Konferencja organizacji proobronnych

10 października 2016 Kordek

„Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Współdziałanie organizacji proobronnych z wojskiem, administracją publiczną i placówkami oświatowymi” – pod takim tematem 8 października 2016 r. w Kuźni Raciborskiej odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli organizacji proobronnych i klas mundurowych z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Minister Obrony Narodowej, którego reprezentował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 30 organizacji oraz 4 placówek oświatowych.

Zasadniczym celem była integracja środowisk proobronnych z terenu administrowanego przez WKU w Rybniku oraz zapoznanie uczestników z koncepcją organizacji i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Dokonano analizy możliwości udziału pododdziałów OT w przedsięwzięciach zarządzania kryzysowego, we współdziałaniu z administracją publiczną i wojskami operacyjnymi w ramach wojskowych zgrupowań zadaniowych. Uwzględniono specyfikę powiatu raciborskiego, jako rejonu szczególnie narażonego na występowanie sytuacji kryzysowych. Wiele uwagi poświecono edukacji obronnej młodzieży oraz organizacji procesu nauczania w „klasach mundurowych”.

Przedstawiciel stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl dokonał prezentacji wniosków i doświadczeń z udziału organizacji proobronnych w ćwiczeniu ANAKONDA-16.

Wystąpienia prelegentów zakończył przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych, który omówił zasady współpracy wojska z partnerami społecznymi, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia oraz planowane zamierzenia Biura. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach wyraził wielkie uznanie dla członków organizacji proobronnych za ich zaangażowanie i poświecenie w pracy na rzecz obronności. Podkreślił istotną rolę organizacji w edukacji obronnej i patriotycznej młodzieży.

mjr Adrian Klimek
tel. 261 124 710, 601 404 075
Foto: Jacek Gąska