Ukraińska ustawa ” O podstawach narodowego oporu”

25 maja 2024 Grzegorz

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3GQSLjoa2cyTSOtRq0C1ymK4DxHOo_W9h4mg7gNO0GMtSenMTemLM3a4Q_aem_ASShknlyssxTOl13GXMa9xM3FUrvti6FJhW7kwFuC78IpLzgXB_vkb-jLtsYWCUUeEpKPorXzlOvJmdGoNjUim97#Text

PRAWO UKRAINY

O podstawach narodowego oporu

(Informacja Rady Najwyższej (WWR), 2021, nr 41, art. 339)

{Ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z Ustawą
nr 2024-IX z dnia 27.01.2022
nr 2170-IX z dnia 04.01.2022
nr 2237-IX z dnia 05.03.2022
nr 2849-IX z dnia 12.13.2022
nr 3022-IX z dnia 04.10.2023 }

{W tekście ustawy słowa „środki masowego przekazu” we wszystkich przypadkach i liczbach zastępuje się słowem „media” zgodnie z ustawą nr 2849-IX z dnia 13.12.2022 r . }

 

Ustawa ta określa zasady prawne i organizacyjne ruchu oporu narodowego, podstawy jego przygotowania i prowadzenia, zadania i uprawnienia sił bezpieczeństwa i sił obronnych oraz innych podmiotów określonych tą ustawą w sprawach przygotowania i prowadzenia narodowego oporu.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. Definicja pojęć podstawowych

 1. W niniejszej ustawie pojęcia te są używane w następującym znaczeniu:

1) ochotnik Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy – obywatel Ukrainy albo cudzoziemiec albo bezpaństwowiec, który przebywa na Ukrainie legalnie od pięciu lat i dobrowolnie zgłosił się do służby w ramach ochotnicze utworzenie Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

2) ochotnicze utworzenie wspólnoty terytorialnej – jednostkę paramilitarną utworzoną na zasadzie dobrowolności z obywateli Ukrainy zamieszkałych na terytorium właściwej wspólnoty terytorialnej, której zadaniem jest udział w przygotowaniu i realizacji zadań obrony terytorialnej;

{Klauzula 2 pierwszej części art. 1 zmieniona zgodnie z ustawą nr 2237-IX z dnia 05.03.2022 r .}

3) strefa obrony terytorialnej – część terytorium lądowego Ukrainy, wchodzącą w skład terytorium odpowiedniej lądowej strefy wojskowej, której granice pokrywają się z granicami administracyjnymi Autonomicznej Republiki Krym, obwodem, miastami Kijowa, Sewastopol;

4) szef strefy obrony terytorialnej – szef Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu, szef obwodowej administracji państwowej, szef administracji państwowej miast Kijowa i Sewastopola (szef odpowiednich służb wojskowych- administracja cywilna lub wojskowa w przypadku jej utworzenia);

5) kierownik okręgu obrony terytorialnej – szef okręgowej administracji państwowej (szef okręgowej administracji wojskowo-cywilnej lub wojskowej w przypadku jej utworzenia);

6) szef dowództwa strefy obrony terytorialnej – dowódca brygady Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

7) szef sztabu okręgu obrony terytorialnej – dowódca batalionu Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

8) opór narodowy – zespół środków organizowanych i prowadzonych w celu sprzyjania obronności Ukrainy poprzez jak najszersze zaangażowanie obywateli Ukrainy w działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa militarnego, suwerenności i integralności terytorialnej państwa, odstraszanie i odparcie agresji i zadanie wrogowi niedopuszczalnych strat, w związku z czym będzie on zmuszony zaprzestać zbrojnej agresji na Ukrainę;

9) organy kierownicze siłami i środkami zaangażowanymi w realizację zadań obrony terytorialnej, – Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych Ukrainy, Dowództwo Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, regionalne wojskowe organy kierownicze Obrony Terytorialnej Siły Zbrojne Ukrainy, organy kierownicze innych składowych sił bezpieczeństwa i siły obrony pod dowództwem sił i środków planowanych i/lub zaangażowanych w realizację zadań obrony terytorialnej, dowództwa stref obrony terytorialnej (obwodów);

10) przygotowanie obywateli Ukrainy do oporu narodowego – zespół działań realizowanych przez organy państwowe i organy samorządu lokalnego, których celem jest kształtowanie świadomości patriotycznej i trwałej motywacji, zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do obrony Ukrainy;

11) obszar obrony terytorialnej – część terytorium lądowego Ukrainy, która wchodzi w skład terytorium odpowiedniej strefy obrony terytorialnej Ukrainy i której granice pokrywają się z granicami administracyjnymi obszaru wchodzącego w skład Republiki Autonomicznej Krymu, regionu, miast Kijów, Sewastopol;

12) ruch oporu – system środków wojskowych, informacyjnych i specjalnych, którego organizacja, planowanie, przygotowanie i wspieranie odbywa się w celu przywrócenia suwerenności państwa i integralności terytorialnej podczas odparcia agresji zbrojnej na Ukrainę;

13) siły i środki zaangażowane w realizację zadań obrony terytorialnej – określone w dokumentach planistycznych sił obrony terytorialnej oraz środków sił bezpieczeństwa i sił obrony;

14) siły i środki ruchu oporu – określone siły i środki sił bezpieczeństwa i sił obrony, które biorą udział w realizacji środków organizacji, przygotowania i realizacji zadań ruchu oporu, a także jednostki którzy dobrowolnie i poufnie angażują się w realizację zadań ruchu oporu;

15) Siły Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy – odrębny rodzaj sił Sił Zbrojnych Ukrainy, który odpowiada za organizację, przygotowanie i realizację zadań obrony terytorialnej;

16) obrona terytorialna – system środków narodowych, wojskowych i specjalnych, realizowanych w czasie pokoju i w okresach szczególnych, w celu przeciwdziałania zagrożeniom militarnym, a także udzielania pomocy w ochronie ludności, terytoriów, środowiska naturalnego i mienia przed sytuacje awaryjne;

17) siedziba strefy obrony terytorialnej – stały organ zarządzający obroną terytorialną na terenie właściwej strefy obrony terytorialnej, podlegający kierownikowi strefy obrony terytorialnej;

18) siedziba okręgu obrony terytorialnej – stały organ zarządzania obroną terytorialną w obrębie właściwego okręgu obrony terytorialnej, podległy kierownikowi okręgu obrony terytorialnej.

 1. Pozostałe określenia zawarte w niniejszej Ustawie mają znaczenie nadane im w innych przepisach prawa Ukrainy.

Artykuł 2. Podstawa prawna oporu narodowego

 1. Podstawą prawną oporu narodowego jest Konstytucja Ukrainy, niniejsza i inne ustawy Ukrainy, umowy międzynarodowe, na które Rada Najwyższa Ukrainy wyraziła wiążącą zgodę, a także inne normatywne akty prawne wydane w celu wykonania Konstytucja i prawa Ukrainy.

ROZDZIAŁ II
ZASADY OGÓLNE I ORGANIZACJA NARODOWEGO OPORU

Artykuł 3. Skład, cel i zadania ruchu oporu narodowego

 1. Składnikami narodowego oporu są obrona terytorialna, ruch oporu i przygotowanie obywateli Ukrainy do narodowego oporu.
 2. Celem ruchu oporu narodowego jest zwiększenie zdolności obronnych państwa, nadanie obronności Ukrainy wszechstronnego charakteru, pomoc w zapewnieniu gotowości obywateli Ukrainy do narodowego oporu.
 3. Do zadań obrony terytorialnej należy:

1) terminowe reagowanie i podjęcie niezbędnych działań w celu obrony terytorium i ochrony ludności na wyznaczonym obszarze;

{Klauzula 1 trzeciej części artykułu 3, zmieniona zgodnie z ustawą nr 2237-IX z dnia 03.05.2022 r . }

2) udział we wzmacnianiu ochrony i ochronie granicy państwowej;

3) udział w ochronie ludności, terytoriów, środowiska naturalnego i mienia przed sytuacjami nadzwyczajnymi, likwidacja skutków działań wojennych (bojowych);

4) udział w przygotowaniu obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

5) udział w zapewnianiu warunków bezpiecznego funkcjonowania organów państwa, innych organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i organów administracji wojskowej;

6) udział w ochronie i obronie ważnych obiektów i środków komunikacji, innych obiektów infrastruktury o krytycznym znaczeniu, określonych przez Gabinet Ministrów Ukrainy, oraz obiektów o znaczeniu regionalnym, powiatowym, wiejskim, osadniczym, miejskim, rad powiatowych w miastach, wiejskich, osadnictwo, którego nieprawidłowe działanie i awaria stwarzają zagrożenie dla życia ludności;

7) zapewnienie warunków strategicznego (operacyjnego) rozmieszczenia wojsk (sił) lub ich przegrupowania;

8) udział w realizacji środków dotyczących czasowego zakazu lub ograniczenia ruchu pojazdów i pieszych w pobliżu i w obrębie stref/obrębów sytuacji nadzwyczajnych i/lub prowadzenia działań wojskowych (bojowych);

9) udział w zapewnieniu środków bezpieczeństwa publicznego i porządku w osiedlach;

10) udział we wprowadzeniu i realizacji środków reżimu prawnego stanu wojennego w przypadku jego wprowadzenia na całym terytorium Ukrainy lub w niektórych jej miejscowościach;

11) udział w walce z siłami dywersyjnymi i rozpoznawczymi, innymi formacjami zbrojnymi agresora (przeciwnika) oraz formacjami paramilitarnymi lub zbrojnymi nie przewidzianymi w prawie Ukrainy;

12) udział w działaniach informacyjnych mających na celu podniesienie poziomu zdolności obronnych państwa i przeciwdziałanie działaniom informacyjnym agresora (przeciwnika);

13) udział w świadczeniu usług prawnych ludności zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Ukrainy „O bezpłatnej pomocy prawnej”.

{Trzecia część artykułu 3 została uzupełniona klauzulą ​​13 zgodnie z ustawą nr 2237-IX z dnia 05.03.2022 ; zmienione ustawą nr 3022-IX z dnia 10 kwietnia 2023 r . }

 1. Do zadań ruchu oporu należy:

1) tworzenie ośrodków ruchu oporu i zdobywanie przez nie odpowiednich zdolności;

2) utrudnianie działań wojsk (sił) agresora (przeciwnika);

3) udział w operacjach specjalnych (wywiadowczych, informacyjnych i psychologicznych itp.);

4) udział w przygotowaniu obywateli Ukrainy do ruchu oporu.

 1. Do zadań przygotowania obywateli Ukrainy do oporu narodowego należy:

1) ułatwianie nabywania przez obywateli Ukrainy gotowości i zdolności do wypełniania konstytucyjnego obowiązku ochrony Ojczyzny, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy;

2) wychowanie wojskowe i patriotyczne obywateli Ukrainy;

3) przygotowanie ludności do warunków życia na terenach działań wojennych (wojskowych).

Artykuł 4. Podstawy budowy obrony terytorialnej

 1. Obrona terytorialna opiera się na zasadach terytorialności, masie, minimalnego czasu rozmieszczenia i doprowadzenia jednostek obrony terytorialnej do gotowości do działania, jedności dowodzenia, centralizacji kierowania i decentralizacji oraz kontrolowanej autonomii użycia sił i środków terytorialnych obronności, aktywność, determinacja i ciągłość prowadzenia obrony terytorialnej, wytrwałość w dążeniu do celu, jakim jest obrona terytorialna, skoordynowane, wspólne użycie sił i środków zaangażowanych w prowadzenie obrony terytorialnej, ciągłość współdziałania sił i środków obrony terytorialnej, wszechstronne rozważenie i pełne wykorzystanie czynników moralnych i psychologicznych.

Obrona terytorialna składa się z komponentów wojskowych, cywilnych i wojskowo-cywilnych.

 1. Do wojskowego komponentu obrony terytorialnej zaliczają się organy administracji wojskowej, jednostki wojskowe Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, inne siły i środki sił bezpieczeństwa i sił obronnych biorące udział w realizacji zadań obrony terytorialnej.

Wiodącą rolę w organizacji i realizacji zadań obrony terytorialnej pełnią Siły Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, w skład których wchodzą:

1) Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

2) okręgowe organy dowodzenia wojskowego Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

3) brygady Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

4) bataliony z brygad Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, inne siły i środki Sił Zbrojnych Ukrainy mogą być zaangażowane w realizację zadań obrony terytorialnej oraz realizację środków wsparcia i zapewnienia obronności terytorialnej.

Skład sił i środków sił bezpieczeństwa i sił obrony biorących udział w obronie terytorialnej ustala Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy w porozumieniu z szefami organów kierowniczych odpowiednich sił bezpieczeństwa i sił obrony .

 1. Do cywilnego komponentu obrony terytorialnej zaliczają się organy państwowe, organy samorządu terytorialnego, które zajmują się obroną terytorialną.
 2. Do komponentu wojskowo-cywilnego obrony terytorialnej zaliczają się sztaby stref (okręgów) obrony terytorialnej oraz ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych zajmujących się obroną terytorialną.
 3. W zakresie organizacji szkolenia, wsparcia, świadczenia i realizacji zadań obrony terytorialnej stale pełnią następujące funkcje:

1) w organach kierowniczych sił bezpieczeństwa i sił obronnych, terenowych organach władzy wykonawczej – odpowiednie jednostki strukturalne do spraw obrony terytorialnej;

2) w Radzie Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu administracje regionalne, kijowskie, miejskie i państwowe Sewastopola (odpowiednie administracje wojskowo-cywilne lub wojskowe w przypadku ich utworzenia) – siedziby stref obrony terytorialnej;

3) w okręgowych administracjach państwowych (okręgowe administracje wojskowo-cywilne lub wojskowe w przypadku ich utworzenia) – siedziby okręgów obrony terytorialnej.

 1. Podstawą budowy obrony terytorialnej jest zasada terytorialno-strefowa, uwzględniająca militarno-administracyjny podział terytorium Ukrainy.

Artykuł 5. Podstawy budowania ruchu oporu

 1. Środki w zakresie organizacji, planowania i przygotowania ruchu oporu przeprowadza się w czasie pokoju i w okresie specjalnym.

Prowadzenie ruchu oporu odbywa się wraz z nadejściem szczególnego okresu na czasowo okupowanym terytorium Ukrainy, terytorium Ukrainy, które zostało zajęte przez agresora (przeciwnika) podczas zbrojnej agresji na Ukrainę.

 1. Wiodącą rolę w organizacji, przygotowaniu, wspieraniu i prowadzeniu ruchu oporu pełnią Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

{Część druga art. 5 zmieniona ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

 1. Do organizacji, przygotowania, utrzymania i realizacji zadań ruchu oporu zaangażowane są inne siły i środki sił bezpieczeństwa i obrony decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, w porozumieniu z szefowie organów zarządzających odpowiednich sił bezpieczeństwa i obrony.
 2. Formy, metody i środki realizacji zadań ruchu oporu określa ustawodawstwo Ukrainy, akty Dowódcy Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informacje o formach, metodach i środkach realizacji zadań ruchu oporu, o współdziałaniu Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy z innymi siłami i środkami ruchu oporu stanowią informację niejawną i podlegają klasyfikacji jako tajemnicą państwową w trybie określonym przez prawo.

{Artykuł 5 uzupełniono częścią czwartą zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27.01.2022 r .}

 1. Żołnierze, funkcjonariusze organów ścigania oraz inne osoby zajmujące się działalnością związaną z organizacją, przygotowaniem, utrzymaniem i realizacją zadań ruchu oporu, w czasie wykonywania tych działań, podlegają Dowódcy Operacji Specjalnych Siły Zbrojne Ukrainy, których decyzje są wiążące.

{Artykuł 5 uzupełniono częścią piątą zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

Artykuł 6. Podstawy przygotowania obywateli Ukrainy do oporu narodowego

 1. Podstawą przygotowania obywateli Ukrainy do narodowego oporu jest ich ogólnowojskowe szkolenie, zorganizowane według zasady terytorialno-strefowej, oparte na zasadach wysokiej atrakcyjności motywacyjnej i spójne z procesem transformacji poboru systemu zgodnie z zasadami i najlepszymi praktykami państw członkowskich NATO.
 2. Ogólne szkolenie wojskowe obywateli Ukrainy polega na opanowaniu podstawowej ogólnej wiedzy wojskowej, umiejętności praktycznych i umiejętności i dzieli się na szkolenie wstępne i podstawowe.
 3. Szkolenie wstępne organizuje centralny organ władzy wykonawczej, który zapewnia kształtowanie i realizację polityki państwa w dziedzinie oświaty i nauki, wspólnie z Ministerstwem Obrony Ukrainy, i odbywa się w szkołach średnich ogólnokształcących. Latem na obozach letnich prowadzone są szkolenia wojskowo-patriotyczne w formie zabaw.
 4. Szkolenie podstawowe organizuje Ministerstwo Obrony Ukrainy wspólnie z innymi zainteresowanymi centralnymi organami władzy wykonawczej i prowadzi je obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 18 rok życia i nie odbywają służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy, inne formacje wojskowe utworzone zgodnie z prawem Ukrainy, służbę w organach ścigania, poprzez prowadzenie okresowych spotkań edukacyjnych, zajęć, kursów.
 5. Ogólne szkolenie wojskowe obywateli Ukrainy organizuje się i przeprowadza w trybie określonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy.
 6. Ogólne szkolenie wojskowe obywateli Ukrainy do ruchu oporu narodowego organizowane jest ze środków jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, wojskowych placówek oświatowych, ośrodków szkolenia, innych jednostek (instytucji) wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy Ukraina, inne elementy sił bezpieczeństwa i sił obronnych, obiekty będące w sferze zarządzania organami państwowymi i organami samorządu lokalnego.

Artykuł 7. Przywództwo narodowego oporu

 1. Ogólne kierownictwo ruchu oporu narodowego sprawuje Prezydent Ukrainy jako Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy za pośrednictwem Ministra Obrony Ukrainy.
 2. Bezpośrednie kierowanie obroną terytorialną odbywa się:

1) na całym terytorium Ukrainy – przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy za pośrednictwem Dowódcy Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

2) w lądowej strefie wojskowej – przez szefa okręgowego dowództwa wojskowego Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy za pośrednictwem okręgowego organu dowodzenia wojskowego Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

3) na terenie strefy obrony terytorialnej – przez kierownika strefy obrony terytorialnej za pośrednictwem siedziby strefy obrony terytorialnej;

4) w granicach okręgu obrony terytorialnej – przez kierownika okręgu obrony terytorialnej za pośrednictwem siedziby okręgu obrony terytorialnej.

 1. Kierownictwo ruchu oporu sprawuje Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy za pośrednictwem Dowódcy Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.
 2. Kierowaniem przygotowaniem obywateli Ukrainy do oporu narodowego zajmuje się Gabinet Ministrów Ukrainy za pośrednictwem właściwych organów centralnych władzy wykonawczej.

Rozdział III
TWORZENIE I UZUPEŁNIANIE ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH SIŁ OBRONY TERYTORIALNEJ SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY, FORMOWANIA Ochotnicze WSPÓLNOT TERYTORIALNYCH I RUCHU OPORU

Artykuł 8. Tworzenie jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy i ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych

 1. Tworzy się i funkcjonuje jednostki wojskowe Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy:

1) w każdej strefie obrony terytorialnej i dodatkowo w każdym mieście o liczbie ludności przekraczającej 900 000 mieszkańców, jako brygady Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy;

2) w każdym okręgu obrony terytorialnej i dodatkowo w każdym ośrodku administracyjnym obwodu jako bataliony Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dodatkowe jednostki wojskowe (oddziały) Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy mogą być tworzone i funkcjonować w strefach obrony terytorialnej, których liczba ludności przekracza 2 400 000 mieszkańców.

Infrastruktura (fundusze) Sił Zbrojnych Ukrainy, a także infrastruktura (fundusze) komponentów sił bezpieczeństwa i sił obrony, organów samorządu terytorialnego służą do rozmieszczania jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy w odpowiednich jednostkach administracyjnych i terytorialnych, w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Etapy i porządek tworzenia i rozwoju Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy ustala Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

 1. Ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych tworzone są z uwzględnieniem zasobów i możliwości ludzkich odpowiednich wspólnot terytorialnych.

Ogólną liczbę i lokalizację formacji ochotniczych wspólnot terytorialnych ustala Dowództwo Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy przy udziale właściwych rad wsi, osiedli i miast i zatwierdza Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

Porządek tworzenia, skład kadrowy, funkcjonowanie, podstawy i porządek rozwiązywania dobrowolnych formacji wspólnot terytorialnych określa Rozporządzenie w sprawie dobrowolnych formacji wspólnot terytorialnych , zatwierdzone przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

{Akapit trzeci drugiej części art. 8 zmieniony ustawą nr 2237-IX z dnia 05.03.2022 r .}

Działalność ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych prowadzona jest pod bezpośrednim kierownictwem i kontrolą dowódcy jednostki wojskowej Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, zgodnie z zasadą terytorialności.

W przypadku wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie lub w niektórych jej miejscowościach wszystkie ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych podlegają operacyjnemu podporządkowaniu dowódcom odpowiednich jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

{Druga część artykułu 8 została uzupełniona nowym akapitem zgodnie z ustawą nr 2237-IX z dnia 03.05.2022 }

W okresie stanu wojennego decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych mogą być w pełni lub częściowo włączane w realizację zadań obrony terytorialnej poza wyznaczoną strefą obrony terytorialnej, a także jako wysyłane na obszary działań wojskowych (bojowych).

{Druga część artykułu 8 została uzupełniona nowym akapitem zgodnie z ustawą nr 2237-IX z dnia 03.05.2022 }

Dowództwo Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy wraz z organami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze danej strefy obrony terytorialnej opracowuje i zatwierdza jednolity symbol dla wszystkich ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych działających na terytorium Ukrainy odpowiednią strefę obrony terytorialnej.

Artykuł 9. Skład Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy i ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych

 1. Obsadzenie organów administracji wojskowej, jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy odbywa się:

1) w czasie pokoju – przez żołnierzy kontraktowych i szeregowych;

2) w okresie specjalnym – przez personel wojskowy kontraktowy, oficerów poborowych i rezerwy terytorialnej.

Obywatele Ukrainy przyjmowani są do jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy w miejscu ich rejestracji. W przypadku wprowadzenia stanu wojennego obywatele Ukrainy będą mogli być zaciągani do jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy także bezpośrednio na terenach działań wojennych (bojowych).

{Pierwsza część art. 9 została uzupełniona akapitem czwartym zgodnie z ustawą nr 2170-IX z dnia 1 kwietnia 2022 r .}

 1. Rekrutacja do ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych odbywa się na zasadzie dobrowolności, zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Gabinet Ministrów Ukrainy.
 2. Do ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych zalicza się obywateli Ukrainy, którzy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu w sprawie Ochotniczych Formacji Wspólnot Terytorialnych, przeszli badania lekarskie, zawodowe i psychologiczne oraz podpisali umowę o wolontariacie obrony terytorialnej. Obywatele Ukrainy przystępują do dobrowolnych formacji wspólnot terytorialnych w miejscu ich rejestracji. W przypadku wprowadzenia stanu wojennego obywatele Ukrainy będą mogli zapisywać się do ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych także bezpośrednio na terenach działań wojennych (bojowych).

{Pierwszy akapit trzeciej części artykułu 9, zmieniony zgodnie z ustawą nr 2170-IX z dnia 01.04.2022 r .}

Do obywateli Ukrainy zrzeszonych w ochotniczych formacjach wspólnot terytorialnych, uczestniczących w przygotowaniu i realizacji zadań obrony terytorialnej, stosuje się statut Sił Zbrojnych Ukrainy.

{Trzecia część art. 9 została uzupełniona akapitem drugim zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

 1. Do dobrowolnych formacji wspólnot terytorialnych nie można zaliczyć osoby, która była uprzednio skazana na karę pozbawienia wolności za popełnienie poważnego lub szczególnie poważnego przestępstwa, z wyjątkiem osoby resocjalizowanej, lub która ma dwa lub więcej wyroków skazujących za popełnienie przestępstwa umyślnego.
 2. Rejestrację obywateli Ukrainy, którzy zawarli umowę o wolontariacie obrony terytorialnej, prowadzą terytorialne ośrodki rekrutacji i pomocy społecznej.
 3. Podstawą tworzenia ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych są obywatele Ukrainy, którzy odbyli służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Ukrainy i/lub służyli w innych formacjach wojskowych i organach ścigania.
 4. Do ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych włączani są obywatele Ukrainy, którzy nie odbyli służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy i/lub służby w innych formacjach wojskowych i organach ścigania po złożeniu ślubowania ochotniczej obrony terytorialnej.
 5. Dowódców formacji ochotniczych wspólnot terytorialnych powołuje Dowódca Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy w porozumieniu z Dowódcą Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy na wniosek dowódcy sił zbrojnych Ukrainy jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy spośród najlepiej wyszkolonych i zmotywowanych członków ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych.
 6. Kandydaci na stanowiska dowódców ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych poddawani są obowiązkowej kontroli specjalnej w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej Ukrainy, w trybie określonym przez ustawodawstwo Ukrainy.

{Część dziewiąta art. 9 zmieniona ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

Artykuł 10. Tworzenie i zakończenie ruchu oporu

 1. Tryb selekcji osób, które wyraziły chęć wstąpienia do ruchu oporu, rejestrację tych osób, środki w zakresie organizowania, przygotowania, utrzymywania i prowadzenia ruchu oporu określa Regulamin Ruchu Oporu, zatwierdzony przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

{Pierwszy akapit pierwszej części art. 10 ze zmianami zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r . }

Na potrzeby obsadzania Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy i prowadzenia narodowego ruchu oporu do służby mogą być przyjęci obywatele Ukrainy, którzy nie osiągnęli wieku służby wojskowej i zostaną uznani przez wojskowe komisje lekarskie za niezdolnych do służby wojskowej w rezerwie wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych według stanu zdrowia ze względu na następstwa chorób, obrażeń (urazy, kontuzje, okaleczenia) odniesionych w trakcie pełnienia obowiązków służby wojskowej, w tym podczas udziału w akcji przeciw -operacja terrorystyczna i/lub wdrażanie środków zapewniających bezpieczeństwo i obronę narodową, odpieranie i powstrzymywanie agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej w obwodach donieckim i ługańskim, operacje międzynarodowe na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, które doprowadziły do ​​​​ich powstania inwalidztwa , częściową utratę zdolności do pracy bez stwierdzenia niepełnosprawności (z wyjątkiem wad psychicznych, sensorycznych, psychicznych, zaburzeń psychicznych, zachowania i innych chorób, określonych przez Ministerstwo Obrony Ukrainy i inne centralne organy władzy wykonawczej, które zgodnie z ustawą sprawować dowództwo nad formacjami wojskowymi).

{Pierwsza część art. 10 została uzupełniona akapitem drugim zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

Listę stanowisk, które mogą zostać zastąpione przez takie osoby, ustala Ministerstwo Obrony Ukrainy i inne centralne organy władzy wykonawczej, które zgodnie z prawem sprawują kierownictwo formacjami wojskowymi.

{Pierwsza część art. 10 została uzupełniona akapitem trzecim zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

Artykuł 11. Bezstronność ruchu oporu narodowego

 1. Działalność partii politycznych, w tym prowadzenie agitacji i/lub używanie przedmiotów noszących symbole partii politycznych, jest w systemie narodowego oporu zakazana.

Rozdział IV
WŁADZE W ZAKRESIE NARODOWEGO OPORU

Artykuł 12. Kompetencje Gabinetu Ministrów Ukrainy, ministerstw i innych centralnych organów władzy wykonawczej

 1. Gabinet Ministrów Ukrainy:

1) kieruje i koordynuje pracą władz centralnych i innych organów wykonawczych w sprawach oporu narodowego;

2) zatwierdza wykaz ważnych obiektów i obiektów łączności, innych obiektów infrastruktury o znaczeniu krytycznym podlegających ochronie i obronności, tryb ich doposażenia i przyjęcia do ochrony;

3) zatwierdza Regulamin Standardowy w sprawie Sztabu Obrony Terytorialnej (Okręgu) ;

4) określa tryb korzystania z infrastruktury (funduszy) Sił Zbrojnych Ukrainy oraz infrastruktury (funduszy) wchodzących w skład sił bezpieczeństwa i obrony, organów samorządu lokalnego na potrzeby rozmieszczenia jednostek wojskowych Obrony Terytorialnej Siły Zbrojne Ukrainy w odpowiednich jednostkach administracyjnych i terytorialnych;

5) ustala porządek organizacji i realizacji wspólnego szkolenia wojskowego obywateli Ukrainy;

6) nadzoruje przygotowanie obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

7) zatwierdza rozporządzenie w sprawie dobrowolnego tworzenia wspólnot terytorialnych;

8) określa tryb organizowania, zapewniania i prowadzenia szkolenia ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych do realizacji zadań obrony terytorialnej ;

9) zatwierdza Regulamin ruchu oporu;

10) wykonuje inne uprawnienia określone tą i innymi ustawami.

 1. Ministerstwo Obrony Ukrainy:

1) zapewnia kształtowanie i realizację polityki państwa w kwestiach oporu narodowego;

2) opracowuje projekty ustaw i innych normatywnych aktów prawnych dotyczących zagadnień oporu narodowego;

3) organizuje i zapewnia, w ramach odpowiednich wydatków Ministerstwa Obrony Ukrainy, właściwe finansowanie i zaopatrzenie w środki Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy oraz działania mające na celu przygotowanie obywateli Ukraina dla narodowego oporu;

4) zapewnia gromadzenie broni, sprzętu wojskowego, specjalnego i innych zasobów materialnych w niezniszczalnej rezerwie i rezerwie mobilizacyjnej do realizacji zadań obrony terytorialnej;

5) formułuje i składa w przewidziany sposób propozycje dotyczące wysokości wsparcia finansowego dla narodowego ruchu oporu.

 1. Centralny organ władzy wykonawczej, zapewniający kształtowanie i realizację polityki państwa w dziedzinie oświaty i nauki:

1) uczestniczy w realizacji polityki państwa w zakresie przygotowania obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

2) organizuje i realizuje działania mające na celu wstępne przygotowanie obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

3) formułuje i przedstawia w przewidziany sposób propozycje dotyczące wysokości wsparcia finansowego działań mających na celu przygotowanie obywateli Ukrainy do oporu narodowego.

 1. Inne centralne organy władzy wykonawczej:

1) uczestniczyć w ramach swoich kompetencji w realizacji polityki państwa w kwestiach oporu narodowego;

2) uczestniczyć w ćwiczeniach (szkoleniach) z zakresu obrony terytorialnej, zapewnić udział w tych ćwiczeniach (szkoleniach) przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wchodzących w zakres ich zarządzania;

3) zapewnić wykonanie ustaw i innych normatywnych aktów prawnych w kwestiach oporu narodowego.

Artykuł 13. Kompetencje Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu, władz regionalnych, miejskich i powiatowych Kijowa i Sewastopola

 1. Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krym, administracja regionalna, miejska Kijów i Sewastopol, administracja państwowa rejonowa (odpowiednia administracja wojskowo-cywilna lub wojskowa w przypadku jej utworzenia):

1) uczestniczyć w organizacji i realizacji krajowych środków oporu;

2) uczestniczyć w tworzeniu sztabu (okręgu) obrony terytorialnej, kierować jego działalnością i zapewniać jego funkcjonowanie;

3) uczestniczyć w tworzeniu systemu zarządzania obroną terytorialną w strefie (obwodzie) obrony terytorialnej i przygotowaniu obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

4) uczestniczyć w realizacji środków kontroli tworzenia, przechowywania i utrzymywania zapasów materiałowych i technicznych oraz surowcowych, przewidzianych dla realizacji zadań oporu narodowego;

5) uczestniczyć w ćwiczeniach (szkoleniach), terenowych wyjazdach operacyjnych na rzecz obrony terytorialnej i przygotowaniu obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

6) wykonywać inne uprawnienia określone przepisami prawa.

Artykuł 14. Kompetencje rad wojewódzkich, powiatowych, rad wiejskich, osiedli i miast

 1. Rady regionalne i powiatowe:

1) przyczyniać się do przygotowania i realizacji zadań oporu narodowego w czasie pokoju iw okresie szczególnym;

2) zapewniać właściwe finansowanie środków obrony terytorialnej o znaczeniu lokalnym w ramach odpowiednich wydatków budżetów lokalnych;

3) popierać tworzenie dobrowolnych formacji wspólnot terytorialnych;

4) zapewnia żywotną działalność ludności oraz funkcjonowanie obiektów na obszarze właściwej jednostki administracyjno-terytorialnej;

5) krzewienie popularyzacji udziału w działalności narodowego ruchu oporu.

 1. Rady wiejskie, osadnicze i miejskie:

1) uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji zadań oporu narodowego w czasie pokoju iw okresie szczególnym;

2) zapewnić, w granicach odpowiednich wydatków budżetów lokalnych, właściwe finansowanie środków oporu narodowego o znaczeniu lokalnym i przygotowanie obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

3) popierać tworzenie dobrowolnych formacji wspólnot terytorialnych;

4) zapewnia byt ludności i funkcjonowanie obiektów infrastruktury na terenie właściwej jednostki administracyjno-terytorialnej;

5) krzewienie popularyzacji udziału w działalności narodowego ruchu oporu.

 1. Wieś, osada, burmistrz miasta:

1) przyczynia się do przygotowania wspólnoty terytorialnej i odpowiedniego terytorium do oporu narodowego;

2) współdziała w sprawach obrony terytorialnej z władzami państwa, organami zarządzającymi, których siły i środki zaangażowane są w realizację zadań obrony terytorialnej we właściwej jednostce administracyjno-terytorialnej;

3) sprzyja tworzeniu się dobrowolnych formacji wspólnot terytorialnych;

4) sprzyja wdrażaniu środków oporu narodowego.

Artykuł 15. Kompetencje administracji wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy

 1. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy:

1) zapewnia sprawowanie przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy władzy kierowania obroną terytorialną i ruchem oporu;

2) organizuje planowanie obronności terytorialnej w ramach planowania strategicznego na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy i innych komponentów sił obronnych;

3) sprawuje, w granicach określonych przez ustawodawstwo Ukrainy, kontrolę nad przygotowaniem i stanem gotowości sił i środków przewidzianych do realizacji zadań obrony terytorialnej.

 1. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy:

1) organizuje obronę terytorialną na terytorium lądowym Ukrainy;

2) opracowuje projekt Jednolitego Planu Obrony Terytorialnej Ukrainy oraz uczestniczy w opracowywaniu projektu Strategicznego Planu Użycia Sił Zbrojnych Ukrainy i innych komponentów sił obronnych;

3) przygotowuje propozycje dotyczące koncepcyjnych podstaw funkcjonowania obronności terytorialnej, kierunków jej rozwoju;

4) przygotowuje propozycje ustalenia składu sił i środków Sił Zbrojnych Ukrainy, innych sił i środków sił bezpieczeństwa i sił obrony, które będą zaangażowane w realizację zadań obrony terytorialnej;

5) zapewnia realizację przez Dowódcę Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy uprawnień w zakresie organizacji i kierowania obroną terytorialną;

6) organizuje tworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania obroną terytorialną oraz sprawuje kontrolę nad jego stanem;

7) organizuje i koordynuje działalność informacyjną i analityczną niezbędną do przygotowania i prowadzenia obrony terytorialnej;

8) bada, analizuje i ocenia sytuację mającą wpływ na przygotowanie i prowadzenie obrony terytorialnej, opracowuje prognozy jej ewentualnego rozwoju;

9) opracowuje i przekazuje zarządzenia i zarządzenia w sprawach obrony terytorialnej Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy organom, których siły i środki są zaangażowane w realizacji zadań obrony terytorialnej, a w szczególnym okresie także centralnym i terenowym organom wykonawczym, Dowódca Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy organizuje ich realizację i nadzoruje ich realizację;

10) ustala wykaz jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy i ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych, które zajmują się wzmacnianiem ochrony i ochroną obszarów lądowych granicy państwowej Ukrainy;

{Klauzula 10 drugiej części art. 15 ze zmianami zgodnymi z ustawą nr 2237-IX z dnia 03.05.2022 r .}

11) podsumowuje zapotrzebowanie na personel, sprzęt wojskowy, specjalny i inny, broń, amunicję, paliwo i smary, inne zasoby materiałowe i techniczne, energetyczne, finansowe, informacyjne, żywność, ziemię, łączność, fundusze i majątek niezbędny do rozmieszczenia (formowanie i dodatkowy personel) jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy oraz sił i środków planowanych i/lub zaangażowanych w realizację zadań obrony terytorialnej;

12) przedkłada za pośrednictwem Ministra Obrony Ukrainy, zgodnie z ustaloną procedurą, Gabinetowi Ministrów Ukrainy propozycje dotyczące zaangażowania ministerstw i innych centralnych organów władzy wykonawczej w ćwiczenia (szkolenia) z zakresu obrony terytorialnej;

13) organizuje ćwiczenia (szkolenia), wyjazdy terenowe operacyjne dla obrony terytorialnej i przygotowanie obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

14) organizuje i wspiera współdziałanie z wojskowymi organami kierowniczymi Sił Zbrojnych Ukrainy, władzami kierowniczymi innych komponentów sił bezpieczeństwa i obrony, których siły i środki biorą udział w realizacji zadań obrony terytorialnej;

15) opracowuje projekty Doktryny Obrony Terytorialnej, Regulaminu Standardowego dotyczącego Sztabu Strefy (Okręgu) Obrony Terytorialnej, Regulaminu Ochotniczego Tworzenia Wspólnot Terytorialnych;

16) uczestniczy w opracowywaniu projektów ustaw Ukrainy, innych normatywnych aktów prawnych dotyczących obrony terytorialnej i przygotowania obywateli Ukrainy do oporu narodowego;

17) ustala kierunki szkolenia, zatwierdza odpowiednie programy szkolenia ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych i organizuje ich realizację.

 1. Okręgowy wojskowy organ kierowniczy Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy:

1) organizuje obronę terytorialną na terenach wojskowych podlegających odpowiedzialności;

2) prowadzi operacyjne kierowanie jednostkami wojskowymi Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy w lądowej wojskowej strefie odpowiedzialności;

3) zapewnia realizację przez szefa regionalnego organu administracji wojskowej Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy uprawnień w zakresie organizacji i zarządzania obroną terytorialną na wojskowo-lądowym obszarze odpowiedzialności;

4) organizuje tworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania obroną terytorialną w wojskowo-lądowym obszarze odpowiedzialności, sprawuje kontrolę nad jego stanem;

5) organizuje i koordynuje działalność informacyjną i analityczną niezbędną do prowadzenia obrony terytorialnej na wojskowo-lądowym obszarze odpowiedzialności;

6) bada, analizuje i ocenia sytuację mającą wpływ na przygotowanie i prowadzenie obrony terytorialnej, opracowuje prognozy jej możliwego rozwoju w lądowym obszarze wojskowym odpowiedzialności;

7) organizuje planowanie obrony terytorialnej na lądowym obszarze wojskowym odpowiedzialności;

8) opracowuje i przedkłada regionalnym (terytorialnym, międzyterytorialnym) organom zarządzającym siłami bezpieczeństwa i siłami obrony, lokalnym władzom wykonawczym zarządzenia i zarządzenia w sprawach obrony terytorialnej, organizuje ich wykonanie oraz sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem na terenie wojskowym strefa;

9) przygotowuje propozycje dotyczące wykazu jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, które biorą udział we wzmacnianiu ochrony i obrony obszarów lądowych granicy państwowej Ukrainy w lądowej wojskowej strefie odpowiedzialności;

10) organizuje działania mające na celu przygotowanie do rozmieszczenia jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, które są zaplanowane do wykonywania zadań obrony terytorialnej w lądowej wojskowej strefie odpowiedzialności;

11) określa zapotrzebowanie na personel, sprzęt wojskowy, specjalny i inny, broń, amunicję, paliwo i smary, inne zasoby materiałowe i techniczne, energetyczne, finansowe, informacyjne, żywność, ziemię, środki łączności, fundusze i mienie niezbędne dla jednostek rozmieszczenia wojskowego Siły Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, które mają realizować zadania obrony terytorialnej w lądowej wojskowej strefie odpowiedzialności;

12) organizuje ćwiczenia (szkolenia), wyjazdy terenowe operacyjne dla obrony terytorialnej i przygotowanie obywateli Ukrainy do narodowego oporu w lądowej wojskowej strefie odpowiedzialności;

13) organizuje i wspiera współdziałanie w sprawach obronności terytorialnej z organami zarządzającymi siłami bezpieczeństwa i siłami obrony zaangażowanymi w realizację zadań obrony terytorialnej i znajdującymi się na terenie odpowiedniej lądowej wojskowej strefy odpowiedzialności.

 1. Dowództwo Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy:

1) zapewnia realizację przez Dowódcę Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy uprawnień do kierowania działaniami ruchu oporu;

2) organizuje i realizuje działania mające na celu przygotowanie, kierowanie i wspieranie ruchu oporu, a także zapewnia kontrolę nad ich realizacją;

3) opracowuje projekt rozporządzenia w sprawie ruchu oporu;

4) uczestniczy w opracowywaniu projektów ustaw Ukrainy i innych normatywnych aktów prawnych dotyczących problematyki ruchu oporu;

5) przedkłada niezbędne obliczenia i propozycje, materiały analityczne Dowódcy Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy w celu podjęcia decyzji w sprawie ruchów oporu;

6) bada, analizuje i ocenia sytuację mającą wpływ na wdrożenie środków przygotowania i prowadzenia ruchu oporu, opracowuje prognozy jego możliwego rozwoju, zapewnia środki umożliwiające szybką reakcję na zmiany sytuacji;

7) przygotowuje niezbędne obliczenia i propozycje, materiały analityczne dla Dowódcy Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy do podejmowania decyzji w sprawach ruchu oporu;

8) organizuje wykonywanie rozkazów i zarządzeń w sprawach ruchu oporu;

9) dokonuje selekcji osób, które wyraziły chęć zostania uczestnikami ruchu oporu;

10) określa zapotrzebowanie na środki niezbędne do przygotowania, utrzymania i prowadzenia ruchu oporu;

11) tworzy i wykorzystuje systemy informacyjne, informacyjno-komunikacyjne w celu organizowania i zapewnienia realizacji zadań ruchu oporu;

12) przygotowuje i przedkłada Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy propozycje dotyczące zaangażowania sił i środków sił bezpieczeństwa i sił obronnych w organizację, szkolenie, utrzymanie i realizację zadań ruchu oporu ruch;

13) kieruje i koordynuje działalnością osób zaangażowanych przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy w realizację działań związanych z organizacją, przygotowaniem i realizacją zadań ruchu sił oporu i środków sił bezpieczeństwa oraz siły obronne;

14) organizuje dokumentację działalności zarządczej i archiwizuje dokumenty związane z ruchem oporu;

15) organizuje tuszowanie działalności jednostek zaangażowanych w realizację zadań ruchu oporu.

{Część czwarta art. 15 zmieniona ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

 1. Inne organy kierowania wojskowego Siłami Zbrojnymi Ukrainy:

1) uczestniczyć w badaniu, analizie i ocenie sytuacji mającej wpływ na realizację środków oporu narodowego;

2) uczestniczyć w planowaniu obronności terytorialnej, tworząc system zarządzania obroną terytorialną;

3) organizuje i realizuje działania wspierające i zapewniające obronę terytorialną w granicach kompetencji;

4) organizuje szkolenie podległych sił i środków przeznaczonych do udziału w obronie terytorialnej oraz kieruje nimi w trakcie realizacji zadań obrony terytorialnej;

5) uczestniczyć w ćwiczeniach (szkoleniach), wyjazdach terenowych operacyjnych obrony terytorialnej, zapewniać w nich udział podległych sił i środków;

6) zapewnić wykorzystanie materiałów edukacyjnych i bazy technicznej jednostek wojskowych, ośrodków szkolenia, poligonów do szkolenia jednostek wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy i obywateli Ukrainy do oporu narodowego.

Artykuł 16. Kompetencje dowództw (okręgów) stref obrony terytorialnej, kierowników stref obrony terytorialnej (okręgów)

 1. Siedziba strefy (okręgu) obrony terytorialnej:

1) dokonuje gromadzenia, analizy i oceny sytuacji mającej wpływ na przygotowanie i realizację zadań obrony terytorialnej;

2) organizuje i realizuje planowanie obronności terytorialnej na obszarze właściwej strefy (obwodu) obrony terytorialnej;

3) organizuje obronę terytorialną na obszarze właściwej strefy (obwodu) obrony terytorialnej;

4) zapewnia realizację uprawnień kierowników stref (okręgów) obrony terytorialnej w zakresie kierowania obroną terytorialną w odpowiedniej strefie (okręgu) obrony terytorialnej;

5) uczestniczy w tworzeniu systemu zarządzania obroną terytorialną na obszarze właściwej strefy (obwodu) obrony terytorialnej;

6) działa na podstawie decyzji kierownika strefy (okręgu) obrony terytorialnej i przekazuje wykonawcom zarządzenia szefa strefy (okręgu) obrony terytorialnej w sprawach obrony terytorialnej, organizuje i monitoruje ich realizację realizacja;

7) przygotowuje niezbędne obliczenia i propozycje, materiały analityczne do podjęcia decyzji przez kierownika strefy obrony terytorialnej (okręgu);

8) organizuje i wspiera współdziałanie dowództw stref obrony terytorialnej (okręgów) z jednostkami wojskowymi (organami, oddziałami, jednostkami) w trakcie przygotowania i realizacji zadań obrony terytorialnej;

9) sprawuje, w granicach określonych przez ustawodawstwo Ukrainy, kontrolę gotowości sił i środków zaangażowanych w realizację zadań obrony terytorialnej;

10) uczestniczy w ćwiczeniach (szkoleniach), terenowych wyjazdach operacyjnych dla obrony terytorialnej i przygotowaniu obywateli Ukrainy do narodowego oporu na obszarze odpowiedniej strefy (obwodu) obrony terytorialnej.

 1. Szef strefy (okręgu) obrony terytorialnej:

1) ponosi osobistą odpowiedzialność za stan gotowości strefy (obwodu) obrony terytorialnej do wykonywania zadań obrony terytorialnej;

2) organizuje i prowadzi zarządzanie obroną terytorialną na obszarze właściwej strefy (obwodu) obrony terytorialnej;

3) organizuje tworzenie i funkcjonowanie systemu zarządzania obroną terytorialną w strefie (obwodzie) obrony terytorialnej oraz sprawuje kontrolę nad jego stanem;

4) organizuje realizację zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem obrony terytorialnej, realizacją zarządzeń i zarządzeń dotyczących obrony terytorialnej w strefie (okręgu) obrony terytorialnej;

5) zapewnia współdziałanie w sprawach obronności terytorialnej z organami samorządu terytorialnego właściwej strefy (obwodu) obrony terytorialnej;

6) organizuje przygotowania i prowadzi szkolenia (szkolenia), wyjazdy terenowe operacyjne z zakresu obrony terytorialnej w strefie (okręgu) obrony terytorialnej;

7) uczestniczy w organizacji szkolenia obywateli Ukrainy w zakresie oporu narodowego w strefie obrony terytorialnej (okręgu);

8) nadzoruje gotowość sił i środków zaangażowanych w realizację zadań obrony terytorialnej w odpowiedniej strefie (obwodzie) obrony terytorialnej.

Artykuł 17. Uprawnienia innych sił bezpieczeństwa i sił obronnych

 1. Policja Narodowa Ukrainy, Gwardia Narodowa Ukrainy, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Państwowa Służba Straży Granicznej Ukrainy, Państwowa Służba Specjalnej Ochrony Łączności i Informacji Ukrainy, Państwowa Specjalna Służba Transportowa, Urząd Bezpieczeństwa Państwowego Ukrainy, centralny organ władza wykonawcza realizująca politykę państwa w zakresie ochrony ludności:

1) uczestniczyć w analizie i ocenie sytuacji mającej wpływ na realizację zadań obrony terytorialnej i ruchu oporu;

2) uczestniczyć w planowaniu obronności terytorialnej;

3) uczestniczyć w tworzeniu systemu zarządzania obroną terytorialną;

4) prowadzi szkolenie podległych sił i środków obrony terytorialnej oraz kierowanie nimi w trakcie realizacji zadań obrony terytorialnej;

5) wspomagać współdziałanie podczas przygotowania i realizacji zadań obrony terytorialnej;

6) uczestniczyć w ćwiczeniach (szkoleniach), wyjazdach terenowych operacyjnych obrony terytorialnej, zapewniać w nich udział podległych organów i jednostek.

 1. Policja Narodowa Ukrainy i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, poza zadaniami określonymi w pierwszej częścininiejszego artykułu, dokonują obowiązkowej specjalnej kontroli kandydatów na stanowisko dowódcy ochotniczego formowania wspólnoty terytorialnej zgodnie z art. zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Ukrainy.

Rozdział V
PRZYGOTOWANIE, ROZMIESZCZENIE I PROWADZENIE OBRONY TERYTORIALNEJ UKRAINY

Artykuł 18. Przygotowanie obrony terytorialnej

 1. Przygotowanie obrony terytorialnej stanowi element przygotowania państwa do obronności i organizuje Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy za pośrednictwem Dowódcy Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.
 2. Na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy i w rejonach działań wojennych (bojowych) nie prowadzi się działań związanych z przygotowaniem obrony terytorialnej.
 3. Podstawy przygotowania i realizacji zadań obrony terytorialnej, tryb organizacji kierowania, współdziałania, wsparcia i udostępniania sił i środków obrony terytorialnej określa Doktryna Obrony Terytorialnej, zatwierdzana przez Naczelnego Dowódcę WP Siły Zbrojne Ukrainy.
 4. Tryb organizowania, zapewniania i prowadzenia szkolenia ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych do wykonywania zadań obrony terytorialnej ustala Gabinet Ministrów Ukrainy.

Artykuł 19. Rozmieszczenie obrony terytorialnej

 1. Rozmieszczenie obrony terytorialnej na całym terytorium Ukrainy lub w niektórych jej miejscowościach odbywa się z uwzględnieniem rozwoju sytuacji społeczno-politycznej w strefach wojskowo-lądowych i strefach (obwodach) obrony terytorialnej lub wojskowych -sytuację polityczną wokół Ukrainy o terminową reakcję i podjęcie niezbędnych działań dla ochrony niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy oraz eliminację zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w sferze militarnej.

Podstawą rozmieszczenia obrony terytorialnej jest realizacja Skonsolidowanego Planu Obrony Terytorialnej Ukrainy lub planów obrony terytorialnej w niektórych jej miejscowościach.

 1. Decyzję o wprowadzeniu w życie Jednolitego Planu Obrony Terytorialnej Ukrainy lub planów obrony terytorialnej w niektórych jej miejscowościach podejmuje Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Ukraina, który stwierdza:

1) uzasadnienie konieczności realizacji Jednolitego Planu Obrony Terytorialnej Ukrainy lub planów obrony terytorialnej w niektórych jej miejscowościach;

2) granice terytorium, na którym wprowadzany jest Jednolity Plan Obrony Terytorialnej Ukrainy lub plany obrony terytorialnej, w poszczególnych jego miejscowościach, czas wprowadzenia i okres, na jaki są wprowadzane;

3) zadania organów zarządzających obroną terytorialną, władz państwowych i organów samorządu lokalnego w zakresie wdrażania i wdrażania środków przewidzianych w Jednolitym Planie Obrony Terytorialnej Ukrainy lub planach obrony terytorialnej w niektórych jej miejscowościach;

4) ograniczenia w realizacji poszczególnych elementów Jednolitego Planu Obrony Terytorialnej Ukrainy lub planów obrony terytorialnej Ukrainy w przypadku braku reżimu prawnego stanu wojennego;

5) inne kwestie wynikające z niniejszej ustawy.

 1. Decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w sprawie realizacji Jednolitego Planu Obrony Terytorialnej Ukrainy lub planów obrony terytorialnej w poszczególnych jej miejscowościach, która została wdrożona dekretem Prezydenta Ukrainy, podlega natychmiastowemu ogłoszeniu za pośrednictwem w mediach lub nagłośnione w inny sposób.

Artykuł 20. Wykonywanie zadań obrony terytorialnej

 1. Zadania obrony terytorialnej realizowane są na całym terytorium Ukrainy, łącznie z obszarami działań wojskowych (bojowych).

Decyzję o realizacji zadań obrony terytorialnej na obszarach działań wojskowych (bojowych) podejmuje Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

 1. W celu zgromadzenia sił i środków stabilizacji sytuacji, a także w przypadku ustalenia właściwej strefy obrony terytorialnej jako obszaru działań wojennych (bojowych), jednostki wojskowe Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Siły Ukrainy i ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy mogą być zaangażowane w realizację zadań obrony terytorialnej poza jej strefą obrony terytorialnej oraz na obszarach działań wojskowych (bojowych) .

{Tekst art. 20 zmieniony ustawą nr 2237-IX z dnia 3 maja 2022 r .}

Artykuł 21. Zakończenie i unieważnienie planów obrony terytorialnej

 1. Jednolity Plan Obrony Terytorialnej Ukrainy lub plany obrony terytorialnej niektórych jej miejscowości przestają obowiązywać po upływie okresu, na jaki zostały wprowadzone.
 2. Przed upływem okresu obowiązywania Jednolitego Planu Obrony Terytorialnej Ukrainy lub planów obrony terytorialnej w niektórych jej miejscowościach, pod warunkiem wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w sferze militarnej, sytuacja ustabilizuje się , Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy podejmuje decyzję o anulowaniu odpowiednich planów obrony terytorialnej.

Plany obrony terytorialnej w poszczególnych miejscowościach ulegają także unieważnieniu w przypadku rozmieszczenia w tych miejscowościach zgrupowań wojsk (sił) i/lub zgrupowań sił połączonych, przeznaczonych do prowadzenia działań militarnych (bojowych) w celu odparcia zbrojnej agresji na Ukrainę.

Decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy o odwołaniu Jednolitego Planu Obrony Terytorialnej Ukrainy lub planów obrony terytorialnej w niektórych jej miejscowościach wchodzi w życie dekretem Prezydenta Ukrainy, który podlega natychmiastowemu ogłoszeniu za pośrednictwem w mediach lub nagłośnione w inny sposób.

 1. W przypadku przewidzianym w ust. 2 częścidrugiej niniejszego artykułu siły i środki, w tym ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych, które brały udział w realizacji zadań obrony terytorialnej na właściwym obszarze, zgodnie z decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, może zostać przekazany pod dowództwo dowódcy (dowódcy) zgrupowania wojsk (sił) lub/lub zgrupowania sił połączonych.

{Pierwszy akapit trzeciej części artykułu 21, zmieniony zgodnie z ustawą nr 2237-IX z dnia 05.03.2022 }

Zadania bojowe (specjalne, operacyjno-służbowe) przydziela się siłom i środkom pod dowództwem dowódcy (dowódcy) grupy wojsk (sił) lub/lub grupy połączonych sił zgodnie z ich przeznaczeniem, strukturą i możliwościami .

Siły i środki elementów sił bezpieczeństwa i sił obrony, które nie podlegają dowództwu (dowódcy) grupy wojsk (sił) lub/lub grupy połączonych sił, biorą udział w wykonywanie powierzonych zadań w interesie tych grup, w porozumieniu z szefami odpowiednich organów zarządzających siłami bezpieczeństwa i siłami obrony.

 1. W trakcie odpierania agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie jednostki wojskowe i indywidualni żołnierze Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych oraz poszczególni członkowie ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych mogą być zaangażowani w realizację zadań niektórych zadań ruchu oporu na terytoriach czasowo okupowanych, w porządku i na warunkach określonych przez ustawodawstwo Ukrainy.

Artykuł 22. Tryb przechowywania i używania broni, sprzętu wojskowego i środków specjalnych podczas wykonywania zadań obrony terytorialnej

 1. Broń strzelecka, inne rodzaje broni ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych oraz amunicja do niej są przechowywane zgodnie z wymogami ustaw Ukrainy „W sprawie Statutu Służby Garnizonowej i Strażniczej Sił Zbrojnych Ukrainy”„W sprawie Statutu Służby Wewnętrznej Sił Zbrojnych Ukrainy”w jednostkach wojskowych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy według zasady terytorialności.

{Część pierwsza art. 22 zmieniona ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

 1. Użycie broni, sprzętu wojskowego i środków specjalnych przez Siły Zbrojne Ukrainy, inne elementy sił bezpieczeństwa i sił obronnych podczas wykonywania zadań obrony terytorialnej odbywa się zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.
 2. Członkowie ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych mają prawo używać dla nich osobistej broni myśliwskiej, broni strzeleckiej, innego rodzaju broni i amunicji podczas wykonywania zadań obrony terytorialnej, w trybie określonymprzez Gabinet Ministrów Ukrainy.

{Część trzecia art. 22 zmieniona ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

Rozdział VI
FINANSOWANIE ORAZ ZAOPATRZENIE MATERIAŁOWE I TECHNICZNE NARODOWEGO OPORU

Artykuł 23. Finansowanie i wsparcie logistyczne ruchu oporu narodowego

 1. Finansowanie i wsparcie logistyczne ruchu oporu narodowego odbywa się na koszt i w granicach budżetu państwa Ukrainy, budżetów lokalnych, a także z innych źródeł, które nie są zabronione przez ustawodawstwo Ukrainy.
 2. Wydatki na realizację i zapewnienie środków organizacji, przygotowania, utrzymania i prowadzenia ruchu oporu należą do tajnych wydatków Budżetu Państwa Ukrainy, które przeznaczane są Ministerstwu Obrony Ukrainy w odrębnym kierunku na utrzymanie Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

{Część druga art. 23 zmieniona ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

 1. Zaopatrywanie formacji ochotniczych wspólnot terytorialnych w indywidualną broń standardową i amunicję do nich odbywa się w ramach ogólnego systemu zaopatrzenia Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zaopatrywanie formacji ochotniczych Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy w inne rodzaje broni i amunicji dla nich odbywa się decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.

{Trzecia część art. 23 została uzupełniona akapitem drugim zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

 1. Zakupy towarów, robót budowlanych i usług na potrzeby ruchu oporu stanowią tajemnicę państwową i dokonywane są zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach obronnych.

{Artykuł 23 uzupełniono częścią czwartą zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

 1. Mieniem służącym do wspierania ruchu oporu jest majątek wojskowy przeznaczony do wykonywania zadań ruchu oporu.

Stan prawny mienia wojskowego przeznaczonego na realizację zadań ruchu oporu określa ustawa Ukrainy „O stanie prawnym mienia w Siłach Zbrojnych Ukrainy”, z uwzględnieniem specyfiki określonej tą ustawą.

Jednostki wojskowe Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy mogą przekazywać mienie na użytek ruchu oporu osobom, które dobrowolnie i poufnie biorą udział w wykonywaniu zadań ruchu oporu zgodnie z art. w trybie określonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

{Artykuł 23 uzupełniono częścią piątą zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

 1. Produkcja środków osłony, wykorzystanie funduszy, mienia i środków związanych z osłoną działalności jednostek zaangażowanych w realizację zadań ruchu oporu odbywa się w trybie określonym przez Radę Ministrów Ministrów Ukrainy.

{Artykuł 23 uzupełniono częścią szóstą zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

Rozdział VII
OCHRONA SPOŁECZNA I PRAWNA

Artykuł 24. Gwarancje ochrony socjalnej i prawnej personelu wojskowego oraz członków ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych uczestniczących w narodowym oporze

 1. Ochrona socjalno-prawna żołnierzy biorących udział w działalności szkoleniowej i realizacji zadań obrony terytorialnej odbywa się zgodnie z ustawą Ukrainy„O ochronie socjalnej i prawnej żołnierzy i członków ich rodzin”. Personel wojskowy biorący udział w działaniach niezbędnych dla zapewnienia obronności Ukrainy, ochrony bezpieczeństwa ludności i interesów państwa w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę objęty jest gwarancjami zabezpieczenia społecznego przewidzianymi w ustawie Ukrainy„O statusie weteranów wojennych i gwarancjach ich ochrony socjalnej”.
 2. Członkowie ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych podczas udziału w działalności szkoleniowej ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych, a także przy wykonywaniu zadań obrony terytorialnej, są objęci gwarancjami ochrony socjalnej i prawnej przewidzianej w ustawie Ukrainy.” O ochronie socjalnej i prawnej żołnierzy i członków ich rodzin”. Członkowie ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych, którzy uczestniczą w działaniach niezbędnych do zapewnienia obronności Ukrainy, ochrony bezpieczeństwa ludności i interesów państwa w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, objęci są gwarancjami ochrony socjalnej ochrona przewidziana w Ustawie Ukrainy„O statusie weteranów wojennych, gwarancje ich ochrony socjalnej”.

{Artykuł 24 zmieniony ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .; zmienione ustawą nr 2170-IX z dnia 1 kwietnia 2022 r . }

Artykuł 25. Gwarancje ochrony socjalnej i prawnej osób, które dobrowolnie i poufnie angażują się w realizację zadań ruchu oporu

 1. Osobom, które dobrowolnie i poufnie angażują się w realizację zadań ruchu oporu, zapewnia się nieujawnianie faktu udziału w ruchu oporu oraz ochronę socjalno-prawną przed państwa w sposób i na warunkach określonych przez ustawodawstwo Ukrainy.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób, które dobrowolnie i poufnie angażują się w realizację zadań ruchu oporu, a także ich bliskich, Dowództwo Sił Operacji Specjalnych WP Siły Zbrojne Ukrainy mogą wdrożyć specjalne środki bezpieczeństwa.
 3. Osoby zaangażowane w poufną współpracę, które brały udział w realizacji zadań ruchu oporu na czasowo okupowanym terytorium Ukrainy, w obszarze operacji antyterrorystycznej, w obszarze realizacji działań zapewniających bezpieczeństwa narodowego i obrony, odpierania i powstrzymywania agresji zbrojnej lub w innych obszarach, na których w czasie wykonywania tych zadań prowadzono działania wojskowe (bojowe), mają prawo otrzymać status weterana wojennego zgodnie z Ustawą Ukrainy .” O statusie weteranów wojennych i gwarancjach ich ochrony socjalnej” w zarządzeniuokreślonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy , uniemożliwiającym ujawnienie faktu zaangażowania tych osób w poufną współpracę
 4. W przypadku śmierci (śmierci), stwierdzenia inwalidztwa lub częściowej utraty zdolności do pracy bez stwierdzenia inwalidztwa, która nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań ruchu oporu, osoby biorące udział w realizacji zadań ruchu oporu na zasadzie dobrowolności i poufności lub członkowie ich rodzin mają prawo do wyznaczenia i wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego, opieki lekarskiej w wysokości i w sposób ustalony dla personelu Sił Operacji Specjalnych RP Sił Zbrojnych Ukrainy.
 5. W przypadku zatrzymania, aresztowania lub skazania przez nielegalne organy lub formacje utworzone na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy albo przez organy lub formacje państwa dokonującego zbrojnej agresji na Ukrainę, osoby, które dobrowolnie i poufnie uczestniczą w jej wykonywaniu zadań ruchu oporu, w związku z wykonywaniem przez nich zadań ruchu oporu, państwo podejmuje wszelkie możliwe środki w celu ich uwolnienia. Szkody wyrządzone takim osobom w związku z wykonywaniem przez nie zadań ruchu oporu będą naprawiane w trybieokreślonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy.
 6. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy zaangażowani w poufną współpracę mogą, na wniosek Ministra Obrony Ukrainy, przyjąć obywatelstwo ukraińskie w trybie uproszczonym lub otrzymać status uchodźcy na Ukrainie lub azyl na Ukrainie. Do osób tych przepisy części drugiejdo czwartejniniejszego artykułu stosuje się od dnia przyjęcia obywatelstwa ukraińskiego albo przyznania statusu uchodźcy na Ukrainie albo azylu na Ukrainie.

Rozdział VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE USTAWODAWSTWA UKRAINY W ZAKRESIE NARODOWEGO OPORU

Artykuł 26. Odpowiedzialność za naruszenie ustawodawstwa Ukrainy w kwestiach oporu narodowego

 1. Kierownicy i inni funkcjonariusze centralnych organów wykonawczych oraz organów samorządu terytorialnego, organów administracji wojskowej, jednostek wojskowych, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, bez względu na ich podporządkowanie i formę własności, ponoszą odpowiedzialność karną, administracyjną, dyscyplinarną i materialną za niewykonanie -spełnienie lub nienależyte spełnienie wymagań niniejszej ustawy zgodnie z prawem.
 2. Osoby uznane za winne naruszenia ustawodawstwa Ukrainy w kwestiach oporu narodowego ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawą.

{Część druga art. 26 ze zmianami zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27 stycznia 2022 r .}

Rozdział IX
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 1. Ustawa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 2. Dokonaj zmian w następujących aktach prawnych Ukrainy:

1) w Kodeksie prawa pracy Ukrainy (Raporty Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR, 1971, załącznik nr 50, art. 375):

 1. a) Do art. 46dodaje się część drugą o następującej treści:

„Odwoływanie kierowników przedsiębiorstw, instytucji i organizacji przez dowództwo wojskowe jest dopuszczalne w przypadkach określonych w ustawie Ukrainy „O reżimie prawnym stanu wojennego”;

 1. b) w trzeciej części 119 po wyrazach „w czasie mobilizacji, na czas specjalny” dodaje się wyrazy „służba wojskowa przez pobór rezerwistów w okresie specjalnym”;

2) do ust. 1 artykułu 3 Ustawy Ukrainy „O ochronie socjalnej i prawnej personelu wojskowego i członków jego rodzin” (Wiedomosti Rada Najwyższa Ukrainy, 1992, nr 15, art. 190 z późniejszymi zmianami) dodaje się akapit 4 o następującej treści:

„4) członkowie ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych w trakcie ich udziału w działalności szkoleniowej ochotniczych formacji wspólnot terytorialnych oraz podczas wykonywania przez nich zadań obrony terytorialnej Ukrainy”;

3) do pierwszej części artykułu 6 Ustawy Ukrainy „O statusie weteranów wojennych i gwarancjach ich ochrony socjalnej” (Wiedomosti Rada Najwyższa Ukrainy, 1993, nr 45, art. 425 z późniejszymi zmianami) dodaje się paragraf 24 o następującej treści:

„24) osoby zaangażowane w poufną współpracę, które brały udział w realizacji zadań ruchu oporu na czasowo okupowanym terytorium Ukrainy, w obszarze operacji antyterrorystycznej, w zakresie wdrażania środków mających na celu zapewniania bezpieczeństwa i obronności państwa, odpierania i powstrzymywania agresji zbrojnej lub na innych terytoriach, na których w trakcie wykonywania tych zadań prowadzono działania wojskowe (bojowe)”;

4) w Ustawie Ukrainy „O samorządzie lokalnym na Ukrainie” (Wiedomosti Rada Najwyższa Ukrainy, 1997, nr 24, art. 170 z następującymi zmianami):

 1. a) w pierwszej części 36:

w pkt 3 po wyrazach „szkolenia mobilizacyjnego i ochrony ludności” dodaje się wyrazy „przygotowania i realizacji zadań obrony terytorialnej”;

Ustęp 8 należy rozumieć w następujący sposób:

„8) wdrożenie działań mających na celu przygotowanie ludności Ukrainy do udziału w narodowym ruchu oporu”;

dodać pozycję 9 o następującej treści:

„9) przygotowywanie i przedstawianie właściwym radom powiatowym/obwodowym propozycji ukierunkowanych lokalnych programów szkolenia w zakresie obrony terytorialnej i przygotowania ludności Ukrainy do udziału w narodowym ruchu oporu oraz udziału w organizacji ich realizacji”;

 1. b) w pierwszej części 43:

w pkt 16 po wyrazach „rozwój kulturalny” dodaje się wyrazy „przygotowanie obrony terytorialnej i ludności Ukrainy do udziału w narodowym ruchu oporu”;

uzupełnić pkt 39 i 40 o następującą treść:

„39) wdrażanie działań mających na celu przygotowanie ludności Ukrainy do udziału w narodowym ruchu oporu na obszarze właściwej jednostki administracyjno-terytorialnej;

40) zapewnienie działań popularyzujących służbę w rezerwie wojskowej”;

 1. c) w ustępie 1pierwszej części artykułu 44 wprowadza się następujące zmiany:

„1) przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów programów rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego, odpowiednio powiatów i województw, celowych lokalnych programów szkolenia obrony terytorialnej i szkolenia ludności do udziału w narodowym ruchu oporu, programów celowych dotyczących innych sprawy oraz w miejscach zwartego zamieszkania mniejszości narodowych – a także programy ich rozwoju narodowego i kulturalnego, projekty decyzji, inne materiały w sprawach przewidzianych w tym artykule, zapewniające wykonanie decyzji rady”;

 1. d) w tekście ustawywyrazy „porządek publiczny” we wszystkich przypadkach zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami „bezpieczeństwo i porządek publiczny”;

5) w Ustawie Ukrainy „O lokalnej administracji państwowej” (Roczniki Rady Najwyższej Ukrainy z 1999 r., nr 20-21, art. 190 z późniejszymi zmianami):

 1. a) w artykule 27:

w ust. 1 po wyrazach „zapewnia wykonanie ustawy o” dodaje się wyrazy „obrony terytorialnej”;

w ust. 2 po wyrazach „podejmuje działania związane z” dodaje się wyrazy „obrony terytorialnej”;

dodać ust. 3 ze słowami „oraz obywateli Ukrainy odbywających służbę wojskową w rezerwie wojskowej (rezerwiści)”;

Ustęp 4 należy rozumieć w następujący sposób:

„4) uczestniczy w organizowaniu i zapewnianiu środków mających na celu przygotowanie ludności Ukrainy do udziału w narodowym ruchu oporu oraz w przygotowaniu młodzieży do służby wojskowej, sprzyja poborowi obywateli do tymczasowej służby wojskowej i alternatywnej (niewojskowej) służby na odpowiednim terytorium”;

 1. b) w tekście ustawywyrazy „porządek publiczny” we wszystkich przypadkach zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami „bezpieczeństwo i porządek publiczny”;

6) tekst art. 3 ustawy Ukrainy „O siłach zbrojnych Ukrainy” (Roczniki Rady Najwyższej Ukrainy, 2000, nr 48, art. 410; 2004, nr 33-34, art. 405; 2009 , nr 19, art. 258; z 2016 r. nr 546) ze zmianami:

„Siły Zbrojne Ukrainy mają następującą ogólną strukturę:

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy;

Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy;

rodzaje Sił Zbrojnych Ukrainy – Siły Lądowe, Siły Powietrzne, Siły Morskie;

odrębne siły Sił Zbrojnych Ukrainy – Siły Operacji Specjalnych, Siły Obrony Terytorialnej, Siły Logistyczne, Siły Wsparcia, Siły Medyczne;

odrębne oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy – Oddziały Powietrznodesantowo-Szturmowe, Oddziały Łączności i Cyberbezpieczeństwa;

organy administracji wojskowej, jednostki, jednostki wojskowe, wyższe uczelnie wojskowe, jednostki oświaty wojskowej uczelni, instytucje i organizacje nienależące do typów i odrębnych rodzajów wojsk (sił) Sił Zbrojnych Ukrainy.

Organizacyjnie Siły Zbrojne Ukrainy składają się z organów administracji wojskowej, jednostek, jednostek wojskowych, wyższych uczelni wojskowych, jednostek oświaty wojskowej szkół wyższych, instytucji i organizacji”;

7) w Ustawie Ukrainy „O obronie Ukrainy” (Roczniki Rady Najwyższej Ukrainy z 2000 r., nr 49, art. 420 z następującymi zmianami):

 1. a) w artykule 1:

akapit szesnasty należy zmienić w następujący sposób:

„dowództwo wojskowe – Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Dowódca połączonych sił Sił Zbrojnych Ukrainy, dowódcy typów i odrębnych oddziałów wojsk (sił) Sił Zbrojnych Ukrainy, dowódcy (szefowie) organów administracji wojskowej, dowódców formacji, jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych utworzonych zgodnie z prawem Ukrainy”;

uzupełnić akapity dwudziesty czwarty – dwudziesty szósty o następującą treść:

„operacje bojowe – forma wykorzystania formacji, jednostek wojskowych, oddziałów (innych sił i środków) Sił Zbrojnych Ukrainy, innych elementów sił obronnych do rozwiązywania zadań bojowych (specjalnych) w operacjach lub samodzielnie podczas odpierania agresji zbrojnej przeciwko Ukrainy lub likwidacja (neutralizacja) konfliktu zbrojnego, wykonywanie innych zadań z użyciem dowolnego rodzaju broni (broni);

działania militarne – zorganizowane wykorzystanie sił obronnych i sił bezpieczeństwa do realizacji zadań obronności Ukrainy;

obszar działań wojskowych (bojowych) – część terytorium lądowego Ukrainy, przestrzeń powietrzna i/lub wodna, wyznaczona decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, na której znajdują się wojska (walki) operacje są i/lub mogą być prowadzone przez pewien okres czasu”;

 1. b) w części trzeciej 2 wprowadza się następujące zmiany:

„W celu zorganizowania obronności państwa Prezydent Ukrainy na wniosek Gabinetu Ministrów Ukrainy zatwierdza strukturę planu obronności Ukrainy, plan obronności Ukrainy oraz podział wojskowo-administracyjny Ukrainy terytorium Ukrainy na strefy (okręgi) wojskowo-lądowe, morskie i powietrzno-wojskowe, co należy obowiązkowo uwzględnić przy ustalaniu granic stref (obszarów) odpowiedzialności regionalnych (terytorialnych, międzyregionalnych, międzyterytorialnych) organów zarządzających inne formacje wojskowe utworzone zgodnie z prawem Ukrainy oraz odpowiednie (specjalne) organy ścigania. Tryb opracowywania planu obronnego Ukrainy ustala Gabinet Ministrów Ukrainy”;

 1. c) dodać wyrazy „obrona terytorialna” do dziewiątego akapituartykułu 9, po słowach „szkolenie mobilizacyjne i mobilizacja”;
 2. d) w artykule 12 akapit ósmytrzeciej części artykułu 12 po słowach „obrona terytorialna” dodaje się wyrazy „i ruchy oporu”;
 3. e) w artykule 18wprowadza się następujące zmiany:

„Obrona terytorialna Ukrainy jest zorganizowana i prowadzona zgodnie z Ustawą Ukrainy „O podstawach oporu narodowego”, z uwzględnieniem cech określonych przez ustawodawstwo o obronności, mobilizacji i reżimie prawnym stanu wojennego”;

 1. e) w tekście ustawywyrazy „porządek publiczny” we wszystkich przypadkach zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami „bezpieczeństwo i porządek publiczny”;

8) część trzecią art. 6 ustawy Ukrainy „O partiach politycznych na Ukrainie” (Wiedomosti Rada Najwyższa Ukrainy, 2001, nr 23, art. 118 z następującymi zmianami) dodaje się ust. 11 o następującej treści:

„11) obywatele Ukrainy zrzeszeni w ochotniczych formacjach wspólnot terytorialnych”;

9) w Ustawie Ukrainy „O służbie wojskowej i służbie wojskowej” (Wiedomosti Rada Najwyższa Ukrainy, 2006, nr 38, art. 324 z następującymi zmianami):

 1. a) w tekście  26 2należy skreślić wyraz „pierwszy priorytet”;
 2. b) w  29:

część trzecia powinna być napisana następująco:

„3. Poborowych (z wyjątkiem rezerwistów) mogą raz na trzy lata wzywać powiatowe (miejskie) terytorialne ośrodki rekrutacji i pomocy społecznej na szkolenia na okres do trzech miesięcy”;

wykluczyć część szóstą;

 1. c) w  39 1:

zastąpić część dziesiątą po słowach „przewidzianą w części trzeciej” słowami „przewidzianą w części trzeciej i piątej”;

w części dwunastej wyrazy „wypłacane jest wsparcie finansowe w wysokości płacy minimalnej” wyrazami „oprócz odpowiedniego wsparcia finansowego żołnierza wypłacane jest wynagrodzenie minimalne”;

10) do drugiej części art. 2 ustawy Ukrainy „O służbach administracyjnych” (Wiedomosti Rady Najwyższej Ukrainy, 2013, nr 32, art. 409 z późniejszymi zmianami) dodaje się ust. 18 o następującej treści:

„18) certyfikacja instruktorów zajmujących się szkoleniem jednostek wojskowych (pododdziałów) Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy oraz szkoleniem ludności Ukrainy do udziału w narodowym ruchu oporu”;

11) w Ustawie Ukrainy „O Gwardii Narodowej Ukrainy” (Protokoły Rady Najwyższej Ukrainy, 2014, nr 17, art. 594; 2016, nr 3, art. 35, ze zmianami wprowadzonymi Ustawą Ukrainy z dn. 30 marca 2021 nr 1357-IX):

 1. a) w ust. 810pierwszej części artykułu 2 wprowadza się następujące zmiany:

„8) ochrona centralnej bazy logistycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, ochrona i obrona obiektów wojskowych, baz (instytucji, instytucji) Gwardii Narodowej Ukrainy”;

„10) udział w operacjach specjalnych mających na celu unieszkodliwienie uzbrojonych przestępców, w walce z dywersją i siłami wywiadowczymi agresora (przeciwnika), powstrzymywanie działalności formacji (grup) paramilitarnych lub zbrojnych nieprzewidzianych ustawą, grup zorganizowanych i organizacji przestępczych na terytorium Ukrainy, a także w działaniach związanych z zakończeniem działalności terrorystycznej”;

 1. b) w artykule 6-1 wprowadzasięnastępujące zmiany:

„ Artykuł 6-1 . Kompetencje Ministra Obrony Ukrainy i Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy w sprawie Gwardii Narodowej Ukrainy

 1. Minister Obrony Ukrainy:

1) ustala wspólnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych Ukrainy tryb udostępniania wojskowych organów dowodzenia, formacji i jednostek wojskowych Gwardii Narodowej Ukrainy, które w szczególnym okresie podlegają wojskowym organom dowodzenia Sił Zbrojnych Ukrainy;

2) zatwierdza jednolite wymagania dotyczące cech jakościowych broni wojskowej i sprzętu wojskowego oraz szacunkowej liczby głównych rodzajów broni i sprzętu wojskowego (specjalnego) niezbędnego na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej Ukrainy, zgodnie z określonymi potrzeby i priorytety;

3) organizuje opracowywanie jednolitych przepisów technicznych dla Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej Ukrainy w zakresie broni wojskowej i sprzętu wojskowego;

4) organizuje w zakresie swoich kompetencji obsadę Gwardii Narodowej Ukrainy personelem wojskowym odbywającym służbę wojskową poborową, służbę wojskową w trybie poboru w czasie mobilizacji, na czas określony, służbę wojskową w trybie poboru oficerskiego;

5) organizuje udział w zapewnieniu mobilizacji i demobilizacji w Gwardii Narodowej Ukrainy;

6) zatwierdza zadania taktyczno-techniczne (techniczne) dotyczące realizacji prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowych modeli broni, sprzętu wojskowego (specjalnego) i broni wojskowej oraz ich komponentów, a także modernizacją tych modeli na potrzeby Gwardii Narodowej Ukrainy;

7) wykonuje inne uprawnienia w zakresie obronności państwa przewidziane przez ustawę.

 1. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy:

1) koordynuje programy rozwoju Gwardii Narodowej Ukrainy w części związanej z obronnością państwa, a także plany szkolenia jej wojskowych organów dowodzenia, oddziałów i jednostek wojskowych, przeznaczone do podporządkowania wojskowym organom dowodzenia Sił Zbrojnych Ukrainy w okresie specjalnym i realizacji zadań obrony terytorialnej;

2) organizuje udział w zapewnieniu mobilizacji i demobilizacji w Gwardii Narodowej Ukrainy;

3) organizuje wsparcie metodyczne, metodyczne i naukowe szkolenia mobilizacyjnego Gwardii Narodowej Ukrainy.

 1. Z nadejściem okresu szczególnego Gwardia Narodowa Ukrainy w celu realizacji zadań obronnych państwa zostaje przygotowana do realizacji powierzonych jej zadań i podlega Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, z wyjątkiem dla jednostek wojskowych (jednostek) realizujących konwoje i chroniących misje dyplomatyczne.”
 2. c) w tekście ustawywyrazy „porządek publiczny” we wszystkich przypadkach zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami „bezpieczeństwo i porządek publiczny”;

12) w Ustawie Ukrainy „O reżimie prawnym stanu wojennego” (Wiedomosti Rada Najwyższa Ukrainy, 2015, nr 28, art. 250 z następującymi zmianami):

 1. a) w artykule 3:

w części pierwszej:

akapit drugi powinien brzmieć następująco:

„Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Ukrainy, dowódcy typów i poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych (sił) Sił Zbrojnych Ukrainy, dowódcy (szefowie ) organów administracji wojskowej, dowódców formacji, jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy i innych utworzonych zgodnie z prawem Ukrainy formacji wojskowych”;

skreślić akapit trzeci;

uzupełnić drugą częścią o następującej treści:

„2. Dowództwo wojskowe, w granicach uprawnień określonych niniejszą ustawą oraz dekretem Prezydenta Ukrainy o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie lub w niektórych jej miejscowościach, zatwierdzonym przez Radę Najwyższą Ukrainy, wydaje wiążące rozkazy oraz zarządzenia w sprawach obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wprowadzenia środków reżimu prawnego stanu wojennego”;

 1. b) w artykule 8:

w części pierwszej:

Ustęp 1 należy rozumieć w następujący sposób:

„1) ustanowić (wzmocnić) ochronę obiektów o znaczeniu państwowym, obiektów o znaczeniu państwowym krajowego systemu transportowego Ukrainy oraz obiektów zapewniających żywotną działalność ludności i wprowadzić specjalny tryb ich funkcjonowania. Procedura ustanawiania (wzmacniania) ) ochronę tych obiektów oraz ich wykaz, które podlegają ochronie po wprowadzeniu stanu wojennego, a także tryb ich szczególnego trybu pracy zatwierdza Gabinet Ministrów Ukrainy”;

w pkt 5 po wyrazie „wprowadzić” dodaje się wyrazy „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

w pkt 6 po wyrazie „ustanowić” dodaje się wyrazy „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

w pkt 7 po wyrazie „czek” dodaje się wyrazy „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

w pkt 8 po wyrazie „zakazać” dodaje się wyrazy „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

w pkt 10 po wyrazie „ustanowić” dodaje się wyrazy „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

w pkt 11 po wyrazie „regulować” dodaje się wyrazy „w trybie określonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

w pkt 12 po wyrazach „reżim prawny stanu wojennego” dodaje się wyrazy „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

w pkt 13 po wyrazie „zakazać” dodać wyrazy „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

dodać ust. 15 ze słowami „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

paragrafy 20 i 21 należy zmienić w następujący sposób:

„20) wprowadzić, w razie potrzeby, w trybie określonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy, ujednolicone zaopatrzenie ludności w podstawowe produkty spożywcze i nieżywnościowe;

21) wydawać zarządzenia (rozkazy) o zawieszeniu w pracy kierowników przedsiębiorstw, instytucji i organizacji bez wynagrodzenia za nienależyte wykonywanie przez nich obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz zarządzenia (rozkazy) o powołaniu pełniących obowiązki kierowników określonych przedsiębiorstw, instytucje i organizacje na czas stanu prawnego stanu wojennego”;

w pkt 24 po wyrazie „realizować” dodaje się wyrazy „w kolejności ustalonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy”;

wyklucz trzecią część;

c ) uzupełnienie artykułów 12-1 i 12-2 o następującą treść:

Artykuł 12-1 Działalność Gabinetu Ministrów Ukrainy w stanie wojennym

 1. Gabinet Ministrów Ukrainy w przypadku wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie lub w niektórych jej miejscowościach:

1) działa na podstawie Regulaminu Gabinetu Ministrów Ukrainy w stanie wojennym;

2) opracowuje i realizuje Plan wprowadzenia i zabezpieczenia środków reżimu prawnego stanu wojennego w niektórych miejscowościach Ukrainy, uwzględniając zagrożenia i specyfikę powstałej sytuacji;

3) organizuje i kieruje organami centralnymi i innymi organami wykonawczymi stanu wojennego.

Artykuł 12  2 . Działalność sądów, organów i instytucji wymiaru sprawiedliwości w stanie wojennym

 1. W warunkach reżimu prawnego stanu wojennego sądy, organy i instytucje wymiaru sprawiedliwości działają wyłącznie na podstawie, w granicach kompetencji i w sposób określony przez Konstytucję Ukrainyi ustawy Ukrainy.
 2. Kompetencje sądów, organów i instytucji wymiaru sprawiedliwości przewidziane w Konstytucji Ukrainynie mogą być ograniczane w warunkach reżimu prawnego stanu wojennego”;
 3. d) w artykule 15:

uzupełnienie drugiej części o paragraf 43 o następującej treści:

„43) wydawanie decyzji w sprawie zakazu obrotu bronią, silnymi substancjami chemicznymi i trującymi, a także napojami alkoholowymi i substancjami wytwarzanymi na bazie alkoholu”;

część trzecią uzupełnia się ust. 11 o następującej treści:

„11) wydawanie decyzji w sprawie zakazu obrotu bronią, silnymi substancjami chemicznymi i trującymi, a także napojami alkoholowymi i substancjami na bazie alkoholu”;

 1. e) w tekście ustawy:

we wszystkich przypadkach wyrazy „Szef Sztabu Generalnego – Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy” zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami „Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy”;

zastąpić słowa „porządek publiczny”, „porządek i bezpieczeństwo publiczne”, „porządek i bezpieczeństwo publiczne” we wszystkich przypadkach słowami „bezpieczeństwo i porządek publiczny” w odpowiednim przypadku;

13) w Ustawie Ukrainy „O Policji Narodowej” (Roczniki Rady Najwyższej Ukrainy, 2015, nr 40-41, art. 379 z następującymi zmianami):

 1. a) w pierwszej części 23:

Paragraf 24 należy rozumieć w następujący sposób:

„24) uczestniczy zgodnie z uprawnieniami w zapewnianiu i wdrażaniu środków reżimu prawnego stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej w przypadku ich wprowadzenia na całym terytorium Ukrainy lub na wydzielonym obszarze”;

uzupełnić pkt 34 i 35 o następującą treść:

„34) prowadzi, we współpracy z Siłami Zbrojnymi Ukrainy, Gwardią Narodową Ukrainy, Państwową Służbą Graniczną Ukrainy, Państwową Specjalną Służbą Transportową, Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy, walkę z dywersją i siłami wywiadowczymi agresora (przeciwnika) oraz formacje paramilitarne lub zbrojne nieprzewidziane przez prawo Ukrainy;

35) pomaga Państwowej Służbie Granicznej Ukrainy w identyfikowaniu kanałów nielegalnego przekraczania granicy państwowej, przemieszczania broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz wspólnie z właściwymi organami ścigania likwiduje takie kanały”;

 1. b) uzupełnienie  24o część drugą i trzecią o następującej treści:

„2. W przypadku zagrożenia suwerenności państwowej Ukrainy i jej integralności terytorialnej, a także w trakcie odpierania agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie, organy i jednostki wchodzące w skład systemu policyjnego, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, uczestniczyć w realizacji zadań obrony terytorialnej, zapewnianiu i wdrażaniu środków prawnych stanu wojennego w przypadku jego ogłoszenia na całym terytorium Ukrainy lub na wydzielonym obszarze.

 1. W ramach zapewnienia i wprowadzenia w życie środków prawnych stanu wojennego w przypadku jego wprowadzenia na całym terytorium Ukrainy lub na wydzielonym obszarze, realizując zadania obrony terytorialnej, organy i jednostki wchodzące w skład Policji systemu i znajdują się w granicach Autonomicznej Republiki Krym oraz miasta Sewastopol, obwód, miasto Kijów, podlegają odpowiedniemu szefowi Głównego Zarządu Policji Krajowej w Autonomicznej Republice Krymu i miastu Kijów. Sewastopol, obwód, miasto Kijów”;
 2. c) w tekście ustawywyrazy „porządek publiczny” we wszystkich przypadkach zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami „bezpieczeństwo i porządek publiczny”;

14) w Ustawie Ukrainy „O bezpieczeństwie narodowym Ukrainy” (Wiedomosti Rada Najwyższa Ukrainy, 2018, nr 31, art. 241 z następującymi zmianami):

 1. a) w artykule 12 w akapicie pierwszymczęści drugiej po wyrazach „Służba Bezpieczeństwa Ukrainy” dodaje się wyrazy „Centrum Antyterrorystyczne przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, Służba Ochrony Sądowej”;
 2. b) uzupełnienie art. 21 1o następującą treść:

„ Art. 21  1. Służba ochrony sądowej

 1. Służba ochrony sądowej – organ państwowy w wymiarze sprawiedliwości, którego zadaniem jest zapewnienie ochrony i utrzymania porządku publicznego w sądach, organach i instytucjach wymiaru sprawiedliwości.
 2. Status i uprawnienia Służby Ochrony Sądownictwa określa ustawa Ukrainy„O sądownictwie i statusie sędziów”.
 3. Gabinet Ministrów Ukrainy w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

zapewnienie przyjęcia normatywnych aktów prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej ustawy;

dostosowanie swoich normatywnych aktów prawnych do niniejszej ustawy;

zapewnienie zgodności aktów regulacyjnych ministerstw i innych centralnych organów wykonawczych z niniejszą ustawą.

 1 . Gabinet Ministrów Ukrainy w ciągu sześciu miesięcy wypracuje mechanizm inwentaryzacji majątku organizacji publicznych byłego ZSRR, który wykorzystywał w procesie wychowania wojskowo-patriotycznego i szkolenia młodzieży do służby wojskowej, która po zakończeniu istnienia ZSRR znalazła się na terytorium Ukrainy i zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy stała się własnością Ukrainy, w celu jej dalszego przekazania do wykorzystania przy realizacji zadań przygotowania i prowadzenie narodowego oporu.

{Rozdział IX uzupełniono klauzulą ​​3  1 zgodnie z ustawą nr 2024-IX z dnia 27.01.2022 r .}

 1. W 2022 r. Gabinet Ministrów Ukrainy poinformuje Radę Najwyższą Ukrainy o stanie wdrażania niniejszej ustawy.
Prezydent Ukrainy W. ZELEŃSKI
Kijów,
16 lipca 2021 r
. Nr 1702-IX