LPON

Regulamin LPON


Regulamin Organizacyjny
Projektu Szkoleniowego „Lekka Piechota Obrony Narodowej”

I. Zagadnienia ogólne.

1. Projekt szkoleniowy „Lekka Piechota Obrony Narodowej” zwany dalej: LPON, jest programem szkoleniowym Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej (dalej: ON.pl) powoływanym na podstawie art. 8 pkt. 1 i pkt. 2 Statutu i skierowany jest do członków stowarzyszenia zainteresowanych szkoleniem Lekkiej Piechoty oraz do innych organizacji i zorganizowanych grup proobronnych.

2. Dowódca projektu powoływany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ON.pl i podlega bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.

3. LPON może używać własnych regulaminów oraz programów szkoleniowych zatwierdzonych przez Dowództwo projektu.

4. LPON może używać własnego proporca, oznak i emblematu oraz pieczęci głównej jak również indywidualnie numerowanych pieczęci instruktorskich używanych tylko do celów szkoleniowych i potwierdzające udział w szkoleniach.

5. Uczestnicy programu są osobami o pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Do programu należeć mogą członkowie tworzący pododdziały i oddziały Lekkiej Piechoty. W ramach projektu dowództwo może powoływać następujące elementy organizacyjne:
– bataliony lekkiej piechoty (formowane doraźnie na czas szkoleń i ćwiczeń),
– kompanie i plutony lekkiej piechoty (formowane na terenie jednego lub kilku sąsiadujących ze sobą powiatów lub regionu); pododdziały te są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi na szczeblu powiatowym lub regionalnym,
– drużyny lekkiej piechoty (jako pododdziały organizacyjne na szczeblu gminy lub miejscowości wchodzące w skład plutonu lekkiej piechoty w rejonie odpowiedzialności),
– samodzielne drużyny lekkiej piechoty (jako pododdziały specjalistyczne podporządkowane bezpośrednio dowódcy regionalnemu, np: łączności, dowodzenia, rozpoznania).

7. Z uwagi na ochotniczy udział w projekcie stopnie oraz funkcje pełnione w innych organizacjach, służbach mundurowych nie są honorowane, a uczestnicy zobowiązują się do akceptacji podczas szkoleń hierarchii obowiązującej w LPON.

II. Struktura organizacyjna i kompetencje.

1. Projekt składa się z:
– dowództwa LPON,
– pododdziałów lekkiej piechoty /drużyny, plutony, kompanie/,
– pododdziałów i oddziałów lekkiej piechoty formowanych doraźnie na czas kursów, szkoleń i ćwiczeń,

2. W skład Dowództwa wchodzą:
– dowódca projektu,
– szef szkolenia /zastępca dowódcy projektu/,
– sekcja ds. organizacyjno – kadrowych,
– specjalista ds. informacji i promocji,
– sekcja ds. logistyki i wyposażenia,
– dowódcy regionalni /obszar województwa lub jego wydzielonej części/.

3. Skład dowództwa /oprócz dowódcy programu/ powoływany jest rozkazem d-cy projektu LPON.

4. Dowódca LPON nadzoruje działalność wszystkich pododdziałów projektu i wraz z zespołem dowodzenia jest odpowiedzialny za:
– administrowanie strukturą projektu,
– wykonywanie zarządzeń i instrukcji Zarządu Stowarzyszenia ON.pl,
– realizację programu szkolenia oraz współpracę na rzecz jego realizacji z Jednostkami Wojskowymi, administracją publiczną, służbami mundurowymi oraz strukturami zarządzania kryzysowego,
– składanie Zarządowi Stowarzyszenia ON.pl sprawozdań oraz wniosków jeżeli są wymagane,
– prowadzenie i przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji dotyczącej działalności programu,
– podejmowanie działań zmierzających do podniesienia prestiżu programu oraz organizacji, a także służących ich rozwojowi.

5. Pododdziały LPON zorganizowane są następująco:
– drużyna /skład 2 – 3 sekcje/ – od 8 do 12 osób,
– pluton /skład 2 – 4 drużyny plus sekcja dowodzenia plutonu/,
– kompania /skład 2 – 4 plutony plus drużyna dowodzenia kompanii/,

6. Do zadań dowódców poszczególnych szczebli należy:
– organizacja funkcjonowania pododdziału na terenie jego aktywności,
– wcielanie w życie i nadzorowanie wykonywania poleceń, zarządzeń i rozkazów wyższego szczebla,
– nadzorowanie i realizacja programów szkolenia,
– kontrolowanie sprawności i dyscypliny organizacyjnej w podległych pododdziałach,
– składanie dowódcom wyższego szczebla sprawozdań z działalności szkoleniowej oraz stanu pododdziałów:
a. dowódca regionalny d-cy LPON /raz na pół roku/
b. dowódcy pododdziałów do d-cy regionalnego /raz na kwartał/
– prowadzenie ewidencji szkoleniowej i jej kontrola,
– powoływanie i rozwiązywanie pododdziałów podległego szczebla,
– powoływanie i odwoływanie dowódców podległego szczebla,
– prowadzenie gospodarki materiałowej i finansowej niezbędnych do funkcjonowania pododdziału.

7. Oddziały LPON /bataliony/ formowane na czas ćwiczeń mają strukturę organizacyjną dostosowaną do charakteru ćwiczenia.

III. Zasady tworzenia i rozwiązywania pododdziałów LPON, podległość organizacyjna.

1. Pododdział tworzony jako pierwszy na terenie regionu „kadrowy” powoływany jest na mocy rozkazu dowódcy LPON uwzględniając potrzeby oraz możliwości szkoleniowe, etatowe i logistyczne oraz zapotrzebowanie regionalne.
Pododdział tworzony jest na wniosek co najmniej 8 osób zainteresowanych stworzeniem pododdziału skierowany do d-cy LPON.
Dowódca LPON na wniosek zainteresowanych wydaje rozkaz o:
– utworzeniu pododdziału i jego przyporządkowaniu,
– nadaniu mu nazwy,
– mianowaniu dowódcy,
– określeniu rejonu/obszaru odpowiedzialności.

2. Wszystkie kolejne pododdziały funkcjonujące na terenie regionu tworzone są na mocy rozkazu dowódcy regionalnego i są jemu podporządkowane w zakresie wszystkich działań związanych z realizacją projektu LPON.

3. Przyjmuje się zasadę, że dla uproszczenia nazewnictwa w obiegu publicznym poszczególne województwa lub regiony przyjmują nazwy związane z terenem ich działania: np: Pomorska ON, Lubuska ON, Podkarpacka ON, Podhalańska ON, itd.

4. Każdy kolejny powstały pododdział w regionie otrzymuje swój kolejny numer i nazwę np:
1 przemyski pluton Podkarpackiej ON, 5 samodzielna bieszczadzka drużyna Podkarpackiej ON.

5. Rozwiązanie pododdziału następuje w przypadku złamania postanowień Statutu ON.pl lub regulaminu projektu szkoleniowego LPON oraz braku aktywności szkoleniowej.

IV. Nabywanie i utrata członkostwa.

1. Każdy indywidualny uczestnik projektu musi spełnić następujące warunki:
– uzyskać status co najmniej kandydata na członka zwyczajnego stowarzyszenia ON.pl,
– zapoznać się z regulaminami projektu,
– skompletować umundurowanie i podstawowe wyposażenie określone w załączniku,
– odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą pododdziału, do którego chciałby przynależeć,
– przedstawić dowódcy LPON zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.

2. Każda samodzielna jednostka organizacyjna wchodząca w skład innej organizacji chcąca realizować szkolenie w ramach projektu LPON zobowiązana jest podpisać dokument porozumienia o współdziałaniu. Dokument podpisują dowódca projektu LPON oraz dowódca (lider) jednostki organizacyjnej wydzielającej pododdział. Dokument dotyczy szczegółowych zasad kooperacji ustanowionych na podstawie treści załącznika do niniejszego regulaminu.

3. Po spełnieniu w/w warunków dowódca pododdziału stosownym rozkazem przydziela kandydata do drużyny i określa jego funkcję, od tej chwili uczestnik projektu ma prawo do noszenia odznaki LPON.

4. Udział w projekcie ustaje zgodnie z warunkami zapisanymi w Statucie ON.pl art. 19 oraz w przypadku braku aktywności szkoleniowej. W takim przypadku d-ca pododdziału powyższy fakt stwierdza stosownym rozkazem. Odwołanie od decyzji d-cy pododdziału w przypadku braku aktywności szkoleniowej może nastąpić do dowódcy projektu w terminie 14 dni od wydania decyzji.

Dla pododdziałów innych organizacji członkostwo ustaje na zasadach zawartych w porozumieniu o współdziałaniu.

V. System szkolenia i zasady jego weryfikacji.

1. Głównym przesłaniem funkcjonowania programu jest jego służebność na rzecz podnoszenia poziomu wyszkolenia podstawowego jego uczestników przekładająca się na możliwość ich zagospodarowania w systemie WOT. Cel realizowany jest poprzez:
– Uczestnictwo w szkoleniach paramilitarnych organizowanych w ramach projektu.
– Uczestnictwo w zewnętrznych szkoleniach ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy i umiejętności specjalistycznych możliwych do wykorzystania przez pododdziały lekkiej piechoty.
– Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez jednostki wojskowe oraz centra szkolenia mających na celu uzyskiwanie umiejętności z zakresu współdziałania z wojskami operacyjnymi, dowodzenia pododdziałami do szczebla plutonu, uzyskiwania umiejętności specjalistycznych.
– Budowę i doskonalenie własnego systemu szkoleniowego opierającego się na założeniach aktywności weekendowej oraz kursowej.

2. Podstawy szkolenia są oparte na:
– programie szkolenia LPON zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia ON.pl
– (po opracowaniu) programie szkolenia WOT.

3. Weryfikacja poziomu wiedzy i wyszkolenia odbywa się na podstawie systemu, na który składają się:
– Sprawdzian certyfikacyjny po podstawowym okresie szkolenia.
Celem jest zweryfikowanie nabytej wiedzy i umiejętności z podstaw działania pojedynczego żołnierza na polu walki.
– Sprawdzian certyfikacyjny po okresie szkolenia na poziomie sekcji oraz drużyny.
Celem jest zweryfikowanie nabytej wiedzy i umiejętności na poziomie współdziałania na poziomie sekcji oraz drużyny.
– Ćwiczenie certyfikacyjno – zgrywające po okresie szkolenia na poziomie plutonu.
Celem jest zweryfikowanie poziomu wyszkolenia plutonu na podstawie realizacji dwudobowego ćwiczenia taktycznego.

4. Ze sprawdzianu certyfikacyjnego po podstawowym okresie szkolenia zwolnieni są:
– żołnierze służby czynnej,
– żołnierze rezerwy WP /szeregowi, podoficerowie, oficerowie/,
– żołnierze po odbyciu służby przygotowawczej,
– żołnierze NSR,
– osoby, które w innych organizacjach paramilitarnych odbyły szkolenie podstawowe zbieżne z programem szkolenia LPON oraz mogą ten fakt potwierdzić.
Decyzję zwolnienia w/w podejmuje dowódca regionalny na podstawie stosownego rozkazu.

5. Rozwiązania szczegółowe określa Regulamin Certyfikacji LPON.

VI. Postanowienia końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia stosownym rozkazem dowódcy projektu.