionych przydziałów mobilizacyjnych), które wesprą i stanowić będą kręgosłup lokalnej działalności paramilitarnej – Obrony Cywilnej.

W czasie spotkania omówiono również przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego katalog potrzeb i możliwości ich realizacji przez pozarządowe organizacje proobronne na terenie Rzeczpospolitej. Gen. Koziej zaznaczył tutaj problem w komunikacji i brak zainteresowania niektórych resortów co do partycypowania w tworzeniu katalogu potrzeb.

Dyskusja niestety nie dążyła do próby omówienia i ewentualnego skorygowania postawionego przez Panów Generałów problemu, natomiast rozbiła się o próbę uzgodnienia, czy Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej będzie dążyło do wprowadzenia obowiązkowego, odgórnego programu Przysposobienia Wojskowego na poziomie szkoły średniej. Programy te miałyby być realizowane przez organizacje pozarządowe poprzez finansowanie ich pracy przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Temat jednak nie został omówiony – w opinii przedstawiciela ON.pl jest on polityczny, a przy obecnym nastawieniu większości społeczeństwa może doprowadzić do „przeinwestowania” i sprzeciwu społeczeństwa co do idei angażowania społeczeństwa w proces budowy i utrzymania zasobów rezerw osobowych dla Wojska Polskiego.

Jak już wcześniej wielokrotnie było to przez nas omawiane, Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (będący głównym beneficjentem KSRG), spośród wszystkich OSP w Polsce jedynie ¼ jest realizatorem codziennego procesu alarmowania i bilateralnej współpracy z Państwową Strażą Pożarną co potwierdza nasze dotychczasowe przypuszczenia i analizy. Dzięki tej dyskusji Pan gen. Pacek potwierdził potrzebę przygotowania ochotników przy zawodowej armii na kształt obecnego działania OSP przy Państwowej Straży Pożarnej.

Dyskusja została zakończona podsumowaniem Pana gen. Packa, który oświadczył, iż ze względu na trudności jakie występują z katalogowaniem i realnym określaniem zasobów poszczególnych organizacji pozarządowych (w jego opinii jest to max. 60 000 ludzi) kongres tych organizacji odbędzie się około połowy marca. Dodatkowo należy tutaj podkreślić, iż gen. Pacek uważa, że organizacja klas mundurowych musi być ściśle związana z pracą regionalnych pododdziałów organizacji pozarządowych, a nie strukturami MON.

Podsumowując gospodarz spotkania, gen. Koziej oświadczył, ze na tym etapie prace BBN ograniczą się do usystematyzowania katalogu zdolności i potrzeb, który w całości wraz z wnioskami zostanie przekazany do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych. Wszelkie prace będą kontynuowane w MON, natomiast BBN pozostaje do dyspozycji jako platforma do spotkań oraz będzie starał się pomóc w procesie angażowania innych ministerstw w proces aktywizacji w partycypowaniu w społecznych inicjatywach proobronnych.

Źródło zdjęcia: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6323,Szef-BBN-zaprezentowal-projekt-Katalogu-Potrzeb-i-Mozliwosci.html