Szkolenia

Szkoła Niższych Dowódców – SONDA


Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl nawiązując do tradycji Armii Krajowej i pragnąc utrwalić nazewnictwo AK w swojej działalności szkoleniowej postanowiło nadać organizowanym przedsięwzięciom szkoleniowym nazwy – kryptonimy szkoleń organizowanych przez Armię Krajową. W związku z tym podstawowe szkolenie dowódcze funkcjonujące dotychczas pod nazwą Kursu Dowódców Drużyn i Kursu Dowódczo – Metodycznego otrzymuje nazwę Szkoły Niższych Dowódców – SONDA. W połowie 1944 r. KG AK, w związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem, zdecydowała się zmienić system szkolenia i dokonać unifikacji szkolenia podoficerskiego i podchorążych. SPRP (Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty) zostały zlikwidowane zaś na ich miejsce nakazano uruchomienie z dniem 1 czerwca 1944 r. Zastępczych Kursów Szkolenie Niższych Dowódców (ZKSND), prowadzonego według programu szkół podoficerskich. Kurs ten w końcowym okresie działalności Armii Krajowej była podstawowym kursem szkoleniowym obejmującym poziom dowódcy drużyny. Zachowując te tradycje i odwołując się również do nazwy stanowiącej akronim utworzony w Szarych Szeregach od skrótu SND, w systemie szkolenia Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl SONDA będzie miała podobną rolę.

Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej będzie uruchomienie szkolenia „AGRICOLA” odpowiadające poziomowi Kursu Dowódców Plutonów. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” powołana została w styczniu 1943 r. przez „Kedyw” Komendy Głównej AK na potrzeby Warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów i działała nieprzerwanie do maja 1944 r. wyszkalając 273 absolwentów (w tym również kobiety) – przyszłych dowódców pododdziałów batalionów „Zośka”i „Parasol”.

Cel: Przeszkolenie kadry dowódczej organizacji proobronnych w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć ogólnowojskowych/ w organizacji proobronnej oraz w zakresie dowodzenia pododdziałem w walce.

Kurs dedykowany jest dla osób funkcyjnych –dowódców drużyn, dowódców plutonów z organizacji proobronnych – którzy będą brali udział w ćwiczeniu „Kompania w natarciu w terenie zabudowanym” oraz dla osób które pełnią funkcję dowódców drużyn (plutonu) w organizacjach proobronnych lub do pełnienia tej funkcji są przeznaczeni,

warunek udziału zaliczone podstawowe szkolenie taktyczne oraz jedno ze szkoleń specjalistycznych ogólnodostępnych

Szkolenie obejmuje elementy:

1. Proces dowodzenia – wykonanie zarządzenia przygotowawczego, szkicu, rozkazu bojowego, zarządzenia bojowego.
2. Metodyka prowadzenia zajęć -zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, zasady prowadzenia zajęć taktycznych.
3. Orientowanie topograficzne i zasady nawigacji podczas dowodzenia.
4. Zasady prowadzenie łączności podczas dowodzenia.
5. Zabezpieczenie bojowe w procesie dowodzenia.

Zajęcia na poligonie w formie realizacji zadań aplikacyjnych.