Weekend Zwiadowców VI – zapisy

19 września 2015 Kordek

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami tegorocznego „Weekendu Zwiadowców” organizowanego pod patronatem Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

WEEKEND ZWIADOWCÓW VI
Współdziałanie grup rozpoznawczych OT z wojskami operacyjnymi w trakcie przygotowania oraz realizacji operacji typu „Cordon and Search”.

Szkolenia realizowane od sześciu lat pod nazwą Weekend Zwiadowców (WZ) mają na celu przekazywanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu działania małych pododdziałów rozpoznawczych w zróżnicowanych warunkach terenowych i klimatycznych. Od trzech lat w związku z dynamicznym rozwojem organizacji proobronnych oraz dążeń do ich włączenia w system obrony państwa szkolenie WZ dedykowane jest głównie dla ich członków natomiast tematyka dostosowana jest do możliwości wsparcia działań pododdziałów zawodowych pododdziałami ochotniczymi włączonymi w system Obrony Terytorialnej (KSON).
Tegoroczny WZ zaplanowany został tematycznie jako wspólne szkolenie pododdziału zawodowego jakim będzie kompania piechoty zmotoryzowanej z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z grupami rozpoznawczymi wystawionymi przez organizacje proobronne. Tematyka szkolenia będzie dostosowana z jednej strony do potrzeb szkoleniowych pododdziału wojskowego, z drugiej do zdobywania doświadczenia przez uczestników cywilnych. Biorąc pod uwagę tok szkolenia wspomnianej kompanii w trakcie wstępnego planowania z jej dowódcą ustalono, że zakres tematyczny obejmował będzie przygotowanie do współdziałania oraz współdziałanie wojsk operacyjnych z pododdziałami paramilitarnymi. Kompania realizuje obecnie tematykę szkoleniową związaną z jej planowanym przyjęciem dyżuru w SON (Siłach Odpowiedzi NATO), co pozwala na wzięcie pod uwagę konieczności (w warunkach hipotetycznego kryzysu) wzajemnego współdziałania z formacjami ochotniczymi.
Punktem wyjścia do szkolenia podczas tegorocznego WZ będzie zakres tematyczny związany z:
1. Ustaleniem zasad podległości i dowodzenia.
2. Ustaleniem zasad współdziałania.
3. Planowaniu operacji.
4. Przeprowadzeniu operacji.
Szkolenie podzielone zostanie na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
Część teoretyczna podzielona zostanie na dwa bloki: 12 godzin dotyczyło będzie wypracowania zasad dowodzenia i podległości operacyjnej. Kolejne 6 godzin – ustalenie zasad współdziałania w rejonie operacji oraz planowanie operacji.
Część praktyczna również podzielona zostanie na dwa bloki: 6 godzin przemieszczenie i zajęcie rejonów wyjściowych 24 do 27 godzin wykonanie zadań w rejonach obiektów.
Szczegółowe rozbicie godzinowe, tematyczne i zadaniowe przygotowane zostanie przez kierownika ćwiczenia oraz dowódcę kompanii.
Z uwagi na konieczność dostosowania się do trybu zadaniowego oraz planistycznego obowiązującego w wojsku zarówno planowane miejsce działania (Międzyrzecz, Wędrzyn) jak też jego czas mogą ulec zmianie. Niezmiennym jest termin WZ czyli 04 – 06 grudzień 2015.

Informacje podstawowe:
• Czas: 04.12.2015 godz. 09.00 – 06.12.2015 godz. 14.00 (dzień 04.12 – piątek jest dniem szkoleniowym)
• Miejsce: Międzyrzecz – Wędrzyn
• Transport – własny
• Zakwaterowanie: pierwsza część – Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu, druga część – teren przygodny
• Wyżywienie: własne
• Ubezpieczenie: każdy z uczestników winien posiadać indywidualne ubezpieczenie NW
• Ilość uczestników: grupy rozpoznawcze – 5 do 6 grup po 5 osób każda
opfor – do 15 osób
zabezpieczenie szkolenia – do 10 osób
• Termin zapisów: 1 – 16 październik 2015 (termin jednolity dla wszystkich uczestników bez względu na pełnioną funkcję)
• Składka organizacyjna: 60zł/osoba – uczestnicy wchodzący w skład grup rozp.
30zł/osoba – opfor
30zł/osoba – osoby zabezpieczające
(wpłata składki tylko w terminie zarezerwowanym na zapisy)
• Przeznaczenie składki: materiały kartograficzne, usługi poligraficzne, środki pozoracji, techniczne zabezpieczenie szkolenia, ewentualne opłaty wynikłe z wykorzystania obiektów
• Realizacja zapisów: grupowo: dowódcy (liderzy) zgłaszają grupę w wyznaczonym terminie na adres lubuska@obronanarodowa.pl oraz dokonują wpłaty całości składki na właściwy numer rachunku, po zaksięgowaniu wpłaty otrzymują informację zwrotną potwierdzającą zgłoszenie oraz regulamin. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkolenia, nazwę grupy lub numer JS, imiona i nazwiska uczestników, potwierdzenie przelewu składki.
W identyczny sposób zgłoszenia dokonuje opfor. Przypominam, że szkolenie WZ nie jest już od trzech lat szkoleniem indywidualnym zatem nie są przyjmowane zgłoszenia indywidualne.
Indywidualnie: zgłoszeń indywidualnych (o ile jest taka potrzeba) dokonują jedynie osoby biorące udział w zabezpieczeniu szkolenia (instruktorzy, koordynatorzy).
• W informacji zwrotnej potwierdzającej zakwalifikowanie wysłany zostanie regulamin, informacje szczegółowe, wykaz niezbędnego wyposażenia.
• Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem proszę o pilnowanie terminu i przysyłanie zgłoszeń jedynie w wyznaczonych ramach czasowych.