Spotkanie w BBN – Koncepcja Systemu Strategicznej Obronności Kraju

28 czerwca 2014 Kordek

W dniu 26 czerwca 2014 r. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się kolejne spotkanie Strategicznego Forum Bezpieczeństwa poświęcone wzmacnianiu odporności kraju na agresję. Szef BBN min. Stanisław Koziej przedstawił na nim koncepcję wypracowaną w wyniku analiz dokonanych przez Biuro.

Po prezentacji, omówiona koncepcja stała się przedmiotem dyskusji zaproszonych ekspertów ds. bezpieczeństwa, wśród których znalazł się również przedstawiciel Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl dr Paweł Makowiec.

Spotkanie, jak zaznaczył min. Stanisław Koziej, miało charakter wstępny i służyło ogólnej prezentacji koncepcji BBN i stanowiło wstęp do kolejnych spotkań, gdzie omawiane będą poszczególne elementy. Z tego powodu w trakcie dyskusji ograniczono się wyłącznie do zasygnalizowania problemów, wiążących się z przedstawionymi propozycjami.
Stanowisko ON.pl zaprezentowane przez dra Pawła Makowca odnosiło się do trzech elementów:
a) wiodąca rola Wojsk Specjalnych w przygotowaniu i prowadzeniu działań nieregularnych,
b) nowy kształt NSR,
c) wykorzystanie stowarzyszeń pozarządowych.
A. Szerokie wykorzystanie Wojsk Specjalnych w przygotowaniu i prowadzeniu działań nieregularnych (również na terytorium okupowanych przez przeciwnika)jest krokiem w dobrym kierunku, jednakże postulowane przez BBN rozbudowanie tych sił o jeden z OS ŻW (około 300 żołnierzy) oceniamy jako niewystarczające, wobec zadań, które w wypadku konfliktu zbrojnego będą wykonywać pododdziały specjalne. ON.pl uważa za konieczne powołanie powołanie rezerwowych oddziałów WS, które należy umiejscowić strukturalnie również w komponencie terytorialnym (proponowany przekształcony NSR) na wzór np. TF 3 Jagdkommando w Austrii czy 21 i 23 SAS(R). WS w przygotowaniu działań musi również bazować szeroko na współpracy z wyselekcjonowanymi członkami stowarzyszeń proobronnych członkami samorządów itd., które to elementy umożliwią skuteczne działanie grup bojowych WS (tzw. wejście w teren, zabezpieczenie logistyczne, wywiadowcze itp.). Bez tej współpracy, niemożliwym jest również stworzenie struktur podziemnej administracji (zasygnalizowane tworzenie struktur państwa podziemnego), należy więc poszerzyć zakres działań preparacyjnych WS i wyjść daleko poza sam ich skład osobowy, aby stworzyć skuteczny system obronny,
B. koncepcja reformy sił NSR przedstawiona BBN zasadniczo nie odbiega od kierunku zasygnalizowanego w koncepcji zespołu AON, czyli przekształcenia tych oddziałów w rzeczywiste siły terytorialne (tzw. wojsko wojewodów). Należy jednak zdecydowanie rozbudować liczebnie komponent terytorialny (przedstawioną liczebność oceniamy jako niewystarczającą), a także dokonać specjalizacji oddziałów i pododdziałów, dodając np. wyspecjalizowane pododdziały inżynieryjne, które są nie do przecenienia jeśli chodzi o usuwanie skutków katastrof naturalnych,
C. zasygnalizowana w prezentacji wyłączna rola preparacyjna stowarzyszeń proobronnych jest zaprzepaszczeniem większości potencjału tych organizacji. Według ON.pl działania stowarzyszeń należy wykorzystać na trzech płaszczyznach:
a) preparacyjnej (działania PR na rzecz obronności państwa, wychowanie patriotyczne, propaństwowe i proobronne, szkolenie podstawowe),
b) obronnej (pion zarządzania kryzysowego): ratownictwo, działania poszukiwawcze, ochrona przeciwpowodziowa.,
c) przygotowanie i prowadzenie działań nieregularnych (działania bojowe, wywiadowcze, zabezpieczenie działań itd.).