Walne Zgromadzenie Delegatów – sprawozdanie

6 września 2017 Kordek

W dniu 26 sierpnia 2017 odbyło się w Warszawie drugie spotkanie, tym razem delegatów, decydujące o losach i kierunku rozwoju Naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami statutowymi zgłosiło się 28 delegatów.
Na zebranie przybyło 25 przedstawicieli ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, a także goście specjalni Grzegorz Matyasik oraz Anna Siarkowska, byli członkowie Zarządu, którzy w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Sejmie RP wspierają aktywnie projekty związane z obywatelskim zaangażowaniem w obronność Rzeczpospolitej Polskiej.
Poza działaniami proceduralnymi oraz tymi, które są niezbędne do prawomocności Walnego Zebrania Delegatów odbyła się bardzo ważna debata, która określiła priorytety kolejnej kadencję władz Stowarzyszenia oraz dalsze kierunki prac nad systemowym ujęciem roli organizacji proobronnych w systemie obronny Rzeczpospolitej Polskiej.
W wyniku dyskusji, zmieniony został statut naszego Stowarzyszenia w obszarze misji, wizji oraz celów i sposobów ich realizacji.

Najważniejszym kierunkiem dla ON.pl jest zatem dalsze wspieranie projektu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a w następstwie pozytywnego zakończenia projektu, systemowe włączenie organizacji proobronnych w system obronny kraju. Ustalenia Walnego Zebrania Delegatów wyglądają następująco:

MISJA.
Działanie jako organizacja pozarządowa funkcjonująca w oparciu o lokalne społeczności, naszych członków i sympatyków. Ponieważ nasze koncepcje wpłynęły na kształt i sposób realizacji projektu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej staramy się wspierać go poprzez promowanie koncepcji Krajowego Systemu Obrony Narodowej, który stanowić ma podstawowe zaplecze tego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

WIZJA.
Pragniemy pełnić rolę doradczą oraz szkoleniową dla ochotników, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, chcących wstąpić do struktur obronnych kraju.
Stanowiąc awangardę dla organizacji pozarządowych chcących wspólnie tworzyć Krajowy System Obrony Narodowej, który poprzez zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego podniesie strategiczną odporność Rzeczpospolitej Polskiej.

CELE
1. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
2. przygotowywanie propozycji aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem powszechnej obrony narodowej.
3. Współtworzenie rozwiązań na rzecz systemu powszechnej obrony terytorialnej wyrażonych w formie Krajowego Systemu Obrony Narodowej.
4. Aktywność w obszarze promocji idei Wojsk Obrony Terytorialnej, jako obywatelskiego komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Prowadzenie szkolenia proobronnego dla ochotników deklarujących chęć przystąpienia do Terytorialnej Służby Wojskowej zbliżone maksymalnie do realiów szkoleń realizowanych następnie przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Prowadzenie szkolenia proobronnego dla ochotników, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą przystąpić do Terytorialnej Służby Wojskowej.
7. Prowadzanie szkoleń w zakresie szeroko pojętej obrony narodowej ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie obrony narodowej oraz świadomości patriotycznej.
8. Prowadzenie działalności eksperckiej w zakresie zastosowania zaawansowanych technologii w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
9. Wspieranie szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem klas mundurowych oraz wojskowego szkolenia studentów.
10. Monitorowanie oraz wsparcie w doskonaleniu rozwiązań w stosunku do Wojsk Obrony Terytorialnej, a także szeroko pojętej obrony narodowej.
11. wychowywanie członków w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
12. propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w tym uprawiania sportów,
13. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
14. przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz patologiom,
15. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
16. działanie w obszarze ochrony środowiska,
17. działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).

METODY REALIZACJI CELÓW
1. Ciągłe udoskonalanie i realizację programów szkoleniowych w ramach projektów szkoleniowych oraz badawczo – rozwojowych, w domenie działań kinetycznych i niekinetycznych.
2. Realizacja w ramach koncepcji Krajowego Systemu Obrony Narodowej szkoleń otwartych dla wszystkich członków organizacji proobronnych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i krajów sojuszniczych.
3. Prowadzenie aktywnych działań w środowisku informacyjnym oraz szkoleń mających na celu podnoszenie świadomości w obszarze obrony narodowej.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, klasami mundurowymi w zakresie rozwoju programów szkoleniowych oraz organizacji szkoleń proobronnych.
5. Przygotowywanie kandydatów na instruktorów dla Wojsk Obrony Terytorialnej, klas mundurowych oraz programu ochotniczych szkoleń dla studentów.
6. udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
7. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,
8. Prowadzenie akcji informacyjnych w obszarze wszystkich celów stowarzyszenia.
9. organizowanie przedsięwzięć́ związanych z działalnością̨ w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej, organizowanie kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony,
10. prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań́,
11. krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
12. szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
13. realizowanie zadań́ zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne,
14. prowadzenie w/w działalności także wśród nie zrzeszonych w ON.pl RnROT,
15. współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,

W konsekwencji dalszych głosowań oraz dyskusji Walnego Zebrania Delegatów zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia w następującym składzie:
Zarząd:
– Stanisław Drosio – Prezes Zarządu
– Marek Mroszczyk –V-ce Prezes Zarządu
– Jacek Klimanek – V-ce Prezes Zarządu
– Paweł Nazarewski – Skarbnik
– Paweł Makowiec – Członek Zarządu
– Piotr Placha – Członek Zarządu
– Hubert Zalewski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
– Wojciech Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Beata Noskowicz – Członek Komisji Rewizyjnej
– Aneta Salska – Członek Komisji Rewizyjnej

Jasnym zatem wydaje się, że poza spełnieniem najważniejszego z celów Stowarzyszenia, jakim było utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, pozostałe kierunku działania nie zmieniły się i konsekwentnie będą zmierzały do wzmocnienia roli organizacji proobronnych w budowaniu strategicznej odporności Rzeczpospolitej Polskiej.
Nadal realizujemy i rozwijamy nasze trzy projekty szkoleniowe:
– Lekka Piechota Obrony Narodowej (szefem projektu pozostaje Jacek Klimanek)
– Grupy Szybkiego Reagowania
– CyberON

Mamy zatem nadzieję, że wiele wątpliwości lub pytań, które nurtowały Was w związku z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wejściem w jej skład wielu członków stowarzyszeń proobronnych, w tym również ObronyNarodowej.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej zostało wyjaśnionych. W związku z tym, musimy nadal skupiać się na naszych działaniach, tak aby umacniać obywatelski charakter Wojsk Obrony Terytorialnej oraz umacniać pozycję organizacji proobronnych w systemowym budowaniu strategicznej odporności kraju.