Walne Zebranie Członków ObronaNarodowa.pl i nowe władze oraz nowy kierunek działania stowarzyszenia.

21 kwietnia 2024 Grzegorz

W dniu 20.04.2024 r. o godz. 10:00 w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 1 odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Zebranie to odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Otwock, Pana Jarosława Margielskiego, który jednocześnie był gościem honorowym WZC. Podczas krótkiego spotkania z Panem Prezydentem ustalono kierunki dalszej współpracy w zakresie wsparcia związanego z zarządzaniem kryzysowym i wspólnymi ćwiczeniami stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl z Miastem Otwock.

Drugim gościem honorowym WZC był nasz serdeczny kolega i przyjaciel Damian Duda, Prezes Fundacji „W międzyczasie”, który w krótkich słowach przybliżył działalność Fundacji, na czele której stoi. Zarówno kol. Damian, jak i obecni uczestnicy WZC zadeklarowali chęć współpracy między oboma stowarzyszeniami w zakresie szeroko pojętej budowy i wzmacniania obronności i odporności państwa.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęto część związaną z wyborem nowych władz i określeniem  kierunków działania stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl wybrało władze w składzie:

A. Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl:

 1. Pan Grzegorz Matyasik – Prezes ON.PL
 2. Pan Piotr Placha – Wiceprezes ON.PL
 3. Pan Marek Mroszczyk – Wiceprezes ON.PL
 4. Pan Marek Kulesza – Wiceprezes ON.PL
 5. Pan Hubert Zalewski – Skarbnik ON.PL
 6. Pan Paweł Nazarewski – Członek Zarządu ON.PL
 7. Pan Kamil Basaj – Członek Zarządu ON.PL

 

B. Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Pan Wojciech Wojciechowski –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Pani Aneta Salska – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Pan Piotr Chrabąszcz– Członek Komisji Rewizyjnej

 

W związku z realizacją celu głównego określonego jeszcze w 2010 roku, czyli utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej, WZC podjęło decyzję o zmianie nazwy stowarzyszenia na: ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Powszechnej i Odporności Państwa oraz uchwalił nowy statut stowarzyszenia wyznaczający nowe cele, m.in.:

 1. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
 2. działanie na rzecz stworzenia systemu obrony powszechnej w pełni wykorzystującego potencjał instytucji państwowych i samorządowych, podmiotów systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, społeczności lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz obywateli, który będzie stanowił kompleksową odporność państwa na zagrożenia niemilitarne i militarne.
 3. prowadzenie kampanii społecznej na rzecz powołania systemu obrony powszechnej RP oraz odporności społecznej i państwowej RP
 4. opracowanie założeń do ustawy o odporności państwa
 5. działanie na rzecz wprowadzenia i doskonalenia jednolitego system zarządzania zasobami osobowymi, w tym administrowania zasobami rezerw osobowych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego,
 6. działanie na rzecz podniesienia poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą ochronę ich informacji, w tym zasobów informacyjnych
 7. działanie na rzecz budowy zdolności do ochrony przestrzeni informacyjnej (w tym do systemowego zwalczania dezinformacji), rozumianej jako przenikające się warstwy przestrzeni: wirtualnej (warstwa systemów, oprogramowania i aplikacji), fizycznej (infrastruktury i sprzętu) i poznawczej (kognitywnej)
 8. przygotowanie młodzieży i obywateli RP  do powszechnej służby państwowej pełnionej w ramach Sił Zbrojnych RP, formacji obrony cywilnej, i innych służb układu pozamilitarnego a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych
 9. wychowywanie członków w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.