Szkolenia

Ćwiczenie „Batalion / kompania w…”


Ćwiczenia zgrywające na szczeblu kompanii – „Kompania w natarciu/obronie/działaniach opóźniających terenie zurbanizowanym”

Celem ćwiczeń zgrywające na szczeblu kompanii jest integracja władz terytorialnych, zarządzania kryzysowego, potencjału organizacji pro-obronnych oraz podmiotów gospodarczych i nowoczesnej technologii. Poprzez ćwiczenie realizujemy takie elementy jak integracaj środowisk pro-obronnych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz promowanie koncepcji Obrony Terytorialnej / Gwardii Narodowej, funkcjonującej jako komponent Sił Zbrojnych RP, podobnie jak to ma miejsce w większości państw NATO i UE.

Działania taktyczne ćwiczenia zgrywającego na szczeblu kompanii prowadzone są w realnym środowisku miejskim. Celem ćwiczenia jest realizacja eksperymentu o charakterze militarnym polegającego na wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji o charakterze pro-oobronnym w militarnych i niemilitarnych sytuacjach kryzysowych. W tym przypadku, związanej z ochroną i obroną własnych lokalnych społeczności, infrastruktury kryt ycznej oraz zasobów niezbędnych do funkcjonowania społeczności, na zasadach podobnych jak ćwiczą formacje terytorialne w państwach Europy Zachodniej. Nasze działania podyktowane są troską o bezpieczeństwo naszych lokalnych społeczności w tym naszych domów, rodzin i przyjaciół. Zdajemy sobie również sprawę, iż aby uzyskać synergię i efektywność działania niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie sprzętu łączności i informatyki, uzbrojenia i ratownictwa. Wymagania takie stwarza współczesna przestrzeń walki o przewagę informacyjną w czasie pokoju i kryzysu w środowisku NCW (Network-Centric Warfare) / NNEC (NATO Network Enabled Capabilities).

Cele szczegółowe:

Uczyć:

· współdziałania ćwiczących w ramach działań kompanii, plutonu i drużyny podczas prowadzenia działań terenie zurbanizowanym,

· prowadzenia manewru w składzie drużyny i plutonu lekkiej piechoty oraz zasad prowadzenia ognia podczas prowadzenia działań terenie zurbanizowanym

DOSKONALIĆ:

· umiejętności ćwiczących w prowadzeniu rozpoznania obiektów terenowych i zwalczania wykrytego przeciwnika podczas prowadzenia działań terenie zurbanizowanym

· umiejętności ćwiczących podczas przemieszczania się na polu walki i działania w składzie drużyny, plutonu, kompanii podczas prowadzenia działań terenie zurbanizowanym

· nawyki bojowego zachowania się ćwiczących na polu walki podczas prowadzenia działań terenie zurbanizowanym

Przebieg ćwiczenia:

Ćwiczenie rozpoczyna się od przejścia plutonów w rejon zgrywania, gdzie są przeprowadzane zagadnienia zgrywania pododdziałów biorących udział w ćwiczeniu

Cześć główna ćwiczenia to realizacja zadania siłami kompani w wyznaczonym sektorze realnego miasta – terenu zurbanizowanego, gdzie kompania ćwicząca w składzie 4 plutonów realizuje zadania związane z tematyką ćwiczenia zgrywającego. Grupa OPFORU realizuje zadania symulujące oddziaływanie przeciwnika. Osobne zadania realizuje pluton GSR.