LPON

Wizerunek


Zasady kształtowania wizerunku

WSTĘP

Wizerunek organizacji jest ściśle związany zarówno z jej charakterem jak również z dyscypliną organizacyjną jej członków. Poprzez wygląd zewnętrzny oraz stosowane przez wszystkich zasady jego eksponowania organizacja jest w stanie przekazać społeczeństwu jaki jest jej stosunek do przyjętych wartości. Uczestnicy projektu LPON jako osoby w sposób zorganizowany prowadzące działania na rzecz szkolenia wojskowego obywateli są postrzegani w sposób szczególny z uwagi na użytkowanie umundurowania i wyposażenia wojskowego. Z tych też powodów unormowana została polityka wizerunku uczestników projektu.

I. UMUNDUROWANIE

1. Przyjmuje się, że obowiązującymi umundurowaniem jest mundur polowy w kamuflażu z nadrukiem „pantera leśna”.
2. Dopuszcza się użytkowanie umundurowania różnych producentów, których produkty dostępne są na rynku cywilnym oraz umundurowania użytkowanego przez SZ RP.
3. W przypadku umundurowania wojskowego, tzw. „kontraktowego” jego użytkowanie przez osoby cywilne określa „Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 29 lutego 2016 w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części”.
4. Żołnierze rezerwy aktywni w projekcie LPON winni wystosować do właściwego komendanta WSzW wniosek o zezwolenie na użytkowanie umundurowania, w którym należy wskazać cel jego użytkowania.
5. Osoby nie będące żołnierzami zobowiązane są do stosowania się w pełni, do zapisów przytoczonego rozporządzenia.

II. OZNAKI ROZPOZNAWCZE i IDENTYFIKACYJNE

1. Oznakami rozpoznawczymi w projekcie LPON są emblematy (naszywki) określające przynależność do projektu, pododdziału lub specjalności.
2. Oznakami identyfikacyjnymi są identyfikatory z nazwiskiem, grupą krwi lub specjalnością.
3. Zasadniczą oznaką rozpoznawczą jest emblemat programu LPON noszony na lewym rękawie bluzy mundurowej, na środku kieszeni.
Prawo do noszenia emblematu posiadają wszystkie osoby aktywne w projekcie LPON, które spełniły następujące warunki określone regulaminem projektu:
• uzyskały status co najmniej kandydata na członka zwyczajnego stowarzyszenia ON.pl,
• zapoznały się z regulaminami projektu,
• skompletowały umundurowanie i podstawowe wyposażenie określone w załączniku,
• odbyły rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą właściwego oddziału,
• w przypadku pododdziałów z organizacji zewnętrznych po spełnieniu przez nie wymagań określonych w załączniku do regulaminu projektu.
4. Oznakami dodatkowymi są:
• Naszywka identyfikacyjna organizacji proobronnej, której miejsce i parametry określa „Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 29 lutego 2016 w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części”.
• Emblemat regionalny określający przynależność do określonego oddziału oraz regionu jego aktywności. Emblemat ten nie jest elementem obowiązkowym, o jego wprowadzenie wnioskuje do dowódcy LPON dowódca oddziału regionalnego. Fakt ten oznaczany jest w rozkazie dowódcy LPON.
W projekcie nie funkcjonują emblematy dla pododdziałów mniejszych niż regionalne (drużyny, sekcje).
• Naszywka lekkiej piechoty – noszona nad górną krawędzią lewej kieszeni bluzy mundurowej. Prawo do jej noszenia posiadają osoby, które ukończyły łącznie kurs piechoty, kurs rozpoznania ogólnowojskowego oraz kurs walki w mieście.
5. Uczestnicy projektu będący żołnierzami lub żołnierzami rezerwy zachowują prawo do noszenia:
• emblematu rodzaju wojsk,
• odznaki skoczka spadochronowego WPD,
• aktualnego stopnia.
Zasady noszenia ww. elementów sankcjonują przepisy ubiorcze Sił Zbrojnych RP oraz stosowne rozporządzenia ministra ON.
Żołnierze rezerwy jako element określający ich status winni nosić tzw „odznakę rezerwy” określoną w ww. przepisach.
6. Noszenie wszelkich odznak, emblematów i odznaczeń sankcjonowane jest stosownymi przepisami prawa lub uprawnieniami wewnętrznymi organizacji. Osoby nieuprawnione, a noszące wspomniane elementy podlegają odpowiedzialności karnej na wniosek uprawnionych do kontroli organów.

III. NAZEWNICTWO ODDZIAŁÓW i PODODDZIAŁÓW

Nazewnictwo oddziałów i pododdziałów określa par. 3 pkt. 3 i 4 regulaminu LPON.
„3. Przyjmuje się zasadę, że dla uproszczenia nazewnictwa w obiegu publicznym poszczególne województwa lub regiony przyjmują nazwy związane z terenem ich działania: np: Pomorska ON, Lubuska ON, Podkarpacka ON, Podhalańska ON itd.
4. Każdy kolejny powstały pododdział w regionie otrzymuje swój kolejny numer i nazwę np: 1 przemyski pluton Podkarpackiej OT, 5 samodzielna bieszczadzka drużyna Podkarpackiej OT”

Zasada czytelnego nazewnictwa ma przede wszystkim pomóc w identyfikacji oddziałów regionalnych na terenie kraju natomiast w żaden sposób nie pozbawia ich określenia związanego z wielkością oddziału, która biorąc pod uwagę przede wszystkim możliwości szkoleniowo – organizacyjne nie jest większa od kompanii. Przykładowo określenie Mazowiecka kompania Obrony Narodowej jest równoznaczne z Mazowiecką ON.

Aby uniknąć niepotrzebnego zatarcia hierarchii pododdziały wielkości drużyny i sekcji nie stosują nazw wyróżniających. Określane są mianem „drużyn lekkiej piechoty” lub „sekcji lekkiej piechoty”, którym przydziela się odpowiednią liczbę porządkową np. 1 drużyna lekkiej piechoty, 3 sekcja lekkiej piechoty.

Zgodnie z regulaminem LPON na potrzeby większych szkoleń lub ćwiczeń organizowane mogą być oddziały wielkości batalionu. Nazewnictwo ich jest tymczasowe i określa przede wszystkim umiejscowienie regionalne na czas aktywności np. „1 zielonogórski batalion OT/ON.pl” lub „5 podhalański batalion OT/ON.pl”.

IV. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ORAZ AKTYWNOŚĆ MEDIALNA

Nieodzownym elementem w działalności szkoleniowej jest właściwe umundurowanie oraz postrzeganie uczestników w społeczeństwie oraz mediach. Dbając o wizerunek polecam:
• szkolenia wewnętrzne oraz udział pododdziałów LPON w przedsięwzięciach innych organizacji prowadzić w umundurowaniu określonym w niniejszym dokumencie,
• stosować takie elementy wyposażenia, których barwa i kamuflaż zbliżone będą do przyjętego w projekcie,
• jeżeli sytuacja tego nie wymaga (poza szkoleniami i działaniami taktycznymi) polecam nie stosować elementów maskowania twarzy (chusty, kominiarki, maski). Wizerunek uczestnika projektu nie jest elementem poufnym, a dbałość o transparentność powinna budzić zaufanie,
• unikać sytuacji niejasnych, w których uczestnik projektu mógłby być przypisany do grupy bądź organizacji o poglądach skrajnych, nacjonalistycznych, faszyzujących itp,
• zabraniam używania symboli lub ich elementów powszechnie uznanych za zakazane bądź kojarzone z ruchami wymienionymi powyżej,
• jakiekolwiek udowodnione odstępstwo od powyższego zakazu spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika lub pododdziału z projektu.

W sprawach aktywności medialnej:
• Oddziały nie mają obowiązku prowadzenia strony internetowej lub profilu na portalach społecznościowych, jeżeli strona taka jest prowadzona powinna być regularnie aktualizowana.
• Oddział regionalny jeżeli zadecyduje o prowadzeniu strony internetowej lub profilu społecznościowego czyni to w formie jednego wspólnego miejsca dla oddziału oraz podstron dla jego pododdziałów.
• Wszelkie publikacje powinny być jasne dla czytelnika, w miarę możliwości opisując tematykę aktywności szkoleniowej należy posługiwać się językiem wojskowym – podawać wyłącznie fakty, bez odwoływania się do emocji.
• Dowódcy prowadzą działalność informacyjną osobiście lub poprzez osobę do tego wyznaczoną. Udostępniając treści wizualne (zdjęcia, filmy) należy zwrócić uwagę na jakość materiału oraz jego treść.
• Przynajmniej raz na kwartał zamieszczać na portalu ON.pl krótką relację dotyczącą aktywności szkoleniowej lub społecznej pododdziału.
• Zabraniam publikacji materiałów, na których członkowie LPON są prezentowani w sposób godzący w wizerunek projektu i organizacji, w szczególności niezgodny z niniejszymi wytycznymi.