Przedstawiciele ObronaNarodowa.pl na kolejnych obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. społecznych w wojsku (informacja MON nt. prawnych warunków tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej)

23 października 2016 Kordek

Dnia 19 października 2016 r. przedstawiciele ObronaNarodowa.pl (Wiceprezes dr Paweł Makowiec oraz Wiceprezes Marek Mroszczyk) wzięli udział w obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. społecznych w wojsku, które tym razem poświęcone były prawnym warunkom tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Obrady prowadziła Przewodnicząca Podkomisji – Poseł Anna Maria Siarkowska.

Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował wiceminister Bartłomiej Grabski, podsekretarz stanu w MON, który m.in. przedstawił ogólne założenie projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie dotyczącym zmian w obszarze tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Zagadnienia prawne referował Dawid Stachurski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MON, natomiast Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej było reprezentowane przez płk Artura Dębczaka, Z-cę Dyrektora Biura ds. UOT. Obecni byli przedstawiciele organizacji proobronnych – poza ObronaNarodowa.pl byli jeszcze reprezentanci organizacji ZS „Strzelec”, FIA – Fidelis et Instructi Armis, Fundacji Ad Arma oraz think tanku Fundacja Republikańska.

Przewodnicząca podkomisji, poseł Anna Siarkowska z Kukiz’15, w odpowiedzi na proponowane przez MON zmiany w kolejnych wersjach projektu ustawy pytała reprezentantów Ministerstwa między innymi o możliwe wykorzystanie Wojsk Obrony Terytorialnej do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zapisy dotyczące przynależności żołnierzy OT do organizacji cywilnych (ustawa przewiduje wymaganą zgodę dowódcy jednostki), a także o powszechny dostęp do przeszkolenia wojskowego dla obywateli. Przedstawiciele ministerstwa potwierdzili planowaną współpracę Wojsk Obrony Terytorialnej z administracją cywilną, padło również stwierdzenie, że obowiązek służby wojskowej nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony.

Poseł Magdalena Błońska z klubu Kukiz’15 przypomniała, że w Rosji odbyły się niedawno ćwiczenia obrony cywilnej obejmujące 40 milionów obywateli i zestawiła to z planowaną liczebnością polskich wojsk Obrony Terytorialnej przewidywaną na 35 tysięcy żołnierzy. Poseł poddała w wątpliwość zdolność tego segmentu wojsk przy założonej liczebności do wypełniania zaplanowanych dla nich zadań, jak choćby obrona obiektów strategicznych na terenie całego kraju. Minister Grabski odpowiedział: – wyszkolenie 35 tysięcy żołnierzy także nie jest procesem łatwym, na razie należy wyszkolić taką liczbę.

Wiceprezes ObronaNarodowa.pl dr Paweł Makowiec odniósł się do członkostwa wojskowych w stowarzyszeniach. Przytoczył art. 107 ustawy o żołnierzach zawodowych mówiący, że żołnierz zobowiązany jest jedynie poinformować dowódcę o przynależności do organizacji, natomiast nie musi otrzymać od niego zgody. O ile żołnierz zawodowy tylko informuje swojego dowódcę o takiej przynależności i nie musi go prosić o pozwolenie, o tyle w przypadku żołnierza OT taka zgoda od dowódcy ma być wymagana. Dr. Makowiec zauważył, że jest to swoisty dualizm, ponieważ z jednej strony odwołujemy się do konieczności budowania zaplecza OT na obszarze działania organizacji pozarządowych, a z drugiej strony nie dbamy o to, by w trakcie służby istniało przełożenie na lokalne stowarzyszenia. Mamy być terytorialni, więc powinniśmy być związani z lokalnymi stowarzyszeniami – argumentował Makowiec. Zaproponował zrównanie przepisów dotyczących żołnierzy OT i zawodowców w tej sprawie. – To cenna uwaga, rozpatrzymy ją – zapewnił wiceminister Grabski.

Dr Paweł Makowiec odniósł się także do kwestii udziału organizacji proobronnych we wsparciu szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, mianowicie niektóre zagadnienia szkoleniowe mogłyby być organizowane w formie zadań zleconych organizacjom proobronnym mającym porozumienia z MON. Szkolenie odbywałoby się na podstawie programu zatwierdzonego i kontrolowanego przez resort. Podobne rozwiązania istniały w czasie II RP, gdzie realizacja elementów przeszkolenia wojskowego na przykład przez związki strzeleckie była rzeczą oczywistą.

Dr Paweł Makowiec zwrócił też uwagę, że obecny projektu ustawy umożliwia przenoszenie żołnierza OT do innych jednostek w związku z potrzebami sił zbrojnych. Artykuł w proponowanym przez państwa brzmieniu ma charakter otwarty i obawiamy się, że w pewnym momencie może dochodzić do przenoszenia całych pododdziałów OT do wojsk operacyjnych, by np. zapełnić lukę w stanach osobowych. Proponujemy więc, żeby jednak uwzględnić regionalność służby i dodać w przepisach, że chodzi o jednostki terytorialne, a nie, na przykład, operacyjne – mówił. Także w tym przypadku wiceszef MON zapowiedział rozważenie zmiany zapisów.
Płk Artur Dębczak, z-ca dyrektora Biura ds. Utworzenia OT zapewnił, że planuje wykorzystanie instruktorów z organizacji proobronnych do szkolenia żołnierzy WOT, natomiast prace nad kształtem takiej współpracy trwają. Transfer kadry dowódczej do WOT z wojsk operacyjnych nie osłabi zdaniem MON polskich Sił Zbrojnych, ponieważ Wojska Obrony Terytorialnej są ich komponentem.

Relacja powstała na bazie notek prasowych TV Republika i Polski Zbrojnej:
http://telewizjarepublika.pl/mon-rekrutuje-cywilow,39557.html
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/20815?t=Sejmowa-podkomisja-o-tym-co-bedzie-wolno-zolnierzom-WOT

Pełny zapis z obrad komisji dostępny jest pod tym linkiem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=A6C6DDC41F8940E2C1258049002AAA10#