Barwy kampanii czyli co planują kandydaci na Prezydenta RP w zakresie zmian w siłach zbrojnych

7 maja 2015 Kordek

Trwa kampania wyborcza na najwyższy urząd w państwie. Przyszły Prezydent obejmie również funkcję Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Wszystkich kandydatów zapytaliśmy o reformę SZ, w szczególności o ich stosunek do Obrony Terytorialnej. Kto odpowiedział oraz co proponują – o tym dowiecie się w artykule Grzegorza Matyasika.

17 kwietnia 2015 za pośrednictwem poczty internetowej wysłałem wiadomość do wszystkich jedenastu sztabów/przedstawicieli kandydatów na urząd Prezydenta RP. Zawierała ona cztery pytania. Z uwagi na specyfikę zainteresowań czytelników portalu ObronaNarodowa.pl oraz fakt, że osoba której przyjdzie pełnić urząd Prezydenta RP obejmie rolę Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, pytania dotyczyły właśnie tego obszaru. Szczególny nacisk położono na rozwiązania, jakie planują kandydaci na najwyższy urząd w państwie, w zakresie rezerwowych formacji sił zbrojnych, tj. Narodowych Sił Rezerwowych i Obrony Terytorialnej.

Zadano pytania o następującym brzmieniu:

1. Jakie jest stanowisko Kandydata/Państwa z Komitetu na temat przeprowadzonej niedawno reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?
http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/4396,Reforma-systemu-kierowania-i-dowodzenia.html

Co zamierza zrobić Kandydat z zastanym systemem a jeśli zamierza coś zmienić jaki jest plan/zarys zmian?

2. Jakie jest stanowisko Kandydata/Państwa z Komitetu na temat reformy Narodowych Sił Rezerwowych?

Co zamierza zrobić Kandydat z zastanym systemem a jeśli zamierza coś zmienić jaki jest plan/zarys zmian?

3. Jakie jest stanowisko kandydata na temat powołania obywatelskiego i terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych – Obrony Terytorialnej, czy jest opracowany zarys/ koncepcja powołania takiego komponentu? Jeśli tak to na jakich zasadach?

4. Czy możecie Państwo ujawnić kto będzie (jest kandydatem) Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli Kandydat zostanie Prezydentem?

W przesłanej informacji zaznaczyłem, iż na podstawie udzielonych odpowiedzi powstanie opracowanie które zamierzam opublikować na portalu ObronaNarodowa.pl około 3 maja. Sztab jednego z kandydatów odezwał się dosyć szybko i doszło nawet do rozmowy z jednym z kandydatów, tj. z Panem Pawłem Kukizem, ale niestety do 3 maja żaden ze sztabów kandydatów nie przesłał odpowiedzi.

W związku z tym 4 maja na moim prywatnym profilu na jednym z serwisów społecznościowych poinformowałem o tym fakcie i jeszcze raz wysłałem pytania do sztabów. Po tej interwencji otrzymałem dwie odpowiedzi: jedną ze sztabu Pawła Kukiza – bardzo obszerną, oraz drugą, ze sztabu Grzegorza Brauna – bardzo ogólną. Staram się dokładnie przybliżyć czytelnikom kulisy powstawania tego opracowania, aby uwypuklić apartyjność portalu ObronaNarodowa.pl oraz ukazać, dlaczego prezentujemy na naszych łamach stanowiska tylko dwóch kandydatów.

Publikację stanowisk kandydatów w obszarze związanym z reformą sił zbrojnych, poprowadzimy zgodnie z kolejnością otrzymania od nich odpowiedzi. A zatem, na pierwszy ogień – kandydat na urząd Prezydenta, Pan Paweł Kukiz:

1. Jakie jest stanowisko Kandydata/Państwa z Komitetu na temat przeprowadzonej niedawno reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

Po pierwsze przywrócenie Kompetencji Dowodzenia Szefowi Sztabu Generalnego, a Ministerstwo Obrony Narodowej będzie pełniło Funkcję nadzoru nad wydatkami finansowymi Sił Zbrojnych RP.

Dowództwo Wojsk Specjalnych wraz z jednostkami przejdą w bezpośrednie podporządkowanie Naczelnemu Dowódcy, czyli rozsądnym byłoby aby nim był Szef Sztabu Generalnego Wojsk Polskiego, ponieważ ograniczy to ilość generałów w Silach Zbrojnych RP.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z poszczególnymi Inspektorami Rodzajów Sił Zbrojnych będzie pełnił funkcję dowódczą, koordynacyjną oraz dekonfliktacyjną w czasie pokoju. Natomiast Dowódca Operacyjny RSZ będzie odpowiedzialny za dowodzenie jednostkami Polskimi, które są bezpośrednio zaangażowane w strefach działań bojowych. Takie rozwiązanie pozwoli na szybkie stawianie zadań oraz rozliczanie dowódców przez Szefa Sztabu generalnego Wojska Polskiego. Zasada jednoosobowego dowodzenia.

Ministerstwo Obrony Narodowej będzie pełnić funkcję kontrolną pod względem wydatków finansowych Sił Zbrojnych. Opracowywać dokumenty ustawodawcze. Współpracować z ośrodkami badawczo rozwojowymi celem określenia priorytetów oraz kierunków badań, a także będzie nadzorować i odpowiadać za stymulację Polskiego rynku uzbrojenia, w tym dostarczania odpowiedniej jakości sprzętu do Wojska Polskiego, Policji oraz Straży Granicznej – sprzętu produkcji Polskiej. Musimy dbać o naszą gospodarkę oraz dawać ludziom pracę!!

2. Jakie jest stanowisko Kandydata/Państwa z Komitetu na temat reformy Narodowych Sił Rezerwowych?

Narodowe Siły Rezerwowe muszą zmienić swoją formę funkcjonowania, ponieważ po nich Siły Zbrojne powinny wybierać jak najlepszych kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Muszą oni się cechować odpowiednimi walorami, które Wojsko Polskie w późniejszym czasie wykorzysta. Na pewno musi się zmienić system szkolenia dla tych osób w ten sposób aby żołnierz po ukończeniu kursu posiadał zdolność nie tylko fizyczną ale również kompetencje nawiązania łączności, umiejętności strzelania oraz obsługi broni, umiejętności zakładania odzieży przed środkami skażenia chemicznego a także umiejętności obsługi podstawowego sprzętu wykrywania środków radiologicznych (PCHR) ale najważniejsza rzeczą jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy medycznej. Oczywiście tym młodym ludziom należy powiedzieć, że wojsko nie może być traktowane jako substytut pracy, bo nikt kto nie czuje tego zawodu nie powinien tam iść – to jest trudny zawód.

Bardziej skupić się na ocenę jakości kandydatów jako potencjalnych żołnierzy zawodowych.

3. Jakie jest stanowisko kandydata na temat powołania obywatelskiego i terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych – Obrony Terytorialnej, czy jest opracowany zarys/ koncepcja powołania takiego komponentu? Jeśli tak to na jakich zasadach?

Obrona Terytorialna;
Obrona terytorialna jest konieczna, można to zrealizować poprzez zakup broni na zasadzie państwo/obywatel 50% / 50%, przechowywanie policja i Straż Pożarna, szkolenia w weekendy, pieniądze na dojazdy i żywienie równo dla każdego bez względu na stopień. Natomiast uzupełniające zakupy do broni czyli: celowniki, łączność, sprzęt do bytowania w zależności od zdania kolejnych egzaminów (teoretyczne – e-platfornma) i praktyczne u swoich „cichociemnych” – najpierw indywidualne, potem zespołowe.

Cichociemni to jedyni żołnierze zwodowi (głównie specjalsi po 25 roku służby czyli na emeryturze) w liczbie dwóch-czterech (albo więcej, w zależności ile będzie kompanii w gminie, które powinny być skrzyżowaniem samodzielnej kompani piechoty i zespołu zadaniowego w liczbie około 100 osób) na gminę i oni rekrutują, szkolą, egzaminują, nadzorują przechowywanie broni.
Wojska Operacyjne;

Płaska struktura oparta na brygadach wydzielających samodzielne batalionowe zgrupowania taktyczne.
Takie wymagania przy zakupach broni, żeby można ją zdemontować i używać w Obronie Terytorialnej. Zgrupowanie przejmuje w podporządkowanie kompanie Obrony Terytorialnej działające w rejonie odpowiedzialności batalionu, w przypadku przewagi przeciwnika odwrotne podporządkowanie i rozproszenie wśród OT.

MŁODZIEŻ w gimnazjach i liceach.
Młodzież może rozpocząć już szkolenie w gimnazjach, na zasadzie dwutygodniowego przeszkolenia wojskowego, które organizowane byłoby w jednostkach wojskowych w okresie wakacyjnym. Na pierwszym etapie uczono by podstawowej wiedzy ogólnowojskowej takiej jak przyjmowanie postawy strzeleckiej czy strzelania do tarcz oraz udzielania pierwszej pomocy czy nauki posługiwania się mapą. W większości nastawienie na zabawę, oraz wyszukiwanie liderów oraz strategów.
Drugim etapem mogłoby być dla szkół średnich szkolenie specjalistyczne. Na przykład jeżeli uczeń poszedłby do technikum łączności, mógłby być szkolonym w radiostacjach. Układaniu sieci teleinformatycznych. A w przypadku mechaników, mogliby pracować na warsztatach samochodowych, naprawiając sprzęt. Dla szkół ogólnokształcących, szkolenie ogólno dowódcze, pomocnicze, rozpoznania czy w przypadku dla osób nieprzygotowanych fizycznie organizowaniu zabezpieczenia medycznego lub logistycznego.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby przygotować młodzież do funkcjonowania w środowisku. Pomogłoby też rodzicom w wychowaniu dzieci, ponieważ byłyby bardziej samodzielne. Dotyczyłoby to zarówno chłopców jak i dziewczynek.
Po takim przeszkoleniu, każdy będzie umiał strzelać oraz udzielać pomocy przedlekarskiej, a co więcej będzie można znaleźć najlepszych kandydatów do szkół wojskowych jako przyszli żołnierze zawodowi.

4. Czy możecie Państwo ujawnić kto będzie (jest kandydatem) Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli Kandydat zostanie Prezydentem?

Wolałbym nie ujawniać ale na pewno będzie posiadał wiedzę oraz autorytet wśród żołnierzy. Z całą pewnością jednak mogę powiedzieć, że w przypadku objęcia urzędu Prezydenta RP zrezygnuję z funkcji szoguna w BBN.

Jako drugi odpowiedź na zadane przez nas pytania przesłał przedstawiciel sztabu kandydata na urząd Prezydenta Pana Grzegorza Brauna:

Szanowny Panie Grzegorzu.
Pozwolę sobie zabrać głos w przedmiocie w imieniu naszego Kandydata. Wypowiadał się on wielokrotnie na tematy związane z obronnością Polski. Nie ma sensu dywagowanie o strukturach i personaliach z naszej (KW G. Brauna) perspektywy. Pytania na dzisiaj to: jaki jest poziom identyfikacji obywateli z własnym państwem oraz jak wygląda nasza suwerenność w zakresie podejmowania strategicznych decyzji. Poprawę stanu rzeczy w pierwszym z tych aspektów oddaje 3-ci człon hasła wyborczego: KOŚCIÓŁ.SZKOŁA.STRZELNICA. Masowe szkolenie wojskowe z dostępem do broni dla patriotycznie formowanych obywateli i porządek w „obronie cywilnej” to podstawa. Może Szwajcaria jest dobrym przykładem.

Drugi aspekt to konieczność odzyskania Polski dla interesu narodowego. Wiąże się z tym niestety problem naszej kondycji moralnej jako wspólnoty. Dotyczy to zarówno elit jak i statystycznego Kowalskiego. Decyzja o radykalnym zwiększeniu środków budżetowych na obronność nie wiele zmieni jeżeli będziemy kupować np. najdroższe śmigłowce produkowane poza granicami RP. Jedyną szczegółową kwestią, którą chciałbym poruszyć jest sprawa jednoosobowego dowodzenia i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP. Rozmycie kompetencji i odpowiedzialności jest charakterystyczną cechą współczesności.

Z poważaniem. B. Ludkowski

Ponieważ nie jest naszą rolą aktywny udział w kampanii wyborczej, ocenę powyższych odpowiedzi pozostawiamy wyłącznie w Państwa gestii. Zaznaczamy jednocześnie, że jak dotychczas nie odezwał się żaden z pozostałych kandydatów/sztabów kandydatów, jeśli jednak jeszcze przed ciszą wyborczą, tj. do piątku 8 maja otrzymamy od któregokolwiek z nich informacje, z pewnością umieścimy je jako uzupełnienie niniejszego artykułu.

Grzegorz Matysiak
Redaktor Naczelny ObronaNarodowa.pl

Źródło grafiki: