„Odbudujmy Armię Krajową!” – założenia kampanii społecznej

W Polsce trwa proces odbudowy suwerennego i demokratycznego państwa. Po latach komunizmu i burzliwym okresie transformacji systemowej nadchodzi czas, w którym do głosu dochodzi nowe, dorosłe pokolenie młodych Polaków. Pozbawionych kompleksów, świadomych własnej tożsamości i dumnych z historii swego narodu. Pokolenie, które w oparciu o tradycyjne wartości pragnie budować sprawiedliwe i wolne państwo.

Fundamentalnym elementem budowy bezpieczeństwa narodowego suwerennego państwa są sprawne, zorganizowane i zdolne do obrony terytorium siły zbrojne. Nowoczesna strategia wojskowa wymaga, by obok wojsk operacyjnych, zdolnych do szybkiego manewru i współdziałania z wojskami NATO, siły zbrojne dysponowały także komponentem terytorialnym, zapewniającym skuteczne odstraszanie, ochronę i obronę terytorium oraz zamieszkującej go ludności.

Obecnie Polska jest takich wojsk pozbawiona. Nasza armia składa się wyłącznie
z zawodowych wojsk operacyjnych, które prowadząc samodzielnie działania obronne są
w stanie ochronić zaledwie 2 proc. naszego terytorium. Wynikająca z tego faktu bezbronność jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego państwa.

Nie zamierzamy przyglądać się temu bezczynnie. Wiemy jaką cenę w przeszłości zapłacił naród za słabość militarną. Jesteśmy przekonani o konieczności współpracy wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny, w działaniach na rzecz utworzenia terytorialnego komponentu sił zbrojnych. Takim wojskiem była niegdyś Armia Krajowa. Dlatego wzywamy: „Odbudujmy Armię Krajową!”

Hasło to ukuł na łamach dziennika „Rzeczpospolita” płk (r) prof. AON dr hab. Józef Marczak w listopadzie 2013 r. Przypomniał wówczas o „testamencie żołnierzy Armii Krajowej”, czyli liście przesłanym w roku 2000 do ówczesnego ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego przez przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK. Wyrażono w nim nadzieję, że wielkie doświadczenie organizacyjne, bojowe i wychowawcze Armii Krajowej oraz wielki prestiż wśród naszego społeczeństwa zostaną przeniesione i wykorzystane w tworzeniu systemu obrony terytorialnej.

Dziś rozpoczynamy kampanię społeczną „Odbudujmy Armię Krajową”. Jej celem jest wypełnienie tego testamentu. „Odbudowę Armii Krajowej” rozumiemy jako utworzenie powszechnego, terytorialnego komponentu nowoczesnej obronnej struktury Sił Zbrojnych RP, którego powiązanie z miejscowym społeczeństwem w sposób decydujący wpływa na skuteczność odstraszania, ochrony i obrony narodowej oraz realizację zadań obrony wspólnej NATO.

Dążymy do odbudowy Armii Krajowej, której podstawową misją jest zapewnienie skutecznej ochrony, odstraszania i obrony oraz udzielenie społeczeństwu niezwłocznego wsparcia w trakcie klęsk żywiołowych i katastrof. W okresie wojny AK, obok wsparcia udzielanego polskim wojskom operacyjnym i ewentualnym siłom wzmocnienia NATO, zapewni ochronę i obronę miejscową tj. miast i wsi, infrastruktury krytycznej, infrastruktury wojskowej, granic lądowych, obszarów leśnych, itp.

Z koncepcją terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP „Armia Krajowa” wychodzimy zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do polityków, dziennikarzy, urzędników i decydentów politycznych. W ramach inicjatywy zaproponujemy akty prawne lokujące Armię Krajową w systemie obronnym RP, przeprowadzimy powszechną akcję zbierania podpisów pod petycją kierowaną do Prezydenta RP – Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Uruchomimy także specjalną stronę internetową oraz zorganizujemy konferencję naukową.

Pragniemy, aby hasło „Odbudujmy Armię Krajową” przejęły wszystkie największe organizacje proobronne, wpisując je na swoich portalach, fanpage’ach, promując je w mediach społecznościowych. W ramach prowadzonej kampanii społecznej będziemy drukować materiały informacyjno-promocyjne (kalendarze, plakaty, ulotki). O to samo apelujemy do organizacji społecznych i proobronnych, które włączą się w kampanię.

Jesteśmy przekonani, że utworzenie Armii Krajowej to konieczny warunek wzmocnienia zdolności obronnych naszej Ojczyzny. Nie stój z boku, wspólnie „ Odbudujmy Armię Krajową”!

Pobierz plik