Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – plany i zamiary na rok 2020.

8 października 2019 Jacek Klimanek

Wprowadzenie.

Przedsięwzięcia szkoleniowe, to jeden z obszarów aktywności Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, ich realizacja, to nie tylko podnoszenie wiedzy i umiejętności przez członków oddziałów regionalnych Stowarzyszenia, ale również budowanie zdolności do współdziałania z innymi organizacjami i podmiotami ukierunkowanymi, na działalność w sferze bezpieczeństwa i obronności.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu Zarządu w miesiącu sierpniu aktywność szkoleniowa w każdym z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie zostanie utrzymana, jednak jej cele oraz formy zostaną dostosowane do obecnego kierunku działania przyjmując, że nadal wiodącym pozostaje wspieranie Wojsk Obrony Terytorialnej jako statutowe zobowiązanie wobec tego rodzaju wojsk. Zasadniczą zmianą dostosowaną do planowanej aktywności szkoleniowej będzie położenie nacisku w kierunku szkoleń wewnętrznych ukierunkowanych na uzyskanie oraz doskonalenie umiejętności instruktorsko-eksperckich zarówno na rzecz potrzeb własnych jak i na rzecz wsparcia udzielanego na zewnątrz. Jednym słowem wiodącym zadaniem ma być samodoskonalenie obecnych kadr organizacji, na drugi plan przesuwając działalność na rzecz powiększania stanu osobowego.

Obecnie, biorąc pod uwagę otrzymane informacje aktywność szkoleniową sposobem ciągłym prowadzą:

 • Pomorska Obrona Narodowa,
 • Mazowiecka Obrona Narodowa,
 • Opolska Obrona Narodowa,
 • Lubuska Obrona Narodowa,
 • Zachodniopomorska Obrona Narodowa,

sposobem selektywnym:

 • Podkarpacka Obrona Narodowa,
 • Łódzka Obrona Narodowa,
 • Wielkopolska Obrona Narodowa,

Aby osiągnąć zakładany poziom oddziały regionalne planując szkolenia i inne przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym powinny skoncentrować wysiłek na wykształceniu w swoich szeregach jak największej ilości osób o umiejętnościach instruktorskich. Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność oraz, bazujące na niej zabezpieczenie merytoryczne w postaci serii Podręczników Taktycznych autorstwa naszych kolegów, treści w nich zawarte winny stanowić podstawowy materiał dydaktyczno-szkoleniowy dla organizacji szkoleń.

2010.

Założenia organizacyjne.

W nadchodzącym roku realizowane będą wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia o charakterze stałym oraz kursowym jak i w przedsięwzięcia doraźne. Nowym elementem wprowadzonym eksperymentalnie w mijającym roku jest czterodniowe szkolenie zintegrowane prowadzone na terenie poligonu. Jego modyfikacją na podstawie zdobytego doświadczenia będzie sprowadzenie go do formy kursu instruktorsko-metodycznego zakończonego epizodycznym ćwiczeniem taktycznym. Za organizację szkoleń realizowanych na terenie aktywności oddziałów regionalnych odpowiadają poszczególni dowódcy bądź osoby bezpośrednio przez nich wyznaczone, natomiast organizacja przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim będzie domeną Zarządu Stowarzyszenia bądź wyłonionego sztabu.

Kooperacja i wsparcie jednostek organizacyjnych  Ministerstwa Obrony Narodowej.

Współpraca z wojskiem oraz innymi podmiotami posiadającymi osobowość prawną realizowana będzie na dotychczasowych zasadach. Obecnie trwa proces weryfikacji i akceptacji przedsięwzięć szkoleniowych wpisanych w propozycje do Planów Współpracy jednostek organizacyjnych MON z partnerami społecznymi, Ze strony organizacji zgłoszono propozycje dla następujących podmiotów:

 • 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana,
 • 1 Warszawska Brygada Pancerna,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Komenda OSPWL Wędrzyn,

Informacja o akceptacji propozycji oraz zatwierdzone przez MON Plany Współpracy dostępne powinny być podobnie jak w latach ubiegłych w pierwszym kwartale 2020 roku.

Program „Paszport współpracy…” – kooperacja z BdsP MON

Stowarzyszenia zamierza kontynuować aktywność w programie „Paszport Współpracy…” MON z organizacjami proobronnymi, zaangażowanie zamierzamy skoncentrować dwutorowo na:

 • wydzieleniu jednolitego komponentu zgłoszonego do udziału w organizowanych i koordynowanych przez BdsP przedsięwzięciach w jednostkach wojskowych oraz centrach szkolenia,
 • selektywnym wsparciu przedsięwzięć organizowanych i koordynowanych przez BdsP polegającym na wydzieleniu instruktorów lub wydzieleniu komponentów w charakterze wsparcia taktycznego oraz opfor.

 

Program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych „Edukacja Wojskowa”

Biorąc pod uwagę fakt, że program edukacji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych będzie realizowany w latach kolejnych Stowarzyszenie, na miarę swoich możliwości wspierać będzie szkoły prowadzące takie klasy oraz proces ewaluacji samego programu. Ze strony Stowarzyszenia aktywny udział w zespole koordynowanym przez BdsP bierze dowódca projektu LPON, z jego tez inicjatywy zainteresowana młodzież szkolna ma możliwość doskonalenia umiejętności w trakcie szkoleń Lubuskiej ON.

Dowódcy oddziałów regionalnych w miarę swoich możliwości organizacyjnych oraz wiedzy zobligowani są do poszukiwania kontaktu z placówkami oświatowymi realizującymi program „Edukacja Wojskowa”, a nie posiadającymi wsparcia organizacji proobronnych. Aktywność na terenie szkół można wykorzystać dwukierunkowo, z jednej strony oferując wsparcie w procesie szkolenia, a  z drugiej pozyskując możliwości korzystania z obiektów oświatowych wyposażonych w sale audiowizualne, sale gimnastyczne, boiska.

Szkolenie specjalistyczne.

Przychylając się do propozycji złożonej przez jeden z oddziałów regionalnych, w propozycję do Planu Współpracy wpisano trzydniowe szkolenie specjalistyczne dotyczące obsługi broni wsparcia użytkowanej w pododdziałach piechoty zmotoryzowanej. Po zaakceptowaniu Planów szkolenie takie zostanie zaplanowane wraz z pionem szkolenia 17WBZ i skoordynowane z jednym z pododdziałów Brygady. W zależności od możliwości instruktorskich przewidziano szkolenie z następujących jednostek uzbrojenia:

 • broń wyborowa
 • karabin maszynowy UKM 2000
 • moździerz LM-60D
 • granatnik przeciwpancerny RPG-7W
 • granatnik automatyczny MK-19
 • ppk SPIKE
 • wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych GROM
 • zestaw przeciwlotniczy HIBNERYT

Szkolenie doskonalące (dowódcze)

Zaangażowanie w proces szkolenia klas wojskowych, to również okazja do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie dowodzenia małymi pododdziałami. Dowodzenia przede wszystkim w kontekście organizacyjno-wykonawczym, z czym zazwyczaj członek organizacji ma niewiele do czynienia, a jak pokazuje praktyka jest bardzo potrzebne. Istnieje możliwość uczestnictwa członków organizacji w dorocznym obozie poligonowym klas wojskowych organizowanym w miesiącach wiosennych. W tym zakresie liczymy na osoby będące dowódcami niższego szczebla bądź osoby chcące nabyć praktykę w dowodzeniu drużyną, taka praktyka wymiernie przyczynia się do wykorzystania nabytego doświadczenia w aktywności na rzecz organizacji.

Ochotnicze szkolenie rezerw osobowych.

Systematyczny udział w szkoleniach rezerw osobowych WP pozwolił nam na rozpoznanie potrzeb rezerwistów związanych z ich aktywnością szkoleniową. Okazuje się, że nie wszystko, co realizują w tym temacie Siły Zbrojne jest dobrze odbierane przez środowisko rezerwistów, szczególnie jeżeli chodzi o żołnierzy rezerwy w wieku 45+ którzy w swojej służbie nie mieli do czynienia z nowoczesnym uzbrojeniem i wyposażeniem szczególnie w klasie uzbrojenia osobistego. Wychodząc na przeciw temu zapotrzebowaniu Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zorganizuje w formie eksperymentalnej cykl szkoleń kwartalnych dedykowanych dla rezerwistów. W trakcie tych szkoleń będziemy starali się reaktywować to, co zostało zarzucone przez wojsko jako szkolenie nieefektywne. Przekonamy się czy nowa forma starego szkolenia może być ciekawa i efektywna.

Nowelizacja związana z realizacją przedsięwzięć szkoleniowych na obiektach wojskowych w woj. Lubuskim, na podstawie Planów Współpracy, na rok 2020.

W propozycjach do Planu Współpracy, na terenie woj. Lubuskiego ujęto następujące obiekty:

 • OSPWL Wędrzyn (obiekt główny Centralny Ośrodek Zurbanizowany „Nowy Mur”)
 • PCO 17WBZ – Wędrzyn (wraz z symulatorem szkolenia ogniowego „Śnieżnik”)
 • OC „Wojciechowo” – poligon przykoszarowy 17WBZ
 • Strzelnica Garnizonowa 17WBZ
 • Strzelnica Piechoty 17WBZ – Nietoperek koło Międzyrzecza

Wyszczególnione obiekty (za wyjątkiem OSPWL Wędrzyn) dostępne będą dla szkoleń proobronnych jeden weekend w miesiącu. Zgodnie z przedstawioną propozycją możliwe będzie zapotrzebowanie podstawowego uzbrojenia strzeleckiego oraz pojazdów transportowych. Zasady planowania obiektów do wykorzystania są obecnie opracowywane przez dowódcę projektu LPON i rozesłane zostaną drogą elektroniczną do wiadomości Zarządu i oddziałów regionalnych. Z wymienionych obiektów skorzystać będzie mógł każdy oddział regionalny pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w zasadach planowania, natomiast fizycznego zapotrzebowania obiektu i wyposażenia dodatkowego dokonywał będzie dowódca projektu LPON na podstawie danych przekazanych przez zainteresowany oddział regionalny. Od roku 2020 obowiązek zaplanowania, przeprowadzenia oraz przywrócenia obiektu do stanu wyjściowego należał będzie wyłącznie do podmiotu realizującego przedsięwzięcie.

Jacek Klimanek

 

fot. archiwum LPON, archiwum 17WBZ