Rekrutacja potencjalnych wykładowców zajęć teoretycznych ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”

21 sierpnia 2017 Kordek

W związku z planowanym wdrożeniem projektu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje potencjalnych wykładowców części teoretycznej.
Idealny kandydat na wykładowcę to:
– wykładowca akademicki, żołnierz rezerwy (lub Terytorialnej Służby Wojskowej) lub członek organizacji proobronnej (udokumentowana aktywność w organizacji proobronnej współpracującej z MON – minimum 2 lata)

Wymagania minimalne wobec potencjalnych kandydatów:
– osoba posiadająca tytuł co najmniej magistra (wymóg podstawowy) i członek organizacji proobronnej (udokumentowana aktywność w organizacji proobronnej współpracującej z MON – minimum 2 lata) lub nauczyciel (opiekun) klas wojskowych lub żołnierz rezerwy (lub Terytorialnej Służby Wojskowej).

Osoby te po zaliczeniu egzaminu zostaną skierowane na około 3 dniowy kurs metodyczny związany z realizacją programu szkolenia /części teoretycznej/ przy czym ostateczną decyzję o zatrudnieniu wykładowcy podejmuje Uczelnia Wyższa realizująca część teoretyczną pilotażowego programu ochotniczego szkolenia studentów.

Zwracamy się z prośbą do liderów (Prezesów, Komendantów, itp.) organizacji proobronnych o przesłanie w terminie 08.09.2017 na adres mailowy: legiaakademicka@mon.gov.pl danych zawierających wykazu osób zainteresowanych udziałem w projekcie jako potencjalni wykładowcy oraz spełniających wymagania określone w przedstawionych wyżej profilach wg. punktów w tabeli.:

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

(ukończony kierunek)

Stopień wojskowy

Nazwa organizacji i data wstąpienia (okres przynależności)

Telefon kontaktowy i adres mailowy

Nazwa uczelni gdzie dany wykładowca pracuje

 

 

Informujemy, że celem zbierania danych zawartych w tabeli jest proces rekrutacji kandydatów na wykładowców części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, zwracamy się także z prośbą o dołączenie do informacji zwrotnej (w formie załączonego maila od osoby zainteresowanej lub załączonego skanu z podpisem) formułę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”