Obrona Narodowa

Misja


„Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”. Takie przesłanie zawarli twórcy Konstytucji 3 Maja, którzy trafnie, lecz niestety za późno spostrzegli, że 50 tys. armia zawodowa Ojczyzny nie obroni. Można zaryzykować stwierdzenie, że dziś po 220 latach od powstania tamtego przesłania zmierzamy w podobnym kierunku. Ponieważ są możliwości i czas aby temu procesowi przeciwdziałać i zaktywizować obywateli Rzeczpospolitej Polskiej 1 sierpnia 2010 r. grupa osób wywodzących się z Ruchu Strzeleckiego postanowiła uruchomić projekt „ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”, którego główną misją jest doprowadzenie do stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa. Misję tą chcemy realizować zarówno poprzez prowadzenie kampanii uświadamiającej społeczeństwu polskiemu jaką ważną wartością jest zdolność do skutecznej obronny państwa i jakim ważnym i niezbędnym elementem jest ochotnicze wojsko – Obrona Terytorialna, oraz poprzez bezpośrednie działania związane z integracją organizacji / grup / oddziałów / jednostek proobronnych realizowane za pośrednictwem wspólnych szkoleń i przedsięwzięć.

Przesłaniem dla naszej misji są słowa twórców polskiej Obrony Terytorialnej prof. Józefa Marczaka i prof. Ryszarda Jakubczaka:
Dla osiągnięcia przez Polskę strategicznej przewagi obrony, zapewniającej wiarygodne i skuteczne odstraszanie, ochronę i obronę Polski oraz realizację zadań obrony wspólnej NATO niezbędna jest dwukomponentowa struktura sił zbrojnych, składająca się z elitarnych i mobilnych wojsk operacyjnych oraz powszechnej obrony terytorialnej. ([w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, praca pod red. R. Jakubczaka, J Flisa, Warszawa 2006, str. 293).
Obrona Terytorialna w wypadku Polski to dziedzina decydująca o bycie oraz przyszłości narodu polskiego i jego państwa. (cyt. za R. Jakubczak, Obrona Terytorialna III RP, str. 33).


1. Cele i ich realizacja

2. Działalność publicystyczna i prowadzone działania promocyjne Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

Poprzez możliwości jakie daje portal internetowy staramy się przedstawić różne koncepcje dotyczące utworzenia i działania Obrony Terytorialnej, na tą chwilę dostępne na naszym portalu są:

Koncepcja utworzenia wojsk obrony terytorialnej w siłach zbrojnych RP według dr hab. Romualda Szeremietiewa
Koncepcja Strategiczna Obrony Terytorialnej Polski w XXI wieku. Autorstwa Płk (r) dr hab. Józefa Marczaka
W okresie dwuletniej działalności naszego portalu udało nam się zamieścić 30 artykułów związanych zarówno z działaniem i funkcjonowaniem Obrony Terytorialnej w Polsce i w różnych państwach świata jak i dotyczących kwestii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Między innymi na portalu zostały także opublikowane analizy dt. problematyki stanu bezpieczeństwa narodowego:
Raport Strategiczny Siły Zbrojne RP 2012 – autorstwa Profesorów AON Józefa Marczaka i Ryszarda Jakubczaka.
NSR na rozdrożu – propozycje kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych autorstwa zespołu ze stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl.

Na portalu zostały także zamieszczone opracowania dotyczące funkcjonowania Obrony Terytorialnej w państwach zachodnich:
Tworzenie i organizacja „aktywnej rezerwy” Sił Zbrojnych na przykładzie brytyjskiej Armii Terytorialnej,
Szwecja stawia na Hemvarnet (Gwardię Krajową).

Portal jest zarejestrowany jako czasopismo – dnia 10 maja 2012 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie o rejestracji czasopisma pt. „ObronaNarodowa.pl”, a w dniu 1 czerwca 2012 r. Biblioteka Narodowa w Warszawie zarejestrowała czasopismo w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczyła symbolem ISSN 2299-131X. Z portalem (i ze stowarzyszeniem, którego są członkami – założycielami) współpracują twórcy koncepcji polskiej Obrony Terytorialnej – prof. AON Józef Marczak, prof. Ryszard Jakubczak, prof. Romuald Szeremietiew, dr Krzysztof Gąsiorek. Regularnie swoje publikacje dla portalu ObronaNarodowa.pl udostępniają: dr Grzegorz Kwaśniak z Instytutu Bezpieczeństwa Państwowej Wyżej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz dr Paweł Makowiec – członek i współpracownik stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, współautor skryptu dla podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu pt. „Poradnik do walki w mieście. Pluton, drużyna”.

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl planuje rozpowszechniać ideę Obrony Terytorialnej poprzez organizację konferencji i wykładów. Nasze Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem konferencji naukowej „Nowoczesna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa Polski i wybranych państw NATO w XXI w.”, która odbyła się w dniu 16 maja 2012 r. w Auli im. gen. broni Józefa Kuropieski w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – Rembertowie (głównym organizatorem było Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej).

3. Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

4. Tradycje i barwy

5. Plan działań na przyszłość