Nasza koncepcja „Krajowy System Obrony Narodowej” zaprezentowana na UKSW

18 czerwca 2015 Kordek

Koncepcja Krajowego Systemu Obrony Narodowej, której autorami są eksperci ON.pl, została zaprezentowana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezentacja odbyła się 10 czerwca br. w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zaś patronat medialny – Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Konferencję oficjalnie otworzył, wskazując na wyrazy uznania dla podjętej inicjatywy – ks. prof. dr hab. Maciej Bała – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Gościem honorowym konferencji był gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek – Pełnomocnik Ministra ON ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych i jednocześnie Prezes Federacji Organizacji Proobronnych. Działalność wychowawcza, edukacja obronna, udział w systemie zarządzania kryzysowego w czasie pokoju oraz obrona terytorialna podczas wojny – to główne cele Federacji, na które wskazał jej Prezes. Dodał, że Federacja jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami. Podjęte zostały rozmowy m.in. z Ligą Obrony Kraju oraz Związkiem Strzelectwa Sportowego. Trzy lata – tyle według gen. Packa, potrzeba na włączenie organizacji o charakterze proobronnym w system obronności państwa.

W konferencji udział wzięli liczni przedstawiciele organizacji proobronnych zarówno rządowych, jak i pozarządowych, którzy wskazali m.in. na swoją działalność a także wspólne obszary współpracy. Wśród gości znaleźli się nadkom. Zbigniew Bartosiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Zbigniew Kaliszyk – Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Ewa Waligóra – Zastępca Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, st. sierż. ZS Marek Klasa – Szef Wydziału Naukowo-Badawczego KG ZS „Strzelec” OSW, st. kpr. L.A. Przemysław Fronc – Zastępca Dowódcy – Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie oraz Stanisław Drosio – ObronaNarodowa.pl, przedstawiciele Stowarzyszenia Propagowania Wiedzy i Działań Antyterrorystycznych BOA WARSZAWA, członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”, pracownicy naukowi oraz studenci z całej Polski, w tym m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Olsztyna.

W trakcie konferencji przedstawiciel ON.pl kol. Stanisław Drosio, przedstawił autorską koncepcję Krajowego Systemu Obrony Narodowej. System ten to odpowiedź na zapotrzebowanie konsolidacji środowiska proobronnego wokół idei wsparcia systemu obronnego państwa przez obywatelski komponent Sił Zbrojnych.

Koncepcja opracowana przez zespół stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej to kompleksowe rozwiązanie, pozwalające włączyć do systemu obronnego państwa te pododdziały, wchodzące na co dzień w skład organizacji pozarządowych, które sprostają wymogom stawianym przed nimi przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dzięki temu członkowie organizacji o odpowiednim poziomie wyszkolenia zostaliby włączeni w system obronny państwa jako rezerwiści Obrony Terytorialnej w swoim rodzinnym mieście, gdzie stanowiliby obywatelski element wsparcia profesjonalnych wojsk operacyjnych.

Prezentację koncepcji KSON można pobrać tutaj: Krajowy System Obrony Narodowej – prezentacja

Po zakończeniu panelu wystąpień, przystąpiono do dyskusji. Motywem przewodnim dyskursu była potrzeba konsolidacji
i ujednolicenia środowiska proobronnego w Polsce. Działanie te miałby być realizowane zarówno pod względem szkoleniowym (co ObronaNarodowa.pl realizuje z powodzeniem od kilku lat), jak również organizacyjnym (jedną z takich prób jest powstanie kolejnego stowarzyszenia Federacji Organizacji Proobronnych). W trakcie dyskusji na potrzebę konsolidacji organizacji i grup proobronnych wskazywał również płk Witold Gniecki, który mówił o potrzebie ciężkiej pracy i zaangażowania. Jak mówił, konsolidacja to lata pracy a każda z organizacji ma swój światopogląd, próba więc wspólnego opracowania standardów wymaga podejścia do sprawy od podstaw. Pan Pułkownik zwrócił również uwagę na ogromny rozdźwięk poziomów pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Te diametralne różnice widoczne są zarówno w obszarze szkolenia, współpracy z samorządem lokalnym i szkołami, jak i organizacji działalności poszczególnych stowarzyszeń.

Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Graniczna to przykłady rządowych organizacji, podzielających zdanie o potrzebie konsolidacji. Należy jednak pamiętać o wypracowaniu ram prawnych w tej kwestii – podkreślał nadkom. Zbigniew Bartosiak. Z kolei na potrzebę częstszych spotkań, w celu wzajemnego poznania siebie i podjęcia konsolidacji, która obecnie jest bardzo trudna – wskazała Ewa Waligóra z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podstawa to konsolidacja i unifikacja – dodał Stanisław Drosio z ObronaNarodowa.pl, mówiąc o potrzebie ujednolicenia szkoleń, które pozwolą na działalność i powstanie Krajowego Systemu Obrony Narodowej. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, hasło „zjednoczenie przez szkolenie” realizuje z powodzeniem już od kilku lat – podsumował Drosio.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy możemy zaobserwować zdecydowany wzrost aktywności organizacji i stowarzyszeń o charakterze proobronnym, a także wzrost zainteresowania tematem zarówno samych organizacji i ich funkcjonowania, jak również tego jak mogą wpisać się w cały system obronności państwa polskiego – zaznaczyła Karolina Dłuska, Prezes Koła mówiąc o motywach zorganizowania konferencji.

Konferencję oficjalnie otworzył, wskazując na wyrazy uznania dla podjętej inicjatywy – ks. prof. dr hab. Maciej Bała – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Gościem honorowym konferencji był gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek – Pełnomocnik Ministra ON ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych i jednocześnie Prezes Federacji Organizacji Proobronnych. Działalność wychowawcza, edukacja obronna, udział w systemie zarzadzania kryzysowego w czasie pokoju oraz obrona terytorialna podczas wojny – to główne cele Federacji, na które wskazał jej Prezes. Dodał, że Federacja jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami. Podjęte zostały rozmowy m.in. z Ligą Obrony Kraju oraz Związkiem Strzelectwa Sportowego. Trzy lata – tyle według gen. Packa, potrzeba na włączenie organizacji o charakterze proobronnym w system obronności państwa.

W konferencji udział wzięli liczni przedstawiciele organizacji proobronnych zarówno rządowych, jak i pozarządowych, którzy wskazali m.in. na swoją działalność a także wspólne obszary współpracy. Wśród gości znaleźli się nadkom. Zbigniew Bartosiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Zbigniew Kaliszyk – Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Ewa Waligóra – Zastępca Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, st. sierż. ZS Marek Klasa – Szef Wydziału Naukowo-Badawczego KG ZS „Strzelec” OSW, st. kpr. L.A. Przemysław Fronc – Zastępca Dowódcy – Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie oraz Stanisław Drosio – ObronaNarodowa.pl, przedstawiciele Stowarzyszenia Propagowania Wiedzy i Działań Antyterrorystycznych BOA WARSZAWA, członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”, pracownicy naukowi oraz studenci z całej Polski, w tym m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Olsztyna.

Podczas konferencji miał miejsce również pokaz dynamiczny 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, w tym pokaz tresury psów służbowych i wskazania na ich umiejętności.
Ponadto w konferencji uczestniczyło wielu studentów z polskich uczelni. W swoich wystąpieniach poruszyli tematy dotyczące m.in. uwarunkowań przy tworzeniu obrony terytorialnej w Polsce czy znaczenia organizacji proobronnych w zarzadzaniu kryzysowym.
Konferencja miała na celu wymianę spostrzeżeń oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: rządu, resortu obrony narodowej, spraw wewnętrznych, służb mundurowych, ale przede wszystkim przedstawicieli organizacji proobronnych zarówno rządowych, jak i pozarządowych – podkreślała na początku Karolina Dłuska.
W podsumowaniu nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk – moderator całej konferencji i opiekun Koła jednoznacznie stwierdził – cel ten został osiągnięty. Jednak dyskusja nadal pozostaje otwarta. Potrzebne jest prowadzenie inicjatyw naukowych w zakresie wykorzystania organizacji proobronnych przez państwo, niezbędnym jest również zaangażowanie w proces integracji władz samorządowych i rządowych. Moderator konferencji wskazał także na scentralizowanie i skoordynowanie działań organizacyjnych, planistycznych i szkoleniowych. Działalność organizacji proobronnych nie jest w pełni wykorzystywana w całym swym potencjalne przez system bezpieczeństwa państwa, co należy obrać jako kierunek działań, także w przestrzeni naukowej – dodał w podsumowaniu obrad nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk.

Galeria zdjęć:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.853225068091265.1073741866.445156348898141&type=3