Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych. Siedlce 2015 – relacja

29 października 2015 Kordek

W połowie października br. w Siedlcach odbyło się IV ogólnopolskie ćwiczenie zgrywające organizacji proobronnych „Batalion Obrony Terytorialnej w Działaniach Przeciwdywersyjnych”. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z ćwiczenia.

W dniach 17-18 października 2015 r. w Siedlcach odbyło się IV Ogólnopolskie ćwiczenie zgrywające pododdziały organizacji proobronnych, tym razem na szczeblu batalionu: „Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych – Siedlce 2015″. Organizatorami tegorocznego ćwiczenia byli: Urząd Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” , Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl oraz 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej. Ćwiczenie było współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej a honorowy patronat objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Patronat medialny nad ćwiczeniem objęli dziennik „Rzeczpospolita”, radio RMF24, Katolickie Radio Podlasie, portale Defence24 i Onet.pl., portal ochrona-mienia.pl oraz portal Podlasie24 a także miesięcznik „Terroryzm”.

Ćwiczenie batalionowe organizacji proobronnych zostało wkomponowane w ćwiczenie Obrony Cywilnej i służb ratowniczych miasta Siedlce „Ratusz 15”. Z tego powodu partnerami ćwiczenia byli również min. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Służba Więzienna z Zakładu Karnego w Siedlcach, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce, Centrala Szkoleń AT –CSAT, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach. Podczas ćwiczenia korzystaliśmy ze wsparcia technologicznego takich firm jak: BAE Systems, Airbus Defance & Space, DCI – Dolnośląskie Centrum Informatyczne, HIKVISION, G&R S.A, Esri Polska Sp. z o.o., Astri Polska Sp. z o. o, GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., POLKART Sp. z o.o..

Ćwiczenie „Ratusz 15” ruszyło od rana 16 października 2015, już około godziny 10.00 za pomocą informacji pozyskanych z systemu monitoringu miejskiego wykryto próbę wykonania ataku terrorystycznego na gimnazjum przy ulicy Szkolnej. Dwóch uzbrojonych osobników wtargnęło na teren szkoły. Do akcji wkroczyła znajdująca się najbliżej miejsca zdarzenia grupa specjalna. Zgodnie ze standardem postępowania w wypadku wykrycia terrorysty, oznaczonego w żargonie policyjnym jako „aktywny strzelec”, natychmiast rozpoczęto działania zmierzające do likwidacji zagrożenia.

Jeszcze nigdy w Polsce nie mieliśmy przypadku ataku „aktywnego strzelca”, którego jedynym celem jest zabijanie samo w sobie– mówi Marek Mroszczyk, kierownik ćwiczenia, zawodowo będący instruktorem strzelań policyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie- Takie rzeczy dzieją się jednak na świecie, musimy być na nie gotowi. Założenie do incydentu powstało w wyniku współpracy z płk. Andrzejem Kruczyńskim „Wodzem” z CSAT, który nadzorował merytorycznie wydarzenie.

Natomiast od piątkowego wieczora uczestnicy ćwiczenia zaczęli zjeżdżać z całej Polski do miejsc zakwaterowania poszczególnych Kompanii –dwie znajdowały się w szkołach (1 i 3 kompania) a jedna (2 kompania) na terenie Jednostki Wojskowej. W tym samym czasie do „lokali konspiracyjnych” na terenie miasta zaczęli przybywać uczestnicy działający w ramach plutonu podgrywającego przeciwnika – ogólnie na ćwiczenie przyjechało 430 osób – 390 działało w ramach batalionu OT (ćwiczącego), natomiast około 40 działało w plutonie OPFOR. Ćwiczenie rozpoczęto najpierw odprawą dla Dowódców oraz Szefów Kompani ze Sztabem Batalionu, następnie o godzinie 09.00 w poszczególnych kompaniach odbyły się apele na których została przedstawiona kadra, omówiono kwestie organizacyjne, warunki bezpieczeństwa oraz logistykę związaną z realizacją przedsięwzięcia. Podczas odprawy wykorzystano modele 3D miasta i poszczególnych obiektów przygotowane przez firmę GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.
Warto zaznaczyć, że Sztab batalionu ćwiczącego kilkanaście dni wcześniej rozpoczął już pracę „wirtualnie” i do dnia ćwiczenia były gotowe założenia ćwiczenia, zarządzenie przygotowawcze i rozkaz, zawierające min.:

„Czerwoni poprzez ograniczoną reakcję w ramach strategii bliskiej zagranicy spowodowali konieczność wyprowadzenia wojsk dyslokujących w Siedlcach z koszar do rejonów alarmowych w celu osiągania gotowości bojowej lub na ćwiczenia poligonowe w rejon północno-wschodniej Polski. Garnizon siedlecki opuściły pododdziały stacjonujące w miejscowych koszarach, pozostawiając jedynie poddziały wartownicze do ich ochrony. Jednocześnie dostrzeżono działalność formacji nieregularnych Czerwonych w rejonie m. ŁOSICE – KORCZEW – PAPROTNIA. Daje się także zauważyć obecność niezidentyfikowanych osób, które prowadzą obserwację ważnych dla funkcjonowania miasta Siedlec obiektów „miejscowej infrastruktury krytycznej” – ważnych dla jego pokojowej egzystencji.
Ze względu na potencjalne zagrożenie działalnością dywersyjną Czerwonych, oparte na wyraźnych symptomach działań rozpoznawczych z ich strony na rzecz takiej działalności, zachodzi możliwość zakłócenia funkcjonowania miasta poprzez spowodowanie szkód w obiektach infrastruktury krytycznej – na punktach i szlakach komunikacyjnych, na obiektach (stacjach) przesyłowych energii, gazu, wody, w obiektach administracji rządowej i samorządowej.

Siedlecki Sztab Krajowego Systemu Obrony Narodowej został rozwinięty do etatu „W”. 19 siedlecki batalion OT zakończył mobilizacyjne rozwinięcie. Dowódca batalionu we współpracy z Prezydentem Miasta Siedlce aktualizuje Plan ochrony i obrony miasta i okolic.

W opracowaniu planu i jego realizacji ze strony batalionu OT weźmie udział dowódca wraz ze sztabem batalionu, zaś ze strony miasta – prezydent miasta Siedlec i Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz z oficerem łącznikowym z oficerem łącznikowym komendy garnizonu Siedlce oraz komendanci i dyrektorzy/kierownicy (wytypowane osoby funkcyjne) służb z takich instytucji jak Zakład Energetyczny, Wodociągi, Zakład Gazowniczy .” […]

2. ZADANIE
19 bOT będzie prowadził działania przeciwdywersyjne w rejonie m. SIEDLCE realizowane poprzez wykonywanie zadań ochronno – obronnych:
– wystawienie posterunków kontrolnych na wszystkich drogach wjazdowych do m. SIEDLCE
– ochronę i obronę kluczowych punktów w m. SIEDLCE […]
– nawiązanie współpracy i określenie procedur wsparcia tych punktów infrastruktury krytycznej która posiada własne służby ochrony – realizacja poprzez patrolowanie okolic tych punktów: […]

[…]3. REALIZACJA.
a. Zamiar własny
(1.a.1) Myśl przewodnia.
Poprzez podzielenie m. SIEDLCE na 3 strefy odpowiedzialności Strefa CENTRUM (odpowiedzialność 1 kompani „Borys”,) strefa POŁUDNIE (odpowiedzialność 2 kompani „Robert”), strefa WSCHÓD (odpowiedzialność 3 kompani „Tadeusz”)- wg. oznaczenia na szkicu – zamierzam każdej kompanii przydzielić główny obiekt do ochrony i obrony […], oraz kilka obiektów dozorowanych poprzez patrole. Zamierzam siłami poszczególnych kompani kontrolować wszystkie drogi wjazdowe do miasta poprzez wystawienie posterunków kontrolnych na drogach wjazdowych/wyjazdowych do miasta.[…]…..

Działania batalionu złożonego z członków organizacji paramilitarnych zostały wsparte przez pluton rozpoznawczy z 1 Brygady Pancernej z Wesołej działający min. na dwóch transporterach BRDM-2. Jeden z BRDM-ów wzmocnił załogę ochrony przy Urzędzie Miasta a drugi działał w ramach batalionowego zespołu szybkiego reagowania (QRF). W tym miejscu warto zaznaczyć, że 1 Brygada Pancerna wsparła nasze ćwiczenie także logistycznie – min. udostępniając koszary w których została zakwaterowana 2 kompania, a także udostępniono na potrzeby ćwiczenia samochód ciężarowy STAR oraz autobus.

Dowódcy kompanii mieli niewiele czasu na postawienie zadań i przejście do działania, zaraz po apelu doszło do pierwszego incydentu – o godzinie 10 przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Szkolnej i Wojska Polskiego miał miejsce wypadek masowy, gdzie autobus z pasażerami na skutek działania grupy dywersyjnej zderzył się z samochodem ciężarowym. Po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu na miejsce skierowano oddział Straży Pożarnej oraz pododdział z 1 kompanii 19 batalionu Obrony Terytorialnej. Straż Pożarna przeprowadziła akcję ratowniczą z użyciem specjalistycznego sprzętu, natomiast wydzielony patrol z pododdziału 1 kompani Obrony Terytorialnej wykonał izolację terenu i zabezpieczył działanie służb ratunkowych.

O godzinie 13 odnotowano następny incydent – w rejonie ulicy Składowej grupa dywersyjna doprowadziła do rozszczelnienia cysterny ze środkami trującymi. W tym rejonie zadanie zabezpieczenia akcji ratunkowej wykonywał pododdział z 2 kompanii 19 bOT, jak tylko teren został zabezpieczony to natychmiast do akcji ratowniczej przystąpiły jednostki Straży Pożarnej. Ze strefy bezpośredniego zagrożenia wyniesiono jedną osobę z oparzeniami, która po udzieleniu pomocy medycznej został przewieziona do szpitala. Po około 30 minutach sytuacja w rejonie ulicy Składowej została ostatecznie opanowana.
Dowódcy kompani planowo zabezpieczali obiekty do ochrony i obrony, a także rozwijali punkty kontrolne. W tym samym czasie pracę rozpoczynał sztab batalionu – Szef Łączności mł.chor.rez. Jacek Klimanek razem z Komendantem Komendy Łączności Kierowania Obrony Cywilnej z Lublina Wojciechem Oparą i zespołem kończyli rozwijanie łączności na szczeblu – batalion- kompanie, został uruchomiony system nadzoru nadajników GPS dostarczony przez firmę G&R dzięki któremu sztab widział gdzie znajdują się poszczególne pododdziały batalionu. Mobilne punkty obserwacji za pomocą pełno obrotowych kamer MGPix rozwijała firma DCI. W sztabie batalionu został rozwinięty również system teleinformatyczny na bazie sprzętu komercyjnego oraz komputerów klasy RUGGED – Getac, Roda Computer GmbHRODA. Oprogramowanie ArcGIS Desktop oraz SOCET GXP umożliwiło wsparcie procesu dowodzenia oraz prowadzenie analiz rozpoznawczych i raportowanie incydentów. Wsparcie geoprzestrzenne zostało zapewnione poprzez wykorzystanie zobrazowania satelitarnego z satelity Pleiades, modeli 3D miasta oraz cyfrowych map rastrowych i wektorowych. Wykorzystanie technologii satelitarnych, GIS oraz lokalizacji GPS w połączeniu z danymi przekazywanymi w czasie rzeczywistym z cyfrowych kamer EO/IR (stacjonarnych i mobilnych), pozwoliło na kształtowanie świadomości sytuacyjnej niezbędnej do podejmowania decyzji i kierowania przebiegiem ćwiczeń.
Dużo pracy miał też zespół prasowym na którego czele stał kpr.pchor. rez. Aleksander Dybiec, obsługując cały czas dziennikarzy oraz fotoreporterów.

Pojawiali się także pierwsi goście obserwujący nasze ćwiczenie – min. oficer szwedzkiej Obrony Terytorialnej Hemvarnet lejt. (por) Patryk Kosmowski oraz oficer z Biura ds. Proobronnych MON ppłk Witold Kwiecień, którymi przemieszczali się w różne miejsca poszczególnych epizodów pod opieką Szymona Hatłasa.

Około południa pierwszego dnia ćwiczenia dywersanci wysadzili słupy energetyczne o czym poinformowano Sztab ZK, natomiast popołudniu 17 przeciwnik intensyfikuje swoje działania, atakowane zostają Punkty kontrolne na drogach dojazdowych. Około godziny 16.00 sztab batalionu otrzymuje meldunek o następnym incydencie – grupa specjalna przeciwnika atakuje więzienie, natychmiast zostaje wysłany w to miejsce batalionowy QRF, do akcji wchodzi także pluton interwencyjny Służby Więziennej. Atak grup specjalnych zostaje odparty, 4 „terrorystów” zostaje ujętych. Sekcji S 2 udaje się zdobyć jeden z adresów „lokali konspiracyjnych” grup dywersyjnych przeciwnika, niestety wysłany pododdział pod wytypowanym adresem nikogo już nie zastaje. W godzinach wieczornych grupy dywersyjne przeciwnika atakują Zakład Wodociągów niszcząc studnie, a w godzinach nocnych dywersanci próbują przeniknąć na teren Jednostki Wojskowej z zdaniem zniszczenia min. MPS, jednak zadanie tej grupy jest znacznie utrudnione, bowiem służba ochrony JW została wzmocniona przed pododdziały 2 kompanii.

Kulminacją tegorocznego ćwiczenia była likwidacja bazy grupy specjalnej dywersantów, która została wykryta w godzinach porannych w opuszczonych budynkach na ul. Browarnej. Zgodnie z założeniami pododdziały 1 kompani miały izolować teren prawdopodobnego bytowania grupy specjalnej a bezpośredniej eliminacji miał dokonać Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej. Jednakże z nieznanych organizatorom przyczyn OS ŻW wycofał się z ćwiczenia i zadanie bezpośredniej eliminacji grupy specjalnej spadło na pododdziały 1 kompanii, ponieważ to ich strefie odpowiedzialności wykryto bazę grupy specjalnej. Grupa szturmowa z 1 kompanii wsparta batalionowym QRF, pomimo pewnych błędów wykonała swoje zadanie. Na kulminację ćwiczenia przybył przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Maciej Czulicki, Wiceminister Obrony Narodowej Czesław Mroczek, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, prof. AON Romuald Szeremietiew (członek honorowy Obronanarodowa.pl), gen rez. Andrzej Pietrzyk – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP, płk. w st. spocz. prof. AON Józef Marczak, płk. w st. spocz. prof. Ryszard Jakubczak, por. Patryk Kosmowski ze szwedzkiej Hemvarnet, przedstawiciel 1 Brygady Pancernej ppłk Piotr Terebus, Dyrektor Biura ds. Proobronnych płk Marek Baranowski. Szanowni goście wizytacje ćwiczenia rozpoczynali od zapoznania się z pracą TOC-u i sztabu, następnie przemieścili się na odczyty oraz pokaz sprzętu i uzbrojenia na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach, po czym przemieszczali się w rejon ulicy Browarnej gdzie nastąpił pokaz likwidacji grupy specjalnej.
Po zakończeniu działań i posprzątaniu rejonu ćwiczenia pododdziały batalionu przemieściły się na plac gen. Sikorskiego gdzie o godz. 12.00 odbył się uroczysty apel kończący ćwiczenia, na którym to Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” przejęło uroczyście replikę sztandaru oddziału partyzanckiego „Zenona” 34 pułku piechoty Armii Krajowej z rąk kombatanta Oddziału Zenona mjr w st. spocz, Tadeusza Sobieszczaka ps. „Dudek”. Następnie odbyły się krótkie przemowy obecnych Gości –min. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski podziękował uczestnikom ćwiczenie za włożony wysiłek i zaangażowanie podczas realizacji ćwiczenia. Wiceminister ON Czesław Mroczek zapowiedział zwiększenie liczebności sił zbrojnych o 12 tysięcy ludzi, stwierdzając zarazem, że „potencjał obronny państwa to nie tylko armia: – To również ruchy proobronne. Cieszymy się, że ich współpraca z resortem obrony jest coraz lepsza. Będziemy do niej gotowi jeszcze bardziej, niż do tej pory”. Członek honorowy stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl prof. AON Romuald Szeremietiew mówił o pilnej potrzebie odtworzenia Obrony Terytorialnej jako elementu Sił Zbrojnych RP, oraz o potencjale społecznym jaki tkwi w organizacjach pro obronnych a który jest do wykorzystania przez siły zbrojne w celu odpowiedniego przygotowania do obrony kraju.
Organizatorzy kierują specjalne podziękowania dla władz Miasta Siedlce – w szczególności dla Pana Prezydenta Wojciecha Kudelskiego oraz Pana Andrzeja Grzywacza Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Siedlce dzięki którym nasze ćwiczenie nabrało nowego wymiaru. Organizatorzy kierują także specjalne podziękowania do Dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Stanisława Czosnka oraz do kapitana Artura Gołuńskiego który pełnił funkcje obserwatora i rozjemcy w sztabie naszego batalionu, do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej i Komendanta bryg. mgr inż. Andrzeja Celińskiego oraz Zastępcy Komendanta bryg. mgr inż. Waldemara Rostka za udostępnienie pomieszczeń w Komendzie i za bardzo owocną współpracę i pomoc oraz do Komendanta Miejskiego Policji

Serdeczne podziękowania kierujemy także dla porucznika Hemvarnet Patryka Kosmowskiego. Przybył do nas aż ze Szwecji i towarzyszył nam przez całe ćwiczenie przekazując niezwykle cenne uwagi oraz udzielając wielu ważnych informacji na temat działalności Hemvarnet w Szwecji. Opierając się na swoich doświadczeniach, wskazał jak powinien wyglądać obywatelski, terytorialny komponent Sił Zbrojnych wzorując się na szwedzkich rozwiązaniach.
Gorąco dziękujemy Panu Profesorowi Ryszardowi Jakubczakowi za koordynację związaną z prezentacjami i wystąpieniami na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach.
Słowa podziękowania organizatorzy kierują także do Komendy Łączności Kierowania Obrony Cywilnej z Lublina Wojciechem Oparą i zespołem, oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa Urysnów – Strzeleckiej Ochotniczej Formacji Ratowniczej w Warszawie, która zabezpieczała medycznie imprezę delegując karetkę wraz z zespołem – w tym miejscu dziękujemy Panu Markowi Kuleszy oraz całej ekipie ratowników z Dowódcą Panem Piotrem Bączkowskim.
Podziękowania kierujemy do firm które wspierały ćwiczenie pod względem zabezpieczenia technicznego – składamy wyrazy uznania dla Prezesa DCI Dariusza Oleksyszyna i Dyrektora Handlowego G&R pana Ryszarda Jakubczak a także dla Dyrektora Działu Bezpieczeństwa i Administracji Centralnej ESRI Polska pana Bogdana Zawiślińskiego, Dyrektora technicznego GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. pana Rafała Dąbrowskiego, Szefa działu aplikacji i usług satelitarnych Astri Polska Sp. z o. o. pana Piotra Kozy, Prezesa POLKART Sp. z o.o. pana Piotra Kaczmarczyka. W szczególności dziękujemy za wsparcie korporacjom międzynarodowym z branży GIS oraz zbrojeniowej BAE Systems, Esri, Airbus Defence & Space.
Dziękujemy także naszym kolegom ze stowarzyszeń – Szymonowi Hatłasowi z Obronanarodowa.pl i ks. Danielowi Struczykowi z SJS „Strzelec” za opiekę nad naszymi gośćmi specjalnymi. Dziękujemy także całemu zespołowi prasowemu pod kierownictwem kpr.pchor. rez. Aleksandra Dybca.

Na koniec organizatorzy przedstawiają cała kadrę ćwiczenia oraz skład organizacyjny:
Kierownikiem ćwiczenia był st. chor. SJS Mark Mroszczyk (SJS „Strzelec” i ON.PL), zastępcą ds. organizacyjnych st. sierż. SJS Karol Stefaniuk, por. rez. Grzegorz Matyasik (ObronaNarodowa.pl), zastępcą ds. logistyki st. sierż. SJS Beata Noskowicz. Opracowanie merytoryczne założeń ćwiczenia było przygotowane przez kadrę stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl dr Pawła Makowca (GSR ON.PL), Marka Mroszczyka (GSR i LPOT ON.PL) oraz por. rez. Grzegorza Matyasika i założenia systemu łączności opracował mł.chor. rez Jacek Klimanek a wsparcie zobrazowań i teleinformatyczne organizował Michał Grzybek.

Ćwiczącym batalionem dowodził por.rez. Grzegorz Matyasik, Szefem Sztabu był por. rez. Wojciech Wojciechowski, Szefem łączności był mł.chor. rez Jacek Klimanek (wpierany przez ekipę Obrony Cywilnej z Lublina oraz Mateusza Folwarcznego z JS 2023 Wodzisław Śl.), szefem wsparcia teleinformatycznego był mgr inż. Michał Grzybek. Oficerem prasowym ćwiczenia był kpr.pchor. rez. Aleksander Dybiec.

Kompaniami dowodzili:

1 kompania – sierż. ZS Maciej Kowalski
2 kompania – plut.rez. WP Robert Polak
3 kompania – st.kpr. rez WP Tadeusz Mika
Pluton OPFOR – dr Paweł Makowiec

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i dużą dyscyplinę podczas realizacji ćwiczenia.

Polecamy relacje prasowe z ćwiczenia:
1. Onet.pl: https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/miasto-pod-ostrzalem-cwiczenia-batalionow-obrony-terytorialnej-w-siedlcach/8rx6pp8
2. Gazeta Polska: http://vod.gazetapolska.pl/11446-obrona-terytorialna-cwiczyla-w-siedlcach
3. TVP 1, Wiadomości:
4. Telewizja Wschód:
5. Defence 24.pl: http://www.defence24.pl/268758,walki-z-zielonymi-ludzikami-w-siedlcach-czyli-wielkie-cwiczenia-obrony-terytorialnej
http://www.defence24.pl/268140,dywersanci-w-siedlcach-sprawdzian-obrony-terytorialnej
6. Polska Zbrojna: http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17422?t=Wojsko-i-ochotnicy-na-wspolnych-manewrach
7. RMF.fm: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-dywersanci-atakuja-widowiskowe-cwiczenia-w-siedlcach,nId,1905612
8. Rzeczpospolita: http://www4.rp.pl/Sluzby-mundurowe/310139840-Zielone-ludziki-zaatakuja-Siedlce.html