Walny Zjazd ObronaNarodowa.pl – 23.11.2014

17 listopada 2014 Kordek

W najbliższą niedzielę 23 listopada br. w Warszawie odbędzie się II Walny Zjazd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

 

Z A P R O S Z E N I E
 

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
ma zaszczyt zaprosić
na

II W A L N Y Z J A Z D

 

który odbędzie się w niedzielę 23 listopada 2014 roku
w Społecznym LO Nr 4 im. Batalionu AK Parasol w Warszawie przy ul. Hawajskiej 14a

Porządek zebrania:
1. Otwarcie WZC przez Prezesa Zarządu,
2. Wystąpienia gości specjalnych Walnego Zjazdu,
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad, a także Komisji Skrutacyjnej,
4. Przedstawienie porządku obrad i jego przegłosowanie,
5. Złożenie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
7. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie,
8. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu, głosowanie,
9. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, głosowanie,
10. Podjęcie uchwał o wyborze nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11. Wolne wnioski,
12. Zakończenie obrad.

Do uczestnictwa w zjeździe serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. Jednocześnie informujemy, że czynne i bierne prawo wyborcze – zgodnie ze Statutem ON.pl – posiadają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Zaproszenia na II Walny Zjazd ON.pl były wysyłane drogą mailową. Jeśli ktoś z członków zwyczajnych Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl nie otrzymał jednak zaproszenia, jest proszony o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia ON.pl kol. Grzegorzem Matyasikiem na adres: g.matyasik@obronanarodowa.pl