Warszawa, 3 maja 2014 r.

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

BUDOWY (ODBUDOWY) TERYTORIALNEGO KOMPONENTU
SIŁ ZBROJNYCH RP

/dalej: Armia Krajowa (AK) lub Obrona Terytorialna (OT)/

„Siły zbrojne do obrony państwa składają się
z dwóch komponentów:

1. Mobilnych wojsk operacyjnych

2. Wojsk terytorialnych”

Carl von Clausewitz

POJĘCIE AK/OT

Armia Krajowa /Obrona Terytorialna/ jest powszechnym, terytorialnym komponentem nowoczesnej obronnej struktury Sił Zbrojnych, której powiązanie z miejscowym społeczeństwem ma decydujący wpływ na skuteczność odstraszania, ochrony i obrony narodowej oraz realizację zadań obrony wspólnej NATO (por. amerykańska definicja OT).

ISTOTA I CELOWOŚĆ BUDOWY (ODBUDOWY) AK/OT

Wykorzystać (wyzyskać) „naturalną strategiczną przewagę obrony własnego terytorium” (C.v. Clausewitz) nad agresorem jaką daje obrońcy możliwość przygotowania, oprócz wojsk operacyjnych, następujących środków /atutów, korzyści/ obrony:

- powszechnego, zorganizowanego wojskowo udziału społeczeństwa w ochronie
i obronie swojej Ojcowizny (bliskich, domostw, dobytku, środowiska);

- wykorzystania i przygotowania całego terytorium (przestrzeni, miejscowości, lasów, przeszkód naturalnych, umocnień) do kontrolowania, ochrony i obrony przed zagrożeniami militarnymi i nie militarnymi, w tym szczególnie przed wtargnięciem, opanowaniem i utrzymaniem (okupacją) przez agresora;

- prowadzenie działań nieregularnych w masowej skali niezwłocznie z uderzeniem
i ewentualnym wtargnięciem agresora;

- powszechnego, zorganizowanego wojskowo wsparcia społeczeństwa dla działań bojowych AK (OT) i wojsk operacyjnych własnych i ewentualnego wzmocnienia NATO;

- sparaliżowanie a nawet uniemożliwienie agresorowi na obszarach wtargnięcia
i okupacji ruchu w terenie a także wykorzystania dla jego potrzeb infrastruktury.

MISJE AK/OT/ W OCHRONIE I OBRONIE NARODOWEJ
ORAZ OBRONIE WSPÓLNEJ NATO

1. Powszechne wychowanie i szkolenie wojskowe młodzieży i żołnierzy rezerwy.

2. Niezwłoczne wsparcie wojskowe miejscowych władz i społeczeństwa w sytuacjach zagrożeń (kryzysów) czasu pokoju, w okresie wojny i ewentualnej okupacji.

3. Przygotowanie i prowadzenie ochrony i obrony miejscowej (miejscowości, infrastruktury krytycznej, infrastruktury wojskowej, granic lądowych, obszarów leśnych, itp.).

4. Wsparcie wojsk operacyjnych własnych i ewentualnego wzmocnienia NATO w ochronie i obronie obiektów (rejonów) ich dyslokowania, logistyki podczas manewru oraz uderzenia czy obrony.

5. Prowadzenie rozpoznanie terytorialnego oraz przygotowanie do ochrony i obrony rejonów odpowiedzialności AK/OT/

6. Inspiracja tworzenia i wspieranie istniejących organizacji patriotycznych i pro obronnych.

7. Opieka nad wojskowym dziedzictwem patriotyczno-wojskowym.

8. W sytuacji wtargnięcia, zajmowania bądź okupacji części lub całości terytorium kraju prowadzenie działań nieregularnych w masowej skali oraz ochrona i obrona przed agresorem ludności, mienia i środowiska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE AK/OT/

Komponent terytorialny SZ stanowi system AK/OT/ składający się z następujących elementów:

  • terytorialny system dowodzenia,
  • wojska AK/OT/,
  • infrastruktura AK/OT/,

· relacje współdziałania z władzami i społeczeństwem,

· relacje współdziałania z wojskami operacyjnymi własnymi i wzmocnienie NATO,

  • terytorialny system rozpoznania.

Terytorialny system dowodzenia AK/OT/ jest elementem systemu dowodzenia SZ na który składają się:

  • Inspektorat /DOWÓDZTWO/ AK/OT/,

· Dowództwo Obszarów AK/OT/ - obejmujące dowodzenie na obszarach operacyjno-strategicznych obrony kraju (kilka województw),

· Dowództwa Okręgów AK/OT/ lub Wojewódzkie Dowództwa AK/OT/,

· Dowództwa Obwodowe AK/OT/ lub Powiatowe Dowództwa AK/OT/.

Wojska AK/OT/ tworzą w czasie pokoju ogólno wojskowe oddziały (samodzielne bataliony) i związki taktyczne (brygady) piechoty zmotoryzowanej, których koszary stanowią bazy szkolno-mobilizacyjno-ratownicze AK/OT/.

Dyslokacja i wielkość oddziału (związku taktycznego) AK/OT/ powinna wynikać
z ważności strategicznej i operacyjnej określonej miejscowości (rejonu) oraz zadań jej ochrony i obrony w czasie pokoju, w okresie kryzysu, wojny i ewentualnej okupacji.

Właściwe będzie w dyslokacji i nazwie jednostek AK/OT/ kontynuowanie miejscowej tradycji wojskowej.

ZAKŁADANE KORZYŚCI STRATEGICZNE
BUDOWY (ODBUDOWY) AK/OT/

· zapewnienie wiarygodnego, skutecznego odstraszania i obrony wynikającego
z niepokonalności powszechnej obrony narodowej,

· stworzenie warunków koniecznych dla pełnego wykorzystania zdolności manewrowych
i uderzeniowych (ofensywnych) wojsk operacyjnych własnych i ewentualnego wzmocnienia NATO,

· zapewnienie możliwości niezwłocznego wsparcia wojskowego władz i społeczeństwa
w sytuacji zagrożeń niemilitarnych (kryzysowych) w czasie pokoju, kryzysu i wojny,

· stworzenie silnych więzi społecznych i narodowych poprzez powszechne włączenie społeczeństwa w ochronę i obronę narodową poprzez ochronę i obronę swojej Ojcowizny – co jest podstawą tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,

· stworzenie, w świadomości innych państw (przede wszystkim sąsiadów) wizerunku zorganizowanego i odpowiedzialnego za swe bezpieczeństwo społeczeństwa.

Pobierz plik

prof. AON dr hab. Józef Marczak