Oświadczenie NCSS w związku z publikacją raportu „Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce”

11 kwietnia 2016 Kordek

Na prośbę naszych kolegów z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych w rozszerzeniu zamieszczamy oświadczenie dotyczące zniekształcenia / manipulacji na temat Koncepcji Obrony Terytorialnej. Jak widać atak na koncepcję OT trwa, ktoś cały czas podnosi retorykę jakoby Obrona Terytorialna miała być siłą militarną dedykowaną / przeznaczoną do pacyfikowania opozycji – np. KOD-u.

Komuś bardzo zależy na podtrzymaniu tej tezy, do której stara się naginać wypowiedzi, opracowania, koncepcje – wyrywając z kontekstu ich znaczenie. To nie pierwszy taki przypadek, ale za każdym razem będziemy powtarzać, że czy się to komuś podoba czy nie Obrona Terytorialna ma być obywatelską, świadomą, ochotniczą częścią Sił Zbrojnych nawiązująca w duchu do Armii Krajowej, a nie ORMO czy MO. I zrobimy wszystko aby nadać taki charakter przyszłej Obronie Terytorialnej. Próba zaklinania rzeczywistości przez niektóre media w żaden sposób tego nie zmieni.

———————————————————-

Zdanie, „Wyposażona w broń maszynową, umundurowana formacja paramilitarna, może stanowić skuteczny środek zapobiegawczy (odstraszający) działaniom antyrządowym, a także wzmocni w wymierny sposób potencjał operacyjny formacji policyjnych w czasie pokoju”, zawarte w raporcie NCSS „Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce”, odnoszące się do zapobiegania działaniom antyrządowym, zostało użyte w jednoznacznie określonym kontekście i nie może być rozpatrywane samodzielnie. Pełen akapit znajduje się poniżej:

Najważniejszą zaletą opisywanej koncepcji, jest możliwość skutecznego działania przeciwko bieżącym zagrożeniom niemilitarnym występującym w coraz większym wymiarze na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Masowa imigracja ludności arabskiej i północnoafrykańskiej do takich krajów jak Niemcy, Szwecja, Austria, Dania, Francja czy Wielka Brytania, spowodowały istotny wzrost przestępczości zorganizowanej, a także przyczyniły się do destabilizacji funkcjonalnej aparatu administracyjnego państwa oraz wywołały spadek poziomu bezpieczeństwa społecznego. Utworzenie komponentu terytorialnego, podległego organom MSW i administracji samorządowej, zdolnego z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne do podejmowania działań operacyjnych bez konieczności wprowadzania stanów nadzwyczajnych, stanowić będzie potencjalnie skuteczny środek zapobiegawczy wyżej opisanym zagrożeniom. Wyposażona w broń maszynową, umundurowana formacja paramilitarna, może stanowić skuteczny środek zapobiegawczy (odstraszający) działaniom antyrządowym, a także wzmocni w wymierny sposób potencjał operacyjny formacji policyjnych w czasie pokoju. Analiza wydarzeń społeczno-politycznych ostatnich trzech lat stwarza konieczność gruntownego przeanalizowania powyższego zagrożenia oraz źródeł środków zapobiegawczych. Prezentowane rozwiązanie stosuje w chwili obecnej państwo austriackie.

Powyższy akapit, w którym znajduje się przytoczone zdanie, wskazuje dokładnie na ewentualną sytuację w której jednostki takie mogłyby być użyte i odnosi się wyłącznie do tego aspektu. Autorzy raportu w żadnym stopniu nie wskazują na możliwość użycia opisanej formacji zbrojnej przeciwko opozycji politycznej bądź jakiejkolwiek innej grupie obywateli RP, podkreślając jednocześnie, iż opisane powyżej zastosowanie mogłoby mieć miejsce jedynie w sytuacji bardzo poważnego zagrożenia dla funkcjonowania państwa na skutek zamieszek i aktów przestępczych. Umieszczenie powyższego zastosowania w rzeczonym raporcie, było spowodowane licznymi wydarzeniami o wyżej opisanym charakterze na obszarach Niemiec, Francji, Szwecji oraz Danii. Włączenie formacji o charakterze obrony terytorialnej, w działania związane z utrzymaniem porządku publicznego wobec zagrożeń przytoczonego typu, jest rozwiązaniem stosowanym m.in. w państwach Europy Zachodniej – na przykład w Austrii oraz Szwajcarii.

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych jest niezależnym ośrodkiem analitycznym i badawczym, który powstał w celu pobudzenia debaty oraz dokonywania analiz z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Raport „Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce” jest dokumentem analitycznym, w którym zostały opisane wszystkie najważniejsze rozwiązania organizacyjne formacji opisywanego typu w strukturach sił zbrojnych na świecie. Rzeczony raport nie jest dokumentem decyzyjnym i został opracowany w sposób niezależny od jakiejkolwiek instytucji państwowej. Autorzy raportu wskazują, iż wariant milicyjny jest ewentualnie zasadny do stworzenia wyłącznie w wybranych, zachodnich województwach kraju. Autorzy określają jednocześnie, iż najbardziej właściwym wariantem jest model klasyczny – tzw. Lekkiej Piechoty, który przystosowany jest wyłącznie do zadań wojskowych, tzn. obrony kraju przed potencjalną militarną agresją zewnętrzną.

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych pragnie równocześnie, jednoznacznie podkreślić, że hołduje ono zasadzie określającej, iż żołnierz Wojska Polskiego bez względu na charakter służby powinien zachować pełną apartyjność oraz apolityczność i pozostać wierny przysiędze wojskowej bez względu na to, jaka opcja polityczna sprawuje władzę w Polsce. Narodowe Centrum Studiów Strategicznych pragnie również zaznaczyć, że wszelkie, potencjalne wykorzystywanie Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania opozycji politycznej, musiałoby zostać potraktowane jako zjawisko absolutnie niedopuszczalne.

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych wyraża ubolewanie z powodu licznych, niesprawiedliwie wyrażonych ocen w kontekście raportu NCSS dotyczącego zagadnienia Obrony Terytorialnej w Polsce. Wierzymy, że wszyscy ci, którzy publicznie krytykują nas w prezentowanej sprawie, zapoznają się nie tylko z wyrwanym z kontekstu zdaniem, lecz również z pełną treścią raportu, który liczy 90 stron. Wierzymy, że jest to warunek niezbędny do uczciwej i rzetelnej dyskusji na temat tego, co autorzy raportu w rzeczywistości napisali.