Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl za rok 2014

19 maja 2015 Kordek

Tradycyjnie już Zarząd stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej podjął decyzję o podaniu do wiadomości publicznej sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2014, które publikujemy na naszym portalu.

W roku 2014 większość przychodów została osiągnięta ze składek członkowskich i wpłat na cele statutowe. W roku 2014 spora część środków została przeznaczona na Kampanię Społeczną „Odbudujmy Armię Krajową” oraz ćwiczenie „Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym”.

Organizacja nie posiada środków trwałych ani ich nie dzierżawi, nie ponosi kosztów związanych z amortyzacją, nie zatrudnia także pracowników, gdyż wszelkie czynności administracyjne i inne, są wykonywane przez członków stowarzyszenia społecznie i nieodpłatnie.

Struktura przychodów Stowarzyszenia w 2014 roku jest następująca:
1. składki brutto określone statutem: 9 024,00 zł,
2. inne przychody określone statutem: 19 636,69 zł,
3. kwota dochodu z poprzedniego okresu: 1 196,20 zł,

Struktura kosztów Stowarzyszenia w 2014 roku jest następująca:
1. koszty realizacji zadań statutowych: 17 914,02 zł
2. koszty materiałów biurowych: 803,00zł
3. usługi obce: 1 643,15 zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którym sprawy obronności nie są obce za dobrowolne wpłaty na rzecz stowarzyszenia na cele statutowe.