Stowarzyszenie

Statut


Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej (ON.pl RnROT) jest organizacją proobronną działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”, Art. 4 Ust. 3 Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2
ON.pl RnROT odwołuję się do tradycji oręża polskiego w szczególności Obrony Narodowej II Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedwojennych organizacji proobronnych: Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Armii Krajowej. ON.pl RnROT nawiązuje do dziedzictwa Konstytucji 3 Maja w myśl zapisu: „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej”.

Art. 3
Terenem działalności ON.pl RnROT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą ON.pl RnROT jest miasto Wrocław.

Art. 4
ON.pl RnROT posiada osobowość prawną. ON.pl RnROT powołane jest na czas nieokreślony.

Art. 5
ON.pl RnROT opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Art. 6
ON.pl RnROT może posługiwać się pieczęciami oraz oznakami określonymi w szczegółowych przepisach.

Rozdział II
Cele i metody działania

Art. 7

Celem ON.pl RnROT jest:
1. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
2. działanie na rzecz stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa,
3. prowadzenie kampanii społecznej na rzecz powołania do życia powszechnej ochotniczej Obrony Terytorialnej,
4. przygotowanie propozycji aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem powszechnej Obrony Terytorialnej, przede wszystkim Ustawy o Krajowym Systemie Obrony Terytorialnej,
5. przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych,
6. wychowywanie członków w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
7. propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
8. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
9. przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz patologiom,
10. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
11. działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).

Art. 8
ON.pl RnROT realizuje swoje cele poprzez:
1. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
2. prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
3. udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
4. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
5. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,
6. organizacja konferencji, seminariów, odczytów na temat służby w formacjach rezerwowych SZ RP,
7. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
8. prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
9. krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
10. szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
11. realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne,
12. prowadzenie w/w działalności także wśród nie zrzeszonych w ON.pl RnROT,
13. współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
14. kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów Sił Zbrojnych RP.

Art. 8a
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) zgodnie z celami Stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej określa Regulamin uchwalany przez Zarząd.

Art. 9
ON.pl RnROT ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.

Art. 10
1. ON.pl RnROT jest stowarzyszeniem niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.
2. Działalność partii politycznych w strukturach ON.pl RnROT jest zabroniona.
3. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli ON.pl RnROT do prowadzenia działalności politycznej.

Rozdział III
Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

Art. 11

Członkami ON.pl RnROT mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym ON.pl RnROT.

Art. 12
Członkowie ON.pl RnROT dzielą się na:
1. kandydatów na członków zwyczajnych,
2. zwyczajnych,
3. wspierających,
4. honorowych.

Art. 13
1. Kandydatem na członka zwyczajnego ON.pl RnROT może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) ukończył 16 rok życia,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) utożsamia się z celami statutowymi ON.pl RnROT,
4) deklaruje chęć realizacji celów statutowych ON.pl RnROT,
5) posiada odpowiednie kwalifikacje moralne,
6) złożył deklarację członkowską,
7) został zarekomendowany przez jednego członka zwyczajnego.
2. Kandydat na członka zwyczajnego ma prawo:
1) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
3. Kandydat na członka zwyczajnego ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 14
1. Członkiem zwyczajnym ON.pl RnROT może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) ukończył 18 rok życia,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) utożsamia się z celami statutowymi ON.pl RnROT,
4) deklaruje chęć realizacji celów statutowych ON.pl RRnOT,
5) posiada odpowiednie kwalifikacje moralne,
6) złożył deklarację członkowską,
7) został zarekomendowany przez dwóch członków zwyczajnych.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 15
Osoby niepełnoletnie muszą wraz z deklaracją członkowską przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w działalności ON.pl RnROT.

Art. 16
Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w okresie do 2 lat od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację jednego członka zwyczajnego.

Art. 17
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd na wniosek trzech członków zwyczajnych.
3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4. Członkostwa Honorowego pozbawia Zarząd na wniosek trzech członków zwyczajnych.
5. Członkowie Honorowi tworzą Komitet Honorowy ON.pl RnROT.
6. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
7. Komitet Honorowy z głosem doradczym bierze udział w działalności statutowej Stowarzyszenia.

Art. 18
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która wspiera jego działalność statutową.
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie wspierający Stowarzyszenia tworzą Komitet Wspierający ON.pl RnROT.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 19
Członkostwo w ON.pl RnROT ustaje w przypadku:
1. Złożenie dobrowolnej pisemnej rezygnacji do Zarządu.
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
1) rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz ON.pl RnROT lub działania na szkodę ON.pl RnROT,
2) nieopłacenia składki członkowskiej na dany rok do końca okresu rozliczeniowego, tj. do dnia 31 grudnia roku, w którym składka winna być opłacona,
3) działania na szkodę ON.pl RnROT,
4) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych względem członka ON.pl RnROT,
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
3. Rozwiązania się ON.pl RnROT.
4. Śmierci członka.

Art. 20
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w ON.pl RnROT przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
Władze naczelne

Art. 21

Władzami naczelnymi ON.pl RnROT. są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 22
Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywają się na kadencję, która trwa 3 lata, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

Art. 23
1. Jedna i ta sama osoba nie może należeć do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej w tej samej kadencji.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być ze sobą spokrewnieni, spowinowaceni lub związani podległością z tytułu zatrudnienia.

Art. 24
Uchwały wszystkich władz ON.pl RnROT zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Art. 25
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą ON.pl RnROT, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek ogółu członków zwyczajnych.
4. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków na 30 dni przed terminem obrad.
5. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu, przy czym uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
6. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie Członków:
1) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
2) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
5) uchwala zmiany statutu ON.pl RnROT,
6) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Ruchu oraz o przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.

Art. 25a
1. Jeżeli w danym roku w dniu 1 stycznia, liczba członków zwyczajnych ON.pl RnROT przekroczy liczbę 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Delegaci wybierani są w głosowaniu jawnym w drodze elektronicznej.
3. Kandydatami na delegatów są wszyscy członkowie zwyczajni ON.pl RnROT pod warunkiem zgłoszenia się na Listę Kandydatów na Delegatów w sposób i w terminie wskazanym w Uchwale Zarządu traktującej o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów.
4. Głosowanie na delegatów odbywa się w ten sposób, że Zarząd przesyła do wszystkich członków zwyczajnych ON.pl RnROT, na ich adresy email wskazane w deklaracji członkowskiej lub następnie zmienione, listę kandydatów na delegatów ze wskazaniem terminu oddawania głosów. Głosowanie odbywa się poprzez przesłanie e-maila zwrotnego w terminie wskazanym w Uchwale Zarządu z załącznikiem zawierającym listę delegatów, na których członek oddaje głos w formacie PDF.
5. Głos jest nieważny jeżeli:
a. wskazano w nim więcej niż 80 nazwisk delegatów,
b. wskazano w nim osobę lub osoby spoza listy kandydatów na delegatów,
c. przesłano więcej niż jeden mail z głosami,
d. głos nadszedł z emaila nie wskazanego przez członka w deklaracji członkowskiej lub później przez niego nie zmienionego
e. głos wpłynął po lub przed terminem wskazanym do głosowania
f. głos wpłynął zapisany w innym formacie niż nieedytowalny Portable Document Format (pdf.).
6. Delegatami zostaje pierwsze 80 osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku gdy równą ilość głosów otrzymało więcej niż 80 osób, wszystkie one zostają Delegatami. W przypadku jednak gdy liczba delegatów miałby przekroczyć 100 osób, dla osób o równej liczbie głosów zarządza się drugą turę głosowania. Delegatami są również członkowie aktualnego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
7. Lista Delegatów zostanie podana do wiadomości członków stowarzyszenia w Uchwale Zarządu.
8. Kadencja Walnego Zebrania Delegatów kończy się z upływem końca roku poprzedzającego kolejny Zwyczajny Zjazd Delegatów lub Członków.
9. Mandat delegata wygasa:
a. w przypadku utraty członkostwa zwyczajnego w ON.pl RnROT
b. nie wybrania na kolejną kadencję.

Art. 26
1. Zarząd składa się od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:
1) Prezesa Zarządu,
2) Wiceprezesów Zarządu,
4) Skarbnika.
3. Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzję w drodze uchwały przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub Skarbnika.

Art. 27
Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością ON.pl RnROT w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
3. ustalanie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem ON.pl RnROT,
4. wnioskowanie do właściwych organów o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla członków ON.pl RnROT,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów Ruchu,
7. wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych,
8. powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych,
9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu w zakresie związanym z zaleceniami i poleceniami Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru,
10. przedstawienie pełnej dokumentacji z działalności w czasie kadencji podczas obrad Walnego Zebrania Członków.

Art. 28
Prezes Zarządu kieruje działalnością Zarządu, do jego obowiązków należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością ON.pl RnROT,
2. kierowanie pracami Zarządu,
3. reprezentowanie ON.pl RnROT wobec władz państwowych, samorządowych, instytucji, stowarzyszeń itp.,
4. prowadzenie korespondencji w imieniu ON.pl RnROT.

Art. 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ON.pl RnROT i składa się z 3 osób.
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji mają prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
2) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) mają prawo do wglądu do wszelkiej dokumentacji ON.pl RnROT.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
1) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności ON.pl RnROT, określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
4) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) w razie potrzeby dokonywania wykładni statutu ON.pl RnROT,
6) rozpatrywania wniosków i odwołań członków ON.pl RdnROT dotyczących stwierdzenia uchybień uchwał Zarządu,
7) występowaniem z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami ON.pl RnROT działań Zarządu.
6. Członkowie Komisji pracują społecznie.

Art. 30
1. Kooptacja władz naczelnych ON.pl RnROT w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć składu władz pochodzących z wyboru. Kooptacji dokonuje organ, w którego składzie nastąpił vacat.
2. W razie kooptacji przekraczającej skład władz pochodzących z wyboru Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa

Art. 31

1. Na majątek ON.pl RnROT składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze ON.pl RnROT składają się:
1) Składki członkowskie,
2) darowizny i zapisy,
3) dotację na zadania zlecone państwowe,
4) dotację na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
5) dochody z majątku,
6) dochody z działalności gospodarczej,
7) inne wpływy.
3. Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd.
4. Majątek ON.pl RnROT nie może być przekazywany na rzecz członków władz naczelnych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 32

Zmiany Statutu ON.pl RnROT wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 33
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego wierzycieli.

Art. 34
W razie wydania przez sąd postanowienia o odmowie rejestracji zmian statutu ON.pl RnROT, Zarząd podejmuję uchwałę o zwołaniu, w ciągu 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, którego porządek obrad musi uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.

Art. 35
W razie wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nieważności obrad i odmowie rejestracji nowo wybranego składu władz ON.pl RnROT, członkowie ostatniego wpisanego do rejestru sądowego składu Zarządu stają się Komisją Zjazdową i podejmują uchwałę o zwołaniu w ciągu 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, którego przygotowanie i porządek obrad muszą uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.